Mô t? c?a Forefront th?ng nh?t truy c?p c?ng 2010 Service Pack 3

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2744025 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các tính năng và b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong Microsoft Forefront th?ng nh?t truy c?p c?ng (UAG) 2010 Service Pack 3 (SP3).

Tính năng bao g?m và các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong Service Pack 3

Tính năng

Đ?ng đ?u UAG 2010 SP3 bao g?m các tính năng sau đây:
  Thi?t b? Thêm khách hàng
  • Windows 8

   Đ?ng đ?u UAG 2010 SP3 h? tr? Windows 8 khách hàng máy tính b?ng cách s? d?ng Internet Explorer 10 và Internet Explorer 10 bàn làm vi?c. Ngoài ra, hàng đ?u UAG 2010 SP3 h? tr? sau đây:
   • Thư: ngư?i dùng cùng có th? s? d?ng đư?c xây d?ng trong ?ng d?ng Mail trên Windows 8 máy tính đ? k?t n?i v?i máy ch? Microsoft Exchange đăng.
   • Máy tính đ? bàn t? xa: Hàng đ?u UAG SP3 h? tr? khách hàng Remote Desktop Connection (RDC) 8,0 đang ch?y trên Windows 8.
  • Windows Phone 8


 • Thêm khách hàng ?ng d?ng

  Đ?ng đ?u UAG 2010 SP3 thêm h? tr? cho các ?ng d?ng khách hàng sau đây:
  • Văn ph?ng năm 2013: Hàng đ?u UAG 2010 SP3 h? tr? các ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013 khách hàng sau đây:
   • Microsoft Outlook 2013
   • Microsoft PowerPoint 2013
   • Microsoft t? năm 2013
   • Microsoft Excel 2013
  • Các khách hàng máy tính đ? bàn t? xa (RDC) 8,0: Hàng đ?u UAG 2010 SP3 h? tr? khách hàng RDC 8,0 đang ch?y trên Windows 7 Service Pack 1
 • Xu?t b?n ?ng d?ng

  Đ?ng đ?u UAG 2010 SP3 thêm h? tr? cho xu?t b?n các ?ng d?ng sau đây:
  • Microsoft SharePoint 2013
  • Microsoft Exchange 2013

S?a ch?a

Đ?ng đ?u UAG 2010 SP3 bao g?m các b?n s?a l?i sau đây:

2810231 S?a ch?a: M?t s? cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng SharePoint b? m?t sau khi m?t ?ng d?ng đư?c xu?t b?n trong hàng đ?u th?ng nh?t truy c?p c?ng (UAG) 2010 Service Pack 2

2810233 Kh?c ph?c: L?i HTTP 500 khi m?t ?ng d?ng đư?c xu?t b?n đ? m?t c?ng HTTPS chu?n truy c?p l?n đ?u tiên trong hàng đ?u th?ng nh?t truy c?p c?ng 2010 Service Pack 2

2810234 Kh?c ph?c: cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? cho năm 2010 c?ng truy c?p hàng đ?u th?ng nh?t th?t b?i n?u tên người dùng kí nh?p ch?a các kí t? đ?i di?n Unicode

2810235 Kh?c ph?c: Forefront UAG 2010 SP2 có th? ng?ng ph?c v? khách hàng yêu c?u

2810239 Kh?c ph?c: Ch?nh s?a m?u t?p tin đ? cho phép ngư?i dùng truy c?p các web site mà không c?n ph?i reauthenticate không làm vi?c trong hàng đ?u th?ng nh?t truy c?p c?ng 2010

2811061 Kh?c ph?c: Nhi?u t? ch?c s? ki?n ID 108 thư sau khi b?n áp d?ng hàng đ?u UAG 2010 SP2

2811062 Kh?c ph?c: T? đ?ng phát hi?n yêu c?u tr? l?i m?t l?i "500 Internal Server" trong hàng đ?u th?ng nh?t truy c?p c?ng (UAG) 2010 Service Pack 2

2811063 Kh?c ph?c: Tiêu th? b? nh? c?a các b?n ghi d?ch v? hàng đ?u UAG ngư?i s? d?ng qu?n l? trư?ng h?p tăng

2811066 Kh?c ph?c: cài đ?t chuyên bi?t m?t gói b?n ghi d?ch v? hàng đ?u th?ng nh?t truy c?p c?ng (UAG) 2010 không thành công khi m?t l?i quá th?i gian vư?t quá

2811103Kh?c ph?c: Forefront th?ng nh?t truy c?p c?ng 2010 nh?p vào m?t v?ng l?p yêu c?u/th? l?i

