ID c?a bài: 2739504 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

C?p Nh?t Rollup 11 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 có s?n. Bài vi?t này mô t? các hotfix và C?p Nh?t đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t rollup này. Update rollup này có s?n cho t?t c? các ngôn ng? đư?c h? tr? b?i Microsoft Dynamics CRM 2011.

Lưu ? Trư?c đó C?p Nh?t rollup (C?p Nh?t Rollup 10 cho Microsoft Dynamics CRM 2011) gi?i thi?u ch?c năng b? sung và h? tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c này, h?y vào web site Microsoft sau đây:
H? tr? v?i Microsoft Dynamics CRM năm 2011 và Microsoft văn ph?ng năm 2013

H? tr? v?i Microsoft Dynamics CRM 2011 và Windows 8

H? tr? v?i Microsoft Dynamics CRM 2011 và Internet Explorer 10

B?n C?p Nh?t Rollup 10 bao g?m c?i ti?n hi?u su?t khi b?n l?y nhi?u truy v?n và cho các ch?c năng nhanh chóng t?m th?y. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các "T?i ưu hóa hi?u su?t c?a các truy v?n đ?i v?i datasets l?n" và "T?i ưu hóa hi?u su?t c?a các truy v?n nhanh chóng t?m" ph?n c?a gi?y tr?ng Microsoft sau đây:
T?i ưu hóa và duy tr? hi?u su?t c?a m?t Microsoft Dynamics CRM 2011 máy ch? cơ s? h? t?ng

Thông tin thêm

Xây d?ng s? và t?p tin tên cho update rollup này

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
GóiXây d?ng s?t?p đ? đ?t tên tin (Phiên b?n 32-bit)t?p đ? đ?t tên tin (Phiên b?n 64-bit)
Microsoft Dynamics CRM 2011 máy ch?5,0. 9690.2839không áp d?ngCRM2011-máy ch?-KB2739504 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2011 cho Microsoft Office Outlook5,0. 9690.2838CRM2011-khách hàng-KB2739504 -LangID-i386.exeCRM2011-khách hàng-KB2739504 -LangID-amd64.exe
Bộ định tuyến Email Microsoft Dynamics CRM 20115,0. 9690.2835CRM2011-Router-KB2739504 -LangID-i386.exeCRM2011-Router-KB2739504 -LangID-amd64.exe
Phần mở rộng Cấp quyền Báo cáo Microsoft Dynamics CRM 20115,0. 9690.2835CRM2011-giá th?u-KB2739504 -LangID-i386.exekhông áp d?ng
gói ngôn ng? Microsoft Dynamics CRM 20115,0. 9690.2835CRM2011-Mui-KB2739504 -LangID-i386.exeCRM2011-Mui-KB2739504 -LangID-amd64.exe
Phần mở rộng Báo cáo Microsoft Dynamics CRM 20115,0. 9690.2835không áp d?ngCRM2011-Srs-KB2739504 -LangID-amd64.exe

Thông tin bản c?p nh?t hợp nhất

B?n c?p nh?t Hợp nhất 11 dành cho Microsoft Dynamics CRM 2011 có sẵn cho khách hàng tại cơ s? vào ngày 11 tháng 10 năm 2012.

Tệp sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói 2739504 ngay bây gi?.

Ngày phát hành: 11 tháng 10 năm 2012

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft: 119591 Cách nhận các tệp hỗ trợ của Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n. Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Thông tin cài đặt

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Quan tr?ngKhông thể nhập b? máy cơ s? d? li?u đư?c t?o b?ng cách s? d?ng Bản cập nhật Hợp nhất 6 ho?c phiên b?n m?i hơn cho Microsoft Dynamics CRM 2011 đ? tri?n khai Bản cập nhật Hợp nhất 5 hoặc phiên bản cũ hơn cho Microsoft Dynamics CRM 2011. K?ch b?n này không đư?c h? tr?.

cài đ?t chuyên bi?t Windows Update

Đ? t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t B?n c?p nh?t Hợp nhất 11 cho Microsoft Dynamics CRM 2011, b?n có th? s? d?ng Windows Update. B?n c?p nh?t Hợp nhất 11 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 s? có s?n trên Windows Update vào ngày 23 tháng 10 năm 2012.

