Giám sát hi?u su?t ho?c m?t ch?c năng PDH m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n đ? thu th?p d? li?u hi?u su?t trên máy tính đang ch?y Windows 7 SP1 hay Windows Server 2008 R2 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2740180 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t nhi?u hơn 27 v?t l? đ?a c?ng trên máy tính đang ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.
 • B?n s? d?ng màn h?nh hi?u su?t ho?c m?t ch?c năng Helper d? li?u hi?u su?t (PDH) đ? giám sát hi?u su?t c?a đ?a v?t l?.
 • B?n s? d?ng màn h?nh hi?u năng ho?c ch?c năng PDH đ? thu th?p d? li?u hi?u su?t.
Trong trư?ng h?p này, giám sát hi?u su?t ho?c ch?c năng PDH m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n đ? thu th?p d? li?u. Ngoài ra, vi?c s? d?ng CPU là cao hơn d? ki?n trong khi giám sát hi?u su?t ho?c ch?c năng PDH thu th?p d? li?u.

Lưu ? Th?i gian theo d?i hi?u su?t ho?c ch?c năng PDH c?n đ? thu th?p d? li?u ph? thu?c vào s? lư?ng đ?a mà đư?c g?n vào máy tính.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như đư?c hi?n th? trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. LDR b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và MUM t?p (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Perfctrs.dll6.1.7600.1638539,42414 Tháng b?y, 200901: 16
Perfdisk.dll6.1.7601.2207731,23202-Tháng tám-201216: 56
Perfnet.dll6.1.7601.2207720,99202-Tháng tám-201216: 56
Perfos.dll6.1.7600.1638528.67214 Tháng b?y, 200901: 16
Perfproc.dll6.1.7600.1638535,32814 Tháng b?y, 200901: 16
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Perfctrs.dll6.1.7600.1638544,54414 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Perfdisk.dll6.1.7601.2207734,81602-Tháng tám-201217: 52x 64
Perfnet.dll6.1.7601.2207723,55202-Tháng tám-201217: 52x 64
Perfos.dll6.1.7600.1638529,69614 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Perfproc.dll6.1.7600.1638538,40014 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Perfctrs.dll6.1.7600.1638539,42414 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Perfdisk.dll6.1.7601.2207731,23202-Tháng tám-201216: 56x 86
Perfnet.dll6.1.7601.2207720,99202-Tháng tám-201216: 56x 86
Perfos.dll6.1.7600.1638528.67214 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Perfproc.dll6.1.7600.1638535,32814 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Perfctrs.dll6.1.7600.1638585,50414 Tháng b?y, 200901: 48IA-64
Perfdisk.dll6.1.7601.2207772,19202-Tháng tám-201216: 39IA-64
Perfnet.dll6.1.7601.2207748,12802-Tháng tám-201216: 39IA-64
Perfos.dll6.1.7600.1638561,44014 Tháng b?y, 200901: 48IA-64
Perfproc.dll6.1.7600.1638577,82414 Tháng b?y, 200901: 48IA-64
Perfctrs.dll6.1.7600.1638539,42414 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Perfdisk.dll6.1.7601.2207731,23202-Tháng tám-201216: 56x 86
Perfnet.dll6.1.7601.2207720,99202-Tháng tám-201216: 56x 86
Perfos.dll6.1.7600.1638528.67214 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Perfproc.dll6.1.7600.1638535,32814 Tháng b?y, 200901: 16x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng ch?c năng PDH tiêu th? truy c?p d? li?u, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? s? d?ng các ch?c năng PDH tiêu th? truy c?p d? li?u

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_5142e42428aa304388f04633b888790e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_ea50e2d143a3cad8.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)03-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)13: 29
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ormancebasecounters_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_33c643a3d4a7a9cf.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,267
Ngày (UTC)03-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)13: 38
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_1ca86c05bbb236a5684f5ffb683cab29_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_568a654b320eac8f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)03-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)13: 29
Tên t?pAmd64_8343c6e1b8f56f2e3fa3442a373ab87a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_afdf19c8bcc1eeab.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)03-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)13: 29
Tên t?pAmd64_d9ec4b4f9b2cdefabcf1e73dc6158a28_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_56ce99110381da06.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)03-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)13: 29
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...ormancebasecounters_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_8fe4df278d051b05.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,271
Ngày (UTC)03-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)13: 50
Tên t?pWow64_microsoft-windows-p...ormancebasecounters_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_9a398979c165dd00.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,204
Ngày (UTC)03-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)13: 50
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_8b573b4f6c1608eb33b5fa1809e84ec4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_744ef528d47ecabb.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)03-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)13: 29
Tên t?pIa64_microsoft-windows-p...ormancebasecounters_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_33c7e799d4a5b2cb.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,269
Ngày (UTC)03-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)13: 29
Tên t?pWow64_microsoft-windows-p...ormancebasecounters_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_9a398979c165dd00.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,204
Ngày (UTC)03-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)13: 29

Thu?c tính

ID c?a bài: 2740180 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmt KB2740180 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2740180

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com