Ngăn ch?n l?i khi b?n c? g?ng đ? tri?n khai m?t Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 h?nh ?nh v?i m?t máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2742222
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n c? g?ng đ? tri?n khai m?t Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 h?nh ?nh v?i m?t máy tính. Khi Windows cài đ?t chuyên bi?t m?t s? tr?nh đi?u khi?n bên th? ba, máy tính tai n?n. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c l?i d?ng sau đây:

D?NG: CÔ 0X000000D1 ((TI?NG VI?T) parameter1 , parameter2 , parameter3 , parameter4 )
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t v?n đ? đi?u ki?n ch?ng t?c trong các tr?nh đi?u khi?n netbio.sys. Khi Windows l?c n?n t?ng (WFP) kêu g?i các ch?c năng callout tr?nh đi?u khi?n bên th? ba b?ng cách s? d?ng m?t b?i c?nh xóa d?ng ch?y, máy tính b? đ? v? crash.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Netio.sys6.1.7601.17939240,49622 Tháng 8 năm 201217:16
Netio.sys6.1.7601.22114240,49619 Tháng 12 năm 201104:22
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17939187,76022 Tháng 8 năm 201217:16
Tcpip.sys6.1.7601.179561,293,70419 Tháng 12 năm 201104:16
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22114187,78419 Tháng 12 năm 201104:22
Tcpip.sys6.1.7601.221141,308,01619 Tháng 12 năm 201104:22
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Netio.sys6.1.7601.17939376,68822 Tháng 8 năm 201218:12
Netio.sys6.1.7601.22114376,68819 Tháng 12 năm 201106:01
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17939288,62422 Tháng 8 năm 201218:12
Tcpip.sys6.1.7601.179561,914,24819 Tháng 12 năm 201105:04
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22114288,62419 Tháng 12 năm 201106:01
Tcpip.sys6.1.7601.221141,902,44819 Tháng 12 năm 201106:01
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Netio.sys6.1.7601.17939711,02422 Tháng 8 năm 201216:51
Netio.sys6.1.7601.22114711,04819 Tháng 12 năm 201104:26
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17939483,18422 Tháng 8 năm 201216:50
Tcpip.sys6.1.7601.179563,794,31219 Tháng 12 năm 201103:44
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22114483,18419 Tháng 12 năm 201104:26
Tcpip.sys6.1.7601.221143,819,37619 Tháng 12 năm 201104:27
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_705ea63c2f80026b956901f1cfbf8a94_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_b114d61d19ccff57.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.054
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:34
t?p đ? đ?t tên tinX86_c318ab6437f8c50b23c8f81fba077e09_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22114_none_bcfcef7ed334d3f6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.054
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:34
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_58923ff3139b4b9b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,540
Ngày (UTC)22 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)17:35
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22114_none_592c53462cad6812.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,540
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:41
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17956_none_b4fc44b9c4c6f10f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.780 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:38
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22114_none_b5aef8c2ddc621a9.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,834
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:46
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_037f628c0e1f4c440d43f11da4332cd0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22114_none_9fcb01386126479b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:34
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1080fffc4370bbfac5df6ddbb1d33433_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22114_none_f49cf38d89c72090.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:34
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_9db901bc7d8bf5a52273a5ae630449c1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_c5d318e00cfe015f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,414
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:34
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d9dcaea7ec7c03326c707f486219b5f3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22114_none_1f759f59fa693a1b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,414
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:34
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f0ed83bda0697abd97fd471015aed5c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_f48525cb7b29d619.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:34
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f27ba77b9c1d8b646bcb0de08eb217a1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_f63401a71e04e1c7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:34
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_b4b0db76cbf8bcd1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.542 ngư?i
Ngày (UTC)22 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)18:33
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22114_none_b54aeec9e50ad948.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.542 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:23
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17956_none_111ae03d7d246245.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.784 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:41
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22114_none_11cd9446962392df.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,838
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:31
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_bf0585c900597ecc.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.166 ngư?i
Ngày (UTC)22 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)17:23
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22114_none_bf9f991c196b9b43.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.166 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:30
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_528791fad6d746b7fe84b0cbf459540c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22114_none_e9349a7107449f8d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.411 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:34
t?p đ? đ?t tên tinIa64_9a2e0b0cfa91feb3d7f82db401a2eba8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_f33c755e61fb0863.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.411 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:34
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_5893e3e913995497.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,541
Ngày (UTC)22 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)18:25
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22114_none_592df73c2cab710e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,541
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:32
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17956_none_b4fde8afc4c4fa0b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,782
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:34
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22114_none_b5b09cb8ddc42aa5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,836
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:36
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_bf0585c900597ecc.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.166 ngư?i
Ngày (UTC)22 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)17:23
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22114_none_bf9f991c196b9b43.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.166 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:30
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2742222 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 4.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2742222 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2742222

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com