B?n c?ng có th? Cài đặt Windows t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t các bản cập nhật đư?c đ? ngh?. Thi?t đ?t này có th? gi?i quy?t các sự cố không nghiêm trọng và giúp c?i thi?n trải nghi?m máy tính c?a b?n. Các bản c?p nh?t tùy ch?n không đư?c t?i v? ho?c cài đ?t chuyên bi?t t? đ?ng.

Đ? t?m hi?u thêm v? các lo?i bản c?p nh?t Microsoft xu?t b?n, h?y vào các website sau của Microsoft:
B?t hoặc tắt c?p nh?t t? đ?ng

Thay đ?i cách Windows cài đ?t chuyên bi?t ho?c thông báo cho b?n v? b?n C?p Nh?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t B?n c?p nh?t Hợp nhất 11 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 b?ng cách s? d?ng Windows Update, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p C?p nh?t trong h?p B?t đ?u tra c?u . Trong danh sách k?t qu?, b?m Windows Update.
 2. Trong Ngăn dẫn hướng, bấm vào Ki?m tra c?p nh?t, sau đó đ?i trong khi Windows ki?m tra các bản c?p nh?t m?i nh?t cho máy tính c?a b?n.
 3. N?u b?n nh?n đư?c tin thư thoại cho biết có sẵn các bản cập nhật quan tr?ng ho?c mà nh?c b?n xem xét các bản c?p nh?t quan tr?ng, b?n có th? xem và ch?n các b?n c?p nh?t quan tr?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t.
 4. Trong danh sách, b?m vào b?t k? b?n c?p nh?t quan tr?ng nào để bi?t thêm thông tin. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm cho b?t k? C?p Nh?t nào mà b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào OK.
 5. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 6. Đ?c và ch?p nh?n đi?u kho?n mức cấp phép, sau đó bấm vào K?t thúc (n?u bản c?p nh?t yêu c?u thao tác này). N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên, h?y nh?p m?t kh?u. N?u b?n đư?c nh?c nh?p xác nh?n, hãy cung c?p xác nh?n.

H?y nh?n bi?t r?ng C?p Nh?t Rollup 11 b?n C?p Nh?t cho các thành ph?n c?a Microsoft Dynamics CRM Server không s? đư?c đăng lên Windows Update. Tuy nhiên, t?t c? các thành ph?n khác s? đư?c đăng ? đây.

cài đ?t chuyên bi?t thủ công

Đ? t? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 11 cho Microsoft Dynamics CRM 2011, h?y làm theo các bư?c sau.

B?n c?p nh?t Hợp nhất 11 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 s? có s?n trên Windows Update vào ngày 23 tháng 10 năm 2012.
 1. Đi đ?n danh m?c website sau c?a Microsoft Update:
  Microsoft Update Catalog
 2. Trong các T?m h?p, g?2739504, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 3. Nh?p vào Thêm đ? thêm các C?p Nh?t vào gi?.
 4. Nh?p vào T?i xu?ng.
 5. Nh?p vào tr?nh duy?t, ch? đ?nh m?c tin thư thoại mà b?n mu?n đ? t?i v? b?n C?p Nh?t, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Nh?p vào ti?p t?c, và sau đó nh?p vào tôi ch?p nh?n đ? ch?p nh?n Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft.
 7. Khi b?n C?p Nh?t đư?c t?i v? đ? v? trí b?n ch? ra, h?y nh?p vào đóng.
Đ? bi?t thêm thông tin v? danh mục Microsoft Update, bấm vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
323166 Cách t?i xu?ng các b?n c?p nh?t bao g?m tr?nh đi?u khi?n và hotfixe t? Danh mục Windows Update

