Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: tháng 10 năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2740403 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? cumulative update for Microsoft Lync Server 2010, các thành ph?n c?t l?i là ngày tháng 10 năm 2012.

Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau đây v? update C?p Nh?t gói:
 • Nh?ng v?n đ? mà các gói ph?n m?m C?p Nh?t s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng các gói C?p Nh?t
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng gói C?p Nh?t
 • Cho dù update C?p Nh?t gói đư?c thay th? b?i b?t k? C?p Nh?t gói
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p
 • Các t?p tin có ch?a các gói C?p Nh?t

GI?I THI?U

V?n đ? này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a

Này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a các v?n đ? sau:
 • 2736035 M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho giám sát Server đ? t?o ra m?t báo cáo phương ti?n truy?n thông ch?t lư?ng so sánh trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010
 • 2736037 M?t b?n C?p Nh?t cho phép giám sát máy ch? đ? t?o ra m?t g?i chân truy?n thông ch?t lư?ng báo trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010 có s?n
B?n C?p Nh?t tích l?y này c?ng s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2701663 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: tháng 6 năm 2012
 • 2670334 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: tháng 2 2012
 • 2514981 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: tháng 11 năm 2011
 • 2571545 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: tháng 7 năm 2011
 • 2500444 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: tháng 4 năm 2011
 • 2467775 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: tháng 1 năm 2011

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin

Microsoft t?i v? Trung tâm

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói OcsCore.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 10 năm 2012

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? C?p Nh?t tích l?y sau đây:
2701663 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: tháng 6 năm 2012

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong nh?ng gói C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

C?p nh?t thông tin cài đ?t chuyên bi?t gói

Đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y này, cài đ?t chuyên bi?t các gói OCSCore.msp trên các máy tính đang ch?y vai tr? máy ch? sau đây:
 • Lync Server 2010-Standard Edition Server
 • Máy ch? Lync Server 2010-phiên b?n doanh nghi?p-phía trư?c-End
 • Lync Server 2010-đ?c l?p âm thanh h?i ngh? truy?n h?nh máy ch?
 • Lync Server 2010-giám đ?c
 • Lync Server 2010-Edge Server
 • Lync Server 2010-đ?c l?p h?a gi?i Server
 • Lync Server 2010-giám sát Server
 • Lync Server 2010-lưu tr? máy ch?
 • Lync Server 2010-công c? qu?n tr?
 • Lync Server 2010-chi nhánh FMC Server
 • Lync Server 2010-đáng tin c?y máy phục vụ ứng dụng
Ghi chú
 • B?n có th? c?p nh?t các h? bơi ph?c v? theo th? t? b?t k?.
 • Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n nâng c?p t?t c? nhóm máy (ứng dụng) phục vụ lên cùng m?t phiên b?n C?p Nh?t tích l?y.
Trên m?t máy ch? phiên b?n tiêu chu?n và m?t phiên b?n doanh nghi?p-máy ch? k?t thúc, b?n ph?i ch?y l?nh sau đây sau khi b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t gói c?p nh?t này:
Cài đ?t-CsDatabase-C?p Nh?t - ConfiguredDatabases - SqlServerFqdn <EEBE.Fqdn>-UseDefaultSqlPaths</EEBE.Fqdn>
Ghi chú
 • B?n ph?i nâng c?p t?t c? các máy ch? k?t thúc trong h? bơi máy ch? trư?c khi b?n ch?y l?nh ghép ng?n.
 • Trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010 phiên b?n tiêu chu?n, h?y ch?y l?nh t? các máy ch? phiên b?n tiêu chu?n.
 • Trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010 Enterprise Edition, trong đó b?n ghi d?ch v? lưu tr?/giám sát đư?c collocated v?i m?t back-end Phiên b?n doanh nghi?p máy ch?, ch?y l?nh ghép ng?n này t? máy ch? tr? l?i-k?t thúc phiên b?n doanh nghi?p.
 • Trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010 Enterprise Edition, trong đó b?n ghi d?ch v? lưu tr?/giám sát đư?c không collocated v?i m?t back-end Phiên b?n doanh nghi?p máy ch?, ch?y l?nh ghép ng?n này t? máy ch? k?t thúc phiên b?n doanh nghi?p.
N?u b? máy cơ s? d? li?u RTCDyn đư?c g? b? sau khi b?n ch?y l?nh ghép ng?n mà không có tham s? UseDefaultSqlPaths , h?y ch?y l?nh sau đây đ? khôi ph?c l?i b? máy cơ s? d? li?u RTCDyn:
Cài đ?t-CsDatabase-C?p Nh?t - ConfiguredDatabases - SqlServerFqdn < eebe.fqdn=""> - DatabasePaths <RtcDyn log="" path="">, <RtcDyn data="" path=""></RtcDyn> </RtcDyn>
Lưu ? kí nh?p RtcDyn n?m dư?i đư?ng d?n t?p tin Rcdyn.ldf. D? li?u RtcDyn n?m dư?i đư?ng d?n t?p tin Rtcdyn.mdf.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t tích l?y này, s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.