2811128 Kh?c ph?c: Các ứng dụng web đư?c xu?t b?n m?t s? th?y gi?m m?ng thông qua gi?a máy tính khách và Máy ch? Web đư?c xu?t b?n khi đư?c công b? qua Forefront th?ng nh?t truy c?p c?ng 2010

2812389 Kh?c ph?c: HTTP cookie tiêu đ? không chuy?n ti?p đ?n máy ch? đư?c công b? vào năm 2010 c?ng truy c?p hàng đ?u h?p nh?t khi t?t c? cookie kích thư?c tiêu đ? trong yêu c?u c?a khách hàng vư?t quá 5,120 byte

2812392 Kh?c ph?c: Ngư?i dùng Preauthenticated th? truy c?p b? sung web site ngay c? khi phiên ngư?i dùng đ? vư?t quá th?i gian ch? Forefront th?ng nh?t truy c?p c?ng 2010

2812665 Kh?c ph?c: ".NET Framework" ho?c "500" l?i khi b?n truy c?p vào m?t ?ng d?ng đư?c xu?t b?n b?i Forefront th?ng nh?t truy c?p c?ng 2010 SP2

2812666 Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n áp d?ng c?u h?nh c?a m?t ?ng d?ng ADFS 2 trong hàng đ?u UAG 2010: "Không th? ch?y FedUtil"
Ngoài ra, gói b?n ghi d?ch v? này bao g?m các b?n s?a l?i cho m?t s? v?n đ? ?n đ?nh.

Thông tin thêm

Thông tin gói b?n ghi d?ch v?

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói ph?n m?m hàng đ?u th?ng nh?t truy c?p c?ng (UAG) 2010 SP3 bây gi?.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? này, b?n ph?i ch?y Microsoft Forefront Unified Acess Gateway 2010 Service Pack 2 (SP2). Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2710791 Mô t? c?a gói b?n ghi d?ch v? 2 cho Forefront th?ng nh?t truy c?p c?ng 2010