Thông tin cài đ?t chuyên bi?t b? sung

 • Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t update rollup này, b?n nên thoát kh?i b?t k? bu?i CRM s?n có và sau đó B?t đ?u m?t phiên CRM m?i đ? k?t h?p các thay đ?i.
 • Khi b?n de-cung c?p m?t gói ngôn ng?, cài đ?t chuyên bi?t ngôn ng? c?a t?t c? ngư?i dùng c?a Microsoft Dynamics CRM ngư?i s? d?ng ngôn ng? đó s? hoàn nguyên v? ngôn ng? m?c đ?nh. Quá tr?nh tái cung c?p không c?p nh?t các cài đ?t chuyên bi?t ngôn ng? c?a ngư?i dùng. Do đó, ngư?i dùng ph?i đ?t l?i các cài đ?t chuyên bi?t ngôn ng? trong ph?n tu? ch?n cá nhân khi h? kí nh?p vào Microsoft Dynamics CRM 2011.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i cài đặt Microsoft Dynamics CRM 2011 Bản c?p nh?t Hợp nhất 6 (bản d?ng 5.0.9690.1992) ho?c phiên b?n mới hơn đ? áp d?ng bản cập nhật hợp nhất này. Đ? bi?t thêm thông tin về Bản cập nhật Hợp nhất 6, bấm vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2600640 Đã có Bản cập nhật Hợp nhất 6 cho Microsoft Dynamics CRM 2011
Đ? bi?t thông tin v? kh? năng tương h?p v? sau, bấm vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:

2669091 Danh sách Microsoft Dynamics CRM tương h?p v? sau

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

N?u b?n đư?c nh?c, kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t hợp nhất.

Thông tin lo?i b?

B?n có th? d? cài đặt B?n c?p nh?t Hợp nhất 11 t? m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Dynamics CRM. Tuy nhiên, b?n nên sao lưu cơ s? d? li?u c?a b?n trư?c khi d? cài đ?t B?n c?p nh?t Hợp nhất 11. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy cập các website sau của Mạng lưới Nhà phát triển Microsoft (MSDN):
T?o b?n sao lưu cơ s? d? li?u đ?y đ? (SQL Server)
Khôi ph?c b?n sao lưu cơ s? d? li?u (SQL Server Management Studio)

Xin lưu ? r?ng n?u Bản c?p nh?t Hợp nhất 10v2 đư?c áp d?ng trên B?n c?p nh?t Hợp nhất 10v1, CRM cho Máy khách Outlook s? c?n ph?i đư?c định c?u h?nh l?i nếu Bản c?p nh?t Hợp nhất 10v2 bị loại bỏ vì bất kỳ lý do nào.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Các v?n đ? đư?c gi?i quy?t trong B?n c?p nh?t Hợp nhất 11 cho Microsoft Dynamics CRM 2011