Đôi khi, khi b?n c? g?ng lo?i b? b?n C?p Nh?t tích l?y này, b?n đư?c nh?c nh? cho ngu?n CD. N?u hành vi này x?y ra, đưa đ?a compact ngu?n, ho?c cung c?p đư?ng d?n nơi tệp nguồn có th? đư?c t?m th?y.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aggregatorsprocdef.SQLkhông áp d?ng471,43421-Tháng chín-1217:30không áp d?ng
Dbcommon.SQLkhông áp d?ng20,51921-Tháng 7-1102:32không áp d?ng
Dbrtc.SQLkhông áp d?ng1,283,34418-Feb-1217:21không áp d?ng
Dbrtccdr.SQLkhông áp d?ng502,57325 Tháng 1204:14không áp d?ng
Dbsetup.wsfkhông áp d?ng108,75418-Feb-1217:21không áp d?ng
File_bootstrapper.exe4.0.7577.10856,08014-Jan-1109:31x 64
File_default.TMXkhông áp d?ng22,294,57621-Tháng chín-1218:53không áp d?ng
File_deploy.exe4.0.7577.183867,08815-Tháng 11-1121:15x 86
File_deployreports.ps1không áp d?ng24,96125 Tháng 1208:30không áp d?ng
File_gac_interop.certcli.dll4.0.7577.20517,03221-Tháng chín-1219:53x 64
File_gac_interop.certenroll.dll4.0.7577.205162,44021-Tháng chín-1219:53x 64
File_gac_interop.netfwtypelib.dll4.0.7577.20543,64821-Tháng chín-1219:54x 64
File_gac_microsoft.RTC.client.psom.applicationcore.dll4.0.7577.183281,43215-Tháng 11-1121:14x 86
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.dll4.0.7577.108318,79214-Jan-1109:31x 86
File_gac_microsoft.RTC.Internal.sipepsnet.dll4.0.7577.1902,825,03218-Feb-1221:22x 86
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.dll4.0.7577.183547,65615-Tháng 11-1121:15x 86
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.dll4.0.7577.2051,981,08021-Tháng chín-1219:51x 86
File_gac_microsoft.RTC.Management.dll4.0.7577.2054,086,40821-Tháng chín-1219:51x 86
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Data.dll4.0.7577.190301,87218-Feb-1221:22x 86
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Management.dll4.0.7577.190449,34418-Feb-1221:23x 86
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.dll4.0.7577.205559,79221-Tháng chín-1219:53x 86
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll4.0.0.021.86415-Tháng 11-1121:15x 86
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.de_de4.0.0.015,07221-Tháng chín-1219:54không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.es_es4.0.0.015,07221-Tháng chín-1219:54không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.fr_FR4.0.0.015,05621-Tháng chín-1219:54không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.it_IT4.0.0.015,07221-Tháng chín-1219:54không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.ja_jp4.0.0.015,58421-Tháng chín-1219:54không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.ko_kr4.0.0.015,07221-Tháng chín-1219:54không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.pt_br4.0.0.015,07221-Tháng chín-1219:54không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.zh_CN4.0.0.014,54421-Tháng chín-1219:54không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.zh_tw4.0.0.014,54421-Tháng chín-1219:54không áp d?ng
File_localocscmdlets.format.ps1xmlkhông áp d?ng213,63915-Tháng 11-1121:15không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.Core.dll4.0.7577.2051,317,52021-Tháng chín-1219:51x 86
