Raksta ID: 2740483 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

Microsoft Word 2013 izmanto jaunu un uzlabotu izk?rtojumu programmu un sader?bas re??mu, lai pal?dz?tu nodro?in?t, ka izk?rtojums ir saska?ots da??d?s programmas Microsoft Word versij?s.

Programm? Word 2013 atverot dokumentu, kas ir izveidota vec?k? Word versij?, dokuments tiek atv?rts sader?bas re??ms. ?aj? gad?jum? dokumenta nosaukumam virsrakstjosl? seko "[sader?bas re??ms]."

Ja dokumentu saglab?sit, izmantojot jauno nosaukumu, programma Word 2013 aicin?s saglab?t savietojam?bu ar vec?k?m programmas Word versij?m. Ja ?aj? situ?cij? atlas?sit Labi, lai veiktu jaunin??anu uz jaun?ko faila form?tu, izk?rtojum? var par?d?ties da?as nelielas izmai?as. Ja noklik??in?sit uz dialoglodzi?a pogas Papildinform?cija, tiks atv?rta ?? Microsoft t?mek?a vietne:
Izmantot Word 2013. g., lai atv?rtu dokumentus, kas izveidoti programmas Word iepriek??j?s versij?s

Papildindorm?cija

?aj? noda?? ir uzskait?tas da?as izk?rtojuma izmai?as starp da??d?m programmas Word versij?m, ja lietojat sader?bas re??mu vai ja dokumentu saglab?jat programmas Word 2013 jaunaj? faila form?t?.
 • Ilustr?cijas (att?li, formas, tekstlodzi?u diagrammas, SmartArt un WordArt)
  • Iepriek??j?s programmas Word versij?s ir at?autas ilustr?cijas, kur?m ir lietota teksta aplau?ana, lai izveidotu lappuses malas izvirzi vai to novietotu lapas apak??j? piemal?. Word 2013 spie? ilustr?cijas, kam ir lietota teksta aplau?ana, atpaka? lap? un par?da iesp?jotu opciju P?rvietot objektu kop? ar tekstu. Ja ilustr?cijas tiek p?rvietotas uz apak??jo piemali, Word 2013 spie? ilustr?cijas uz n?kamo lappusi.
  • 2013 Programma Word izmanto jaunu grafikas form?tu. Jaunais form?ts nedaudz izmaina ?nas lielumu un apmales platumu.
  • Programma Word 2013 atk??ir?gi izvieto tekstu blakus ilustr?cijai.
 • Tabulas
  • Iepriek??j?s programmas Word versij?s teksts tabulas iek?pus? tiek l?dzin?ts ar tekstu ?rpus tabulas. Programm? Word 2013 tabul?s tiek iev?roti lietot?ja interfeisa iestat?jumi un teksts tabul?s netiek piespiedu k?rt? l?dzin?ts ar tekstu ?rpus tabulas. p?c noklus?juma programm? Word 2013 tabulas ierobe?o ar piemali.
  • Programma Word 2013 var nedaudz p?rb?d?t tabulas (noklus?juma daudzums ir 0,08 collas) un t?s sa?aurin?t. ?? iemesla d?? rindi?as p?rtraukums tiek veidots ?tr?k. Savuk?rt tas ??nas padara augst?kas un potenci?li izraisa ?tr?ku lappuses p?rtraukums.
 • V?res
  • p?c noklus?juma Word 2013 novieto v?res kolonn?s, ja dokument? ir vair?kas kolonnas. Turkl?t v?res s?kas lappuses pirmaj? kolonn? neatkar?gi no t?, kur par?d?s v?res atsauce pamattekst?. Word 2013 l?dzsvaro v?res to kolonn?s.
 • Visp?r?jais izk?rtojums
  • Programm? Word 2013 ir uzlabots kolonnu l?dzsvaro?anas algoritms. ?is uzlabojums nomaina teksta kolonnas izk?rtojumu.
  • Word 2013 jaunu algoritmu izmanto, lai noteiktu optim?lo veidu, k? l?dzin?t tekstu un P?rtraukt rindi?as. T?d?? ir veiktas rindi?u un lappu?u p?rtraukumu izmai?as.
Piez?me. Pla??ka inform?cija par to, k? atjaunin?t Word 2013 izk?rtojumu un uztur?t sader?bu ar cit?m programmas Word versij?m, atrodama ?aj? Microsoft t?mek?a vietn?:
Papildinform?cija par programmas Word 2013 izk?rtojuma jaunin?jumiem

Rekviz?ti

Raksta ID: 2740483 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2013. gada 3. febru?ris - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Word 2013
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbinfo kbprb kbexpertiseinter kbmt KB2740483 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2740483

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com