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t Hợp nhất 11 g?m các b?n s?a l?i và c?p nh?t sau:
 • Khi b?n nâng c?p m?t t? ch?c t? Microsoft Dynamics CRM 4,0 đ?n Microsoft Dynamics CRM 2011, c?p phép cho các th?c th? SystemForm đư?c không ch? đ?nh m?t cách chính xác.
 • Khi b?n ch?y Thi?t l?p liên quan đ?n ch?c năng trên m?t email, tra c?u xem danh sách t?t c? các tài kho?n đang ho?t đ?ng. Tuy nhiên, b?n có th? thi?t l?p m?t cái nh?n khác nhau m?c đ?nh cho vi?c tra c?u.
 • Tham s? WAUTH không đư?c h? tr? trong liên đoàn nhà cung c?p tài s?n trong các d?ch v? tri?n khai web.
 • Khi b?n ch?y các ch?c năng k?t h?p thư , CRM ích trong tai n?n trên các d?ch v? t? đ?ng hóa t?.
 • Khi b?n thay đ?i các thi?t l?p Đ?u tiên tu?n c?a năm trong cài đ?t t? ch?c, các thay đ?i đư?c không ph?i xem xét khi h? th?ng s? d?ng ch?c năng t?m n?p đ? l?y l?i m?t s? d? li?u ngày nhóm theo tu?n.
 • Sau khi b?n thay đ?i th?i gian l?i nh?c trong Outlook, cu?c h?n đ?nh k? đang b? h?ng.
 • Khi b?n th?c hi?n m?t t?m ki?m nhanh chóng t?m trên quan đi?m ho?t đ?ng, t?m ki?m có th? tr? l?i k?t qu? b?t ng?.
 • B?n không th? ?n CRM băng trong Outlook 2010.
 • Danh sách đ?a ch? cu?n sách đ?ng b? th?c th? s? không b? l?c b?i c?p phép b?o m?t.
 • Khi b?n th?c hi?n ho?t đ?ng v?i s? lư?ng l?n khách hàng Microsoft Dynamics CRM 2011 cho Outlook, b?n kinh nghi?m ch?m hi?u su?t.
 • Khi b?n truy c?p vào m?t trang web CRM t?i yêu c?u xác th?c, xác th?c cơ có th? t? ch?i yêu c?u. Trong t?nh hu?ng này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  404 - Không t?m th?y thư m?c ho?c t?p tin.
 • Khi b?n duy?t đ?n các d?ch v? khám phá, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Các máy ch? đ? không th? x? l? yêu c?u do l?i n?i b?.
  V?n đ? này x?y ra v? đ?a ch? trong tr?nh qu?n l? vi?c tri?n khai.
 • Thu?t s? tri?n khai quy t?c không làm vi?c trong m?t môi trư?ng h?n h?p Microsoft Exchange Server 2003 và Exchange Server 2010.
 • Khi b?n s? d?ng tùy ch?n tr?nh đơn tùy ch?nh, m?t l?i script c?a Internet Explorer có th? x?y ra.
 • T?m ki?m nhanh chóng t?m không áp d?ng cài đ?t đ?nh d?ng ngày c?a ngư?i dùng m?c đ?nh.
 • Trung h?c ch?c năng phân lo?i không ho?t đ?ng trong m?t cái nh?n trong Microsoft Dynamics CRM 2011 khách hàng. V?n đ? này x?y ra khi khóa s? đăng k? DisableMapiCaching đư?c kích ho?t.
 • Trư?ng h?p công vi?c đư?c nâng c?p t? Microsoft Dynamics CRM 4,0 công vi?c đ?nh ngh?a không làm vi?c m?t cách chính xác khi đ?nh ngh?a quy tr?nh làm vi?c s? d?ng ngư?i dùng s? h?u ho?c s? h?u đ?i.
 • Các giá tr? CreatedOn và ModifiedOn cho m?t k? l?c UOM chính đơn v? đư?c t?o ra trong các đ?nh d?ng không chính xác trong cơ s? d? li?u.
 • Khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook không làm vi?c m?t cách chính xác khi b?n k?t n?i khách hàng v?i m?t t? ch?c Dynamics CRM năm 2011.
