Identifikator ?lanka: 2740483 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Rezime

Microsoft Word 2013 koristi nov i pobolj?an algoritam za raspored i re?im kompatibilnosti kako bi vam pomogao da raspored ostane dosledan izme?u razli?itih verzija programa Microsoft Word.

Kada u verziji Word 2013 otvorite dokument kreiran u prethodnoj verziji programa Word, dokument se otvara u re?imu kompatibilnosti. U ovoj situaciji, ime dokumenta na naslovnoj traci dolazi ispred "[Re?im kompatibilnosti]."

Kada sa?uvate dokument koriste?i novo ime, Word 2013 vas pita da zadr?ite kompatibilnost sa prethodnim verzijama programa Word. U ovoj situaciji, ako izaberete U redu da biste a?urirali na najnoviji format datoteke, u rasporedu se mogu pojaviti neke manje promene. Ako kliknete na dugme ?elim da znam vi?e u dijalogu, oti?i ?ete na slede?u Microsoft Veb lokaciju:
Koristite Word 2013 za otvaranje dokumenata kreiranih u prethodnim verzijama programa Word

Dodatne informacije

Ovaj odeljak navodi neke promene u rasporedu izme?u razli?itih verzija programa Word ako koristite re?im kompatibilnosti ili ako sa?uvate dokument u novom Word 2013 formatu datoteke.
 • Ilustracije (slike, oblici, okviri za tekst, grafikoni, SmartArt i WordArt)
  • Ranije verzije programa Word omogu?avaju da ilustracije na kojima je primenjeno prelamanje teksta ne prekora?e margine na ivicama stranice ili da se postave na donjoj margini na stranici. Word 2013 postavlja ilustracije sa primenjenim prelomom teksta i omogu?enom opcijom Premesti objekat s tekstom nazad na stranicu. Ako se ilustracije pomere na donju marginu, Word 2013 pomera ilustracije nadole do slede?e stranice.
  • Word 2013 koristi novi grafi?ki format. Novi format neznatno menja veli?inu senki i ?irinu i ivica. 
  • Word 2013 raspore?uje tekst postavljen pored ilustracije na drugi na?in.
 • Tabele
  • Prethodne verzije programa Word poravnavaju tekst unutar tabela sa tekstom izvan tabela. U programu Word 2013, tabele po?tuju postavke korisni?kog interfejsa, a tekst unutar tabela ne mora da se poravnava sa tekstom izvan tabela. Prema podrazumevanim postavkama, tabele su ograni?ene marginama u programu Word 2013.
  • Word 2013 mo?e da malo pomeri tabele (podrazumevano je oko 2 cm) i da u?ini da tabele budu u?e. Ovakvo pona?anje mo?e da dovede do ranijeg preloma reda. Na ovaj na?in ?elije postaju vi?e i potencijalno uzrokuju da se stranica ranije prelomi.
 • Fusnote
  • Prema podrazumevanim postavkama, Word 2013 postavlja fusnote u kolone kada dokument ima vi?e kolona. Pored toga, fusnote po?inju u prvoj koloni na stranici, bez obzira na to gde se referenca fusnote pojavljuje u telu teksta. Word 2013 balansira fusnote u kolonama sa fusnotama.
 • Ukupan raspored
  • Pobolj?an je algoritam za balansiranje kolona u programu Word 2013. Ovo pobolj?anje menja raspored teksta u kolonama.
  • Word 2013 koristi novi algoritam da bi odredio optimalan na?in za poravnanje teksta i prelom redova. Zbog toga, postoje promene u na?inu preloma redova i stranica.
Napomena Vi?e informacija o tome kako da a?urirate raspored u programu Word 2013 i da odr?ite kompatibilnost sa drugim verzijama programa Word potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
Vi?e informacija o ispravkama za raspored u programu Word 2013
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2740483 - Poslednji pregled: 28. januar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Word 2013
Klju?ne re?i: 
kbsurveynew kbinfo kbprb kbexpertiseinter KB2740483

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com