Kh?c ph?c: M?t ngư?i s? d?ng tên mi?n không th? truy c?p m?t máy ch? TFS 2010 sau khi b?n di Đ?i Ngư?i dùng và l?ch s? SID c?a h? sang m?t tên mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2741905 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n thêm ngư?i dùng vào m?t tên mi?n (vùng 1).
  • B?n thêm m?t máy ch? Microsoft Visual Studio Team Foundation Server (TFS) 2010 vào m?t tên mi?n khác nhau (tên mi?n 2).

    Lưu ? Tên mi?n 2 tín thác tên mi?n 1.
  • B?n thêm ngư?i dùng vào máy ch? TFS. Ngư?i dùng bây gi? có th? truy c?p các máy ch? TFS.
  • B?n di Đ?i Ngư?i dùng và an ninh đ?nh danh (SID) l?ch s? t? tên mi?n 1 tên mi?n 2.
Trong trư?ng h?p này, ngư?i dùng không c?n có th? s? d?ng thông tin tên kí nh?p mi?n 1 c?a h? đ? truy c?p vào máy ch? TFS.

Lưu ?Đi?u này x?y ra trong v?ng 24 gi? sau khi quá tr?nh di chuy?n.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t v?n đ? đ?ng b? hóa trong công vi?c hàng ngày c?a đ?ng b? hóa trên máy ch? TFS. Khi v?n đ? này x?y ra, máy ch? TFS đánh d?u ki?m tài kho?n 1 ngư?i s? d?ng tên mi?n như không h?p l?.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? mà bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ? hoàn thành danh sách các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Visual Studio Team Foundation Server 2010 Service Pack 1 cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Chúng tôi khuyên b?n đóng t?t c? các thành ph?n liên quan đ?n Microsoft Visual Studio 2010 trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.

Cho t?t c? các phiên b?n đư?c h? tr? trong Visual Studio Team Foundation Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.teamfoundation.admin.dll10.0.40219.43025,618,01626/10 / 20129: 11x 86
Microsoft.teamfoundation.Build.Server.dll10.0.40219.430445,54426/10 / 20129: 11x 86
Microsoft.teamfoundation.Build.Server.plugins.dll10.0.40219.43046,72026/10 / 20129: 11x 86
Microsoft.teamfoundation.Framework.Server.dll10.0.40219.4301,103,47226/10 / 20129: 11x 86
Microsoft.teamfoundation.Server.deploy.tfcollection.dll10.0.40219.430562,31226/10 / 20129: 11x 86
Microsoft.teamfoundation.Server.dll10.0.40219.430221,79226/10 / 20129: 11x 86
Microsoft.teamfoundation.servicing.dll10.0.40219.43066,66426/10 / 20129: 11x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.adapter.dll10.0.40219.43093,82426/10 / 20129: 11x 86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.Server.dll10.0.40219.430618,11226/10 / 20129: 11x 86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.Server.plugins.dll10.0.40219.43026,76826/10 / 20129: 11x 86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.Server.proxy.dll10.0.40219.43090,24826/10 / 20129: 11x 86
Microsoft.teamfoundation.Warehouse.dll10.0.40219.4303,526,76026/10 / 20129: 11x 86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.Server.dataaccesslayer.dll10.0.40219.430589,99226/10 / 20129: 11x 86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.Server.dataservices.dll10.0.40219.430143,52026/10 / 20129: 11x 86

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, thay th? nh?n d?ng mi?n 1 v?i nh?n d?ng mi?n 2 trong TFS máy ch?, và sau đó truy c?p vào máy ch? TFS b?ng cách s? d?ng thông tin tên kí nh?p mi?n 2. Đ? làm đi?u này, g? l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh:
Danh tính TFSConfig /change /fromdomain:domain1 /todomain:domain2 /account:AccountName /toaccount:AccountName
Lưu ? N?u nh?n d?ng mi?n 1 ch? có quy?n truy c?p vào máy ch? TFS thông qua c?a s? nhóm thành viên, các qu?n tr? viên TFS có th? ph?i c?p quy?n truy c?p đ? nh?n d?ng mi?n 2.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n s?c l?nh, h?y vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? l?nh danh tính

Thu?c tính

ID c?a bài: 2741905 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2741905 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2741905

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com