 • Khi b?n th?c hi?n đ?ng b? hoá trong Outlook 2007 có Cached Exchange mode vô hi?u hóa, đ?ng b? hóa c? g?ng đ? tái thúc đ?y ho?t đ?ng email CRM đư?c g?i thông qua m?t khách hàng web.
 • Khi b?n c? g?ng đ? đóng m?u in xem trư?c, m?t k?ch b?n l?i x?y ra. V?n đ? này x?y ra khi m?t tab có ch?a m?t subgrid ?n.
 • Khi b?n nh?p m?t gi?i pháp qu?n l?, ki?m tra h? sơ đư?c t?o ra b?t ng?.
 • Xác th?c d?a trên tuyên b? Dynamics CRM không làm vi?c v?i đ?i tác tin c?y ho?t đ?ng thư m?c liên đoàn d?ch v? (ADFS) ngư?i dùng.
 • Sau khi b?n thay đ?i các thi?t l?p có th? t?m ki?m cho m?t thu?c tính Dynamics CRM 2011 thành biên t?p viên, t?t c? các trư?ng trong các h?nh th?c biên t?p đư?c làm m? b?t ng?.
 • Khi b?n nh?p m?t gi?i pháp có ch?a m?t l?nh v?c có giá tr? t?m ki?m thi?t l?p đ? không, các thi?t l?p có th? t?m ki?m c?a trư?ng không c?p nh?t m?t cách chính xác.
 • Khi b?n cài đ?t Microsoft Dynamics CRM 2011 khách hàng cho Outlook trên m?t máy tính đang ch?y Windows 8, Windows nh?n d?ng Foundation (WIF) không đư?c kích ho?t.
 • Các biên t?p viên JavaScript là gi?i h?n k? t? 2.000 b?t ng?. Trong t?nh hu?ng này, m?t k?ch b?n mà có hơn 2.000 k? t? có th? đư?c c?t ng?n.
 • Khi b?n đ?t c?u h?nh Microsoft Dynamics CRM 2011 khách hàng cho Outlook s? d?ng SQL Server CE 4.0, khách hàng tai n?n.
 • Khi b?n c? g?ng đ? nh?p kh?u m?t gi?i pháp, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Các gói ph?n m?m gi?i pháp không th? chuy?n nh?p v? nó ch?a các XML không h?p l?.
 • T?m ki?m nhanh chóng t?m không thành công và hi?n th? không có k?t qu?.
 • Khi b?n lưu m?t h?nh th?c, lưu hành đ?ng có th? b? ch?n b?i m?t hành đ?ng C?p Nh?t c?a lư?i đi?n chính trang n?n.
 • Thông báo l?i sau đây đư?c ghi nh?t k? theo d?i khách hàng c?a Microsoft Dynamics CRM:
  NullReferenceException<InvalidateItemCache></InvalidateItemCache>
 • Lưu m?t h?nh th?c b? ch?n b?i làm m?i c?a lư?i đi?n chính trang n?n.
 • L?p k? ho?ch m?u h?p tho?i b?t lên sau khi b?n lưu m?t ho?t đ?ng d?ch v? d?i.
 • Công vi?c phát hi?n trùng l?p không hi?n th? nhi?u hơn 12 h? sơ, và đi?u hư?ng trang b? vô hi?u hóa.
 • "Đ? có l?i hi?n th? các b?n ghi trong d?ng xem này" thông báo l?i khi b?n s? d?ng b? l?c đ?c bi?t s? c?.
 • Không th? đ?t trư?ng X và Y trong b?ng x?p h?ng trong Outlook.
 • Không th? chèn hàng khóa trùng l?p trong đ?i tư?ng DBO.DependencyNodeBase khi nh?p kh?u m?t gi?i pháp.
 • Cu?c h?n trùng l?p đang đư?c t?o ra trong Microsoft CRM khách hàng cho Outlook khi cu?c h?n đ?u tiên t?o ra trong Web khách hàng và ch?nh s?a trong Outlook.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Các hotfix và bản c?p nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c định c?u h?nh theo cách th? công