cài đ?t chuyên bi?t ghi chú

 • Đ?ng đ?u UAG 2010 SP3 đư?c cung c?p như là m?t C?p Nh?t gói b?n ghi d?ch v? có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch? Forefront UAG 2010 hi?n có.
 • N?u b?n ch?y Forefront UAG 2010 trong m?t lo?t các c?u h?nh, b?n ph?i áp d?ng b?n c?p nh?t này cho m?i thành viên m?ng.
 • Trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t Forefront UAG 2010 SP3, chúng tôi khuyên r?ng b?n t?o m?t đi?m khôi ph?c H? th?ng và r?ng b?n sao lưu c?u h?nh đ?ng đ?u UAG 2010 hi?n t?i c?a b?n.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng gói b?n ghi d?ch v? này.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Activationmonitor.exe4.0.3123.10000243,95222-Jan-201318:19x 86
Adfs.detectionparams.Inckhông áp d?ng6.777 ngư?i08-Jan-201319:42không áp d?ng
Adfs.internalsite.de_de.xmlkhông áp d?ng70,25822-Jan-201317:44không áp d?ng
Adfs.internalsite.en_US.xmlkhông áp d?ng62,56622-Jan-201317:43không áp d?ng
Adfs.internalsite.es_es.xmlkhông áp d?ng69,40222-Jan-201317:44không áp d?ng
Adfs.internalsite.fr_FR.xmlkhông áp d?ng70,84522-Jan-201317:44không áp d?ng
Adfs.internalsite.Inckhông áp d?ng46,31108-Jan-201319:42không áp d?ng
Adfs.internalsite.it_IT.xmlkhông áp d?ng66,83022-Jan-201317:44không áp d?ng
Adfs.internalsite.ja_jp.xmlkhông áp d?ng79,97322-Jan-201317:44không áp d?ng
Adfs.internalsite.ko_kr.xmlkhông áp d?ng70,88422-Jan-201317:44không áp d?ng
Adfs.internalsite.pt_br.xmlkhông áp d?ng67,14522-Jan-201317:44không áp d?ng
Adfs.internalsite.ru_ru.xmlkhông áp d?ng93,05722-Jan-201317:44không áp d?ng
Adfs.internalsite.zh_CN.xmlkhông áp d?ng58,72322-Jan-201317:44không áp d?ng
Adfs.internalsite.zh_tw.xmlkhông áp d?ng58,76022-Jan-201317:44không áp d?ng
Adfs.login.aspkhông áp d?ng35,73622-Jan-201317:43không áp d?ng
Adfs.Trace.Inckhông áp d?ng1.56808-Jan-201319:42không áp d?ng
Adfs.whlclientinst.Inckhông áp d?ng1.454 ngư?i22-Jan-201317:43không áp d?ng
Appwraptemplates.https_whlfiltappwrap_forportal.xmlkhông áp d?ng95,36522-Jan-201317:43không áp d?ng
Appwraptemplates.http_whlfiltappwrap_forportal.xmlkhông áp d?ng93,21122-Jan-201317:43không áp d?ng
Boostregex.1.39.dllkhông áp d?ng599,79222-Jan-201318:13x 64
Cacheclean.jskhông áp d?ng7,27722-Jan-201317:43không áp d?ng
Cegapaceclient.dll4.0.3123.1000062,70422-Jan-201318:14x 64
Cegffilestaticwrapper.dll4.0.3123.1000020.72022-Jan-201318:17x 64
Certifiedendpointenrollment.Trace.Inckhông áp d?ng1.56808-Jan-201319:42không áp d?ng
Certmanagement.dll4.0.3123.10000292,59222-Jan-201318:13x 64
Certmapper.dll4.0.3123.1000067,82422-Jan-201318:20x 64
Clientcompres.cabkhông áp d?ng261,15722-Jan-201318:35không áp d?ng
Clientconf.cabkhông áp d?ng8,81922-Jan-201318:35không áp d?ng
Clientconf.xmlkhông áp d?ng8,56722-Jan-201317:02không áp d?ng
Clientconf.xml.SIGkhông áp d?ng12822-Jan-201317:02không áp d?ng
Conf.policytemplateextended.xmlkhông áp d?ng149,23122-Jan-201317:55không áp d?ng
Conf.whlfiltsso.inikhông áp d?ng13808-Jan-201319:42không áp d?ng
Conf.wizarddefaults.agentdefaultparam.inikhông áp d?ng6,81408-Jan-201319:42không áp d?ng
Conf.wizarddefaults.wizarddefaultparam.inikhông áp d?ng70,67908-Jan-201319:42không áp d?ng
Configdatacomlayer.dll4.0.3123.10000253,16822-Jan-201318:15x 64
Configdatalayer.dll4.0.3123.100004,082,92822-Jan-201318:18x 64
Configmgrcom.exe4.0.3123.10000226,03222-Jan-201318:20x 64
Configmgrcomlayer.dll4.0.3123.100002,429,68022-Jan-201318:13x 64
Configmgrcore.dll4.0.3123.100001,526,00022-Jan-201318:15x 64
Configmgrinfra.dll4.0.3123.100001,751,79222-Jan-201318:17x 64
Configmgrlayer.dll4.0.3123.10000238,83222-Jan-201318:14x 64
Configmgrutil.exe4.0.3123.1000076,01622-Jan-201318:15x 64
Configuration.exe4.0.3123.100009,852,65622-Jan-201318:18x 64
Cvcore.dll4.0.3123.10000132,33622-Jan-201318:15x 64
Da.DCA.msikhông áp d?ng3,526,65622-Jan-201318:13không áp d?ng
Danlbcfg.dll4.0.3123.10000229,10422-Jan-201318:15x 64
Dasessionmgrwrappercpp.dll4.0.3123.1000067,31222-Jan-201318:17x 64
Dawrappercpp.dll4.0.3123.1000038,12822-Jan-201318:17x 64
Detection.VBSkhông áp d?ng321,81622-Jan-201318:12không áp d?ng