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xmlkhông áp d?ng7,640,67925 Tháng 1203:33không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.de_deKhông áp d?ng8,365,55421-Tháng chín-1214:47Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.es_esKhông áp d?ng8,249,78521-Tháng chín-1214:47Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.fr_FRKhông áp d?ng8,373,49921-Tháng chín-1214:47Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.it_ITKhông áp d?ng8,293,74921-Tháng chín-1214:47Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.ja_jpKhông áp d?ng8,796,74021-Tháng chín-1214:47Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.ko_krKhông áp d?ng8,175,44421-Tháng chín-1214:48Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.pt_brKhông áp d?ng6,928,38221-Tháng chín-1214:48Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.zh_CNKhông áp d?ng7,514,65921-Tháng chín-1214:48Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.zh_twKhông áp d?ng7,546,87721-Tháng chín-1214:48Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.writableconfig.dll4.0.7577.2051,256,09621-Tháng chín-1219:52x 86
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xmlKhông áp d?ng409,09915-Tháng 11-1116:11Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.de_deKhông áp d?ng445,70521-Tháng chín-1214:47Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.es_esKhông áp d?ng438,03921-Tháng chín-1214:47Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.fr_FRKhông áp d?ng444,20421-Tháng chín-1214:47Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.it_ITKhông áp d?ng446,57821-Tháng chín-1214:47Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.ja_jpKhông áp d?ng483,87621-Tháng chín-1214:48Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.ko_krKhông áp d?ng438,97121-Tháng chín-1214:48Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.pt_brKhông áp d?ng364,44621-Tháng chín-1214:48Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.zh_CNKhông áp d?ng397,98421-Tháng chín-1214:48Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.zh_twKhông áp d?ng399,63721-Tháng chín-1214:48Không áp d?ng
File_ocslogger.exe4.0.7577.205612,96821-Tháng chín-1219:53x 86
File_ocstrace.dll4.0.7577.166576,26421-Tháng 7-1104:52x 64
File_ocstypes.ps1xmlKhông áp d?ng475,87621-Tháng 7-1104:52Không áp d?ng
File_remoteocscmdlets.format.ps1xmlKhông áp d?ng216,43015-Tháng 11-1121:15Không áp d?ng
File_reportdata.xmlKhông áp d?ng6,891,47821-Tháng chín-1217:32Không áp d?ng
File_reportdata1_de_de.xmlKhông áp d?ng6,916,97521-Tháng chín-1214:47Không áp d?ng
File_reportdata1_en_us.xmlKhông áp d?ng6,891,47821-Tháng chín-1217:32Không áp d?ng
File_reportdata1_es_es.xmlKhông áp d?ng6,916,78321-Tháng chín-1214:47Không áp d?ng
File_reportdata1_fr_fr.xmlKhông áp d?ng6,927,91821-Tháng chín-1214:47Không áp d?ng
File_reportdata1_it_it.xmlKhông áp d?ng6,913,34521-Tháng chín-1214:47Không áp d?ng
File_reportdata1_ja_jp.xmlKhông áp d?ng6,931,38421-Tháng chín-1214:48Không áp d?ng
File_reportdata1_ko_kr.xmlKhông áp d?ng6,906,33221-Tháng chín-1214:48Không áp d?ng
File_reportdata1_pt_br.xmlKhông áp d?ng6,913,09621-Tháng chín-1214:48Không áp d?ng
File_reportdata1_zh_cn.xmlKhông áp d?ng6,874,80421-Tháng chín-1214:48Không áp d?ng
File_reportdata1_zh_tw.xmlKhông áp d?ng6,876,78621-Tháng chín-1214:48Không áp d?ng
File_reportsetup.exe4.0.7577.205430,69621-Tháng chín-1219:53x 86
File_rgsconfigdbsetup.wsfKhông áp d?ng100,14518-Feb-1217:57Không áp d?ng
File_rgsconfig_schema.SQLKhông áp d?ng17,69618-Feb-1219:23Không áp d?ng
File_rgsdyn.SQLKhông áp d?ng19,30118-Feb-1217:57Không áp d?ng
File_rgsdyndbsetup.wsfKhông áp d?ng99,89918-Feb-1217:57Không áp d?ng
File_user.format.ps1xmlKhông áp d?ng31,93815-Tháng 11-1121:14Không áp d?ng
Msdiagmetadata.SQLKhông áp d?ng454,91315-Tháng 11-1118:34Không áp d?ng

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2493736 C?p Nh?t cho Lync Server 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2740403 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2740403 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2740403

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com