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

B?n C?p Nh?t Rollup 11 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 ch?a hotfix ho?c c?p nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh th? công.

Quy t?c tri?n khai thu?t s? không làm vi?c trong m?t môi trư?ng h?n h?p Exchange 2003 và Exchange 2010.

Quy t?c tri?n khai thu?t s? không làm vi?c trong m?t môi trư?ng h?n h?p Exchange 2003 và Exchange 2010.


C?p Nh?t Rollup 10 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 bao g?m các b?n s?a l?i sau và c?p nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh th? công. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch?c năng EnableRetrieveMultipleOptimization, xem ph?n "T?i ưu hóa the hi?u su?t c?a truy v?n đ?i v?i l?n Datasets" gi?y tr?ng t?i ưu hóa và duy tr? hi?u su?t c?a m?t Microsoft Dynamics CRM 2011 máy ch? cơ s? h? t?ng . Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch?c năng nhanh chóng t?m, xem ph?n "T?i ưu hóa the hi?u su?t c?a nhanh chóng t?m th?y truy v?n" gi?y tr?ng t?i ưu hóa và duy tr? hi?u su?t c?a m?t Microsoft Dynamics CRM 2011 máy ch? cơ s? h? t?ng . Đ? t?i v? t?i ưu hóa và duy tr? hi?u su?t c?a m?t Microsoft Dynamics CRM 2011 máy ch? cơ s? h? t?ng gi?y tr?ng, đi đ?n website sau c?a Microsoft Download Center:C?p Nh?t Rollup 8 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 bao g?m các b?n s?a l?i sau và c?p nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh th? công. Đ? kích ho?t ho?c định c?u h?nh các hotfix ho?c các b?n c?p nh?t này trên máy ch? đang ch?y Microsoft Dynamics CRM 2011, h?y làm theo hư?ng d?n ở bài vi?t sau trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2651621 B?n g?p kém khi b?n s? d?ng t?m th?y th?i gian s?n có trong Microsoft Dynamics CRM 2011
B?n c?p nh?t Hợp nhất 7 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a hotfix ho?c bản c?p nh?t nào mà b?n ph?i kích ho?t ho?c định c?u h?nh th? công.

Bản c?p nh?t Hợp nhất 6 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 ch?a các hotfix và bản c?p nh?t sau mà b?n ph?i kích ho?t ho?c định c?u h?nh th? công. Đ? kích ho?t ho?c định c?u h?nh các hotfix ho?c các b?n c?p nh?t này trên máy ch? đang ch?y Microsoft Dynamics CRM 2011, h?y làm theo hư?ng d?n ở bài vi?t sau trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft. Bài vi?t này ch?a các bư?c mà b?n có th? làm theo sau khi b?n cài đ?t Update Rollup 6 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 đ? làm s?ch b?ng PrincipalObjectAccess:
2664150 Làm th? nào đ? ki?m soát PrincipalObjectAccess b?ng tăng trư?ng trong năm 2011 CRM
2741514 Hi?u su?t ch?m khi pinning lư?t xem trong Microsoft Dynamics CRM
Bản cập nhật Hợp nhất 5 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a hotfix ho?c bản c?p nh?t nào mà b?n ph?i định c?u h?nh th? công.

B?n c?p nh?t Hợp nhất 4 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a hotfx ho?c bản c?p nh?t nào mà b?n ph?i định c?u h?nh th? công.

B?n c?p nh?t Hợp nhất 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a hotfix ho?c bản c?p nh?t nào mà b?n ph?i định c?u h?nh th? công.

Bản c?p nh?t Hợp nhất 2 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 có ch?a các hotfix và bản c?p nh?t sau mà b?n ph?i kích ho?t ho?c định c?u h?nh th? công. Đ? kích ho?t ho?c định c?u h?nh các hotfix ho?c các b?n c?p nh?t này trên máy ch? đang ch?y Microsoft Dynamics CRM 2011, h?y làm theo hư?ng d?n ở bài vi?t sau trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft. Bài vi?t này ch?a các bư?c mà b?n có th? làm theo trư?c khi b?n cài đ?t Update Rollup 2 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 n?u b?n mu?n duy tr? ch?c năng c?a phiên b?n phát hành c?a Microsoft Dynamics CRM 2011:
2535245 B?n g?p ph?i ch?m hi?u su?t khi b?n th?c hi?n RetrieveMultiple truy v?n trên datasets l?n trong Microsoft Dynamics CRM 2011
B?n c?p nh?t Hợp nhất 1 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a hotfix ho?c bản c?p nh?t nào mà b?n ph?i định c?u h?nh th? công.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Các hotfix và bản c?p nh?t đã đư?c phát hành dưới dạng b?n s?a l?i riêng

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các l?i sau đây đ? đư?c sửa và được cung cấp dưới dạng bản sửa lỗi quan tr?ng theo yêu c?u (COD):

 • Khi b?n m? m?t h?p tho?i được qu?n l? trong m?t máy khách Microsoft Dynamics CRM 2011 cho Outlook, hiện tượng r? r? b? nh? x?y ra. Ngoài ra, máy khách Outlook có th? bị hỏng.
 • Khi b?n thêm m?t tập lệnh hành đ?ng OnSave trên m?t thực thể Hoạt động D?ch v? b?ng cách s? d?ng Tr?nh so?n th?o Thư vi?n Jscript, hành đ?ng OnSave không hoạt động như mong đ?i trư?c khi m?t bản ghi Ho?t đ?ng D?ch v? đư?c c?p nh?t trong cơ s? d? li?u.
 • Khi b?n thay đ?i m?t mục trên bảng giá, các cơ hội đã đóng bất ngờ đư?c c?p nh?t.
 • Bỗng nhiên, b?n không th? kích ho?t tuỳ ch?n Gửi email cho m?t th?c th? có các bản ghi hi?n t?i.
 • Khi b?n tr? l?i m?t email đã đư?c theo d?i trong Microsoft Dynamics CRM 2011, hai m?c đư?c chèn vào trong b?ng ActivityPointerBase không chính xác.
 • Thông báo l?i tuỳ ch?nh cho các phần bổ sung của bộ phát triển ph?n m?m (SDK) không đư?c hi?n th? như mong đ?i. Thay vào đó, m?t thông báo l?i chung cho biết mã ISV đã huỷ b? các thao tác đư?c hi?n th?.
 • B?t ng?, b?n không th? thêm t?p tin hướng dẫn bán hàng đính kèm cho m?t th?c th? tuỳ ch?nh.
 • Khi b?n thêm nhi?u thành viên vào m?t danh sách ti?p th?, b?n có hi?u su?t ch?m. Ngoài ra, m?t l?i tập lệnh của Internet Explorer có th? x?y ra. V?n đ? này x?y ra khi chức năng hoán trang đư?c s? d?ng khi tra c?u thành viên.
 • Khi nhi?u d?ch v? m? thông báo b?o m?t (STS) đư?c s? d?ng đ? truy c?p vào Microsoft Dynamics CRM 2011, tham s? WHR (Home Realm) đ? đư?c thêm vào sơ đ? trang web CRM bất ngờ b? ch?n b?i b? l?c tham s?.
 • Gi? s? b?n t?o m?t cu?c h?n trong Microsoft Dynamics CRM 2011. B?n ch?nh s?a cu?c h?n trong Outlook. Trong trư?ng h?p này, các cu?c h?n l?p đư?c t?o.
 • Sau khi b?n áp d?ng B?n c?p nh?t Hợp nhất 10, m?t lỗi SDK DataContractJsonSerializer có th? x?y ra trong H?p đ?ng D?ch v?.
 • B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau trong máy khách Microsoft Dynamics CRM 2011 cho Outlook:
  ID s? ki?n 9646: Phiên Mapi vư?t quá t?i đa 250 đ?i tư?ng thuộc lo?i "objtmessage".
 • Khi b?n ch?y Thi?t l?p liên quan đ?n ch?c năng trong máy khách Microsoft Dynamics CRM 2011 cho Outlook, b?n có th? nh?n đư?c thông báo c?nh báo r?ng b?n không có quy?n đ? th?c hi?n hành đ?ng này.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

C?p nh?t thông tin Rollup 11 t?p tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Click vào đây đ? t?i v? b?n C?p Nh?t Rollup 11 t?p tin thông tin gói
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


Acknowledgments

Microsoft C?m ơn sau đây đ? làm vi?c v?i chúng tôi đ? giúp b?o v? khách hàng:

 • Ryan Baxendale c?a An ninh-Assessment.com đ? báo cáo các l? h?ng XSS Dynamics CRM.


Thu?c tính

ID c?a bài: 2739504 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Năm 2014 - Xem xét l?i: 10.0
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter atdownload kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2739504 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2739504

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com