Detectionparams.Inckhông áp d?ng6.777 ngư?i08-Jan-201319:42không áp d?ng
Editor.exe4.0.3123.10000368,88022-Jan-201318:12x 64
Egapsnmpagent.dll4.0.3123.1000025,84022-Jan-201318:16x 64
Egfdata.dll4.0.3123.1000017,64822-Jan-201318:12x 86
Fileaccess.default.aspkhông áp d?ng3,77208-Jan-201319:43không áp d?ng
Fileaccess.Misc.js.mtmcode.jskhông áp d?ng36,99208-Jan-201319:43không áp d?ng
Iiswrapper.dll4.0.3123.1000059,63222-Jan-201318:12x 86
Iiswrappercpp.dll4.0.3123.1000074,48022-Jan-201318:20x 64
Installanddetect.aspkhông áp d?ng12,18822-Jan-201317:43không áp d?ng
Internalsite.de_de.xmlkhông áp d?ng70,25822-Jan-201317:44không áp d?ng
Internalsite.en_US.xmlkhông áp d?ng62,56622-Jan-201317:43không áp d?ng
Internalsite.es_es.xmlkhông áp d?ng69,40222-Jan-201317:44không áp d?ng
Internalsite.fr_FR.xmlkhông áp d?ng70,84522-Jan-201317:44không áp d?ng
Internalsite.Inckhông áp d?ng46,31108-Jan-201319:42không áp d?ng
Internalsite.it_IT.xmlkhông áp d?ng66,83022-Jan-201317:44không áp d?ng
Internalsite.ja_jp.xmlkhông áp d?ng79,97322-Jan-201317:44không áp d?ng
Internalsite.ko_kr.xmlkhông áp d?ng70,88422-Jan-201317:44không áp d?ng
Internalsite.login.aspkhông áp d?ng35,73622-Jan-201317:43không áp d?ng
Internalsite.pt_br.xmlkhông áp d?ng67,14522-Jan-201317:44không áp d?ng
Internalsite.ru_ru.xmlkhông áp d?ng93,05722-Jan-201317:44không áp d?ng
Internalsite.Samples.login.aspkhông áp d?ng35,73622-Jan-201317:43không áp d?ng
Internalsite.Trace.Inckhông áp d?ng1.56808-Jan-201319:42không áp d?ng
Internalsite.web.configkhông áp d?ng7,00322-Jan-201317:40không áp d?ng
Internalsite.zh_CN.xmlkhông áp d?ng58,72322-Jan-201317:44không áp d?ng
Internalsite.zh_tw.xmlkhông áp d?ng58,76022-Jan-201317:44không áp d?ng
Interop.configdatacomlayerlib.dll4.0.3123.1000035,05622-Jan-201318:18x 86
Interop.nlbdriver.dll4.0.3123.1000017,13622-Jan-201318:13x 86
Interop.testability.OCI.dll4.0.3123.1000063,72822-Jan-201318:16x 86
Interop.uagmanagementconsole.dll4.0.3123.1000013,55222-Jan-201318:16x 86
Localcainstaller.exe4.0.3123.1000026,86422-Jan-201318:11x 64
Localcainstallinfra.dll4.0.3123.1000055,53622-Jan-201318:17x 86
Metadataparser.dll4.0.3123.1000067,82422-Jan-201318:15x 86
Microsoft.UAG.certificatehelper.dll4.0.3123.1000043,24822-Jan-201318:11x 86
Microsoft.UAG.common.dll4.0.3123.10000145,64822-Jan-201318:15x 86
Microsoft.UAG.monitorhelper.dll4.0.3123.1000071,92022-Jan-201318:17x 86
Microsoft.UAG.Transformer.common.dll4.0.3123.100006,301,93622-Jan-201318:20x 86
Mobileinternalsite.interop.whlcomtracelib.dll4.0.3123.1000011,50422-Jan-201318:19x 86
Monitor.images.appicons.owa2013.gifkhông áp d?ng42808-Jan-201319:42không áp d?ng
Monitor.images.appicons.sharepoint2013.gifkhông áp d?ng55608-Jan-201319:42không áp d?ng
Monitormgrcom.exe4.0.3123.10000174,32022-Jan-201318:18x 64
Monitormgrcomlayer.dll4.0.3123.100001,384,68822-Jan-201318:19x 64
Monitormgrcore.dll4.0.3123.10000776,94422-Jan-201318:12x 64
Monitormgrinfra.dll4.0.3123.100001,114,35222-Jan-201318:16x 64
Monitormgrlayer.dll4.0.3123.10000409,84022-Jan-201318:14x 64
Monitormgrlayerc.dll4.0.3123.1000035,56822-Jan-201318:16x 64
Nlbcore.dll4.0.3123.10000193,77622-Jan-201318:18x 64
Nlbmgr.dll4.0.3123.10000118.00022-Jan-201318:18x 64
OC.managedtargets.dll4.0.3123.1000016,62422-Jan-201318:17x 86
OC.registrationtableswrappers.dll4.0.3123.1000043,24822-Jan-201318:13x 86
Ocregistrationtables.dll4.0.3123.10000191,21622-Jan-201318:20x 64
Ocuagcommon.dll4.0.3123.1000017,13622-Jan-201318:13x 64
Offlineclientsetup.clientcompres.cabkhông áp d?ng261,15722-Jan-201318:35không áp d?ng
Offlineclientsetup.clientconf.cabkhông áp d?ng8,81922-Jan-201318:35không áp d?ng
Offlineclientsetup.clientconf.xmlkhông áp d?ng8,56722-Jan-201317:02không áp d?ng
Offlineclientsetup.clientconf.xml.SIGkhông áp d?ng12822-Jan-201317:02không áp d?ng
Offlineclientsetup.rsast.cabkhông áp d?ng81,09322-Jan-201318:36không áp d?ng
Offlineclientsetup.sfhlprutil.cabkhông áp d?ng65,07522-Jan-201318:35không áp d?ng
Offlineclientsetup.uagqec.cabkhông áp d?ng70,58622-Jan-201318:35không áp d?ng
Offlineclientsetup.whlcache.cabkhông áp d?ng272,70322-Jan-201318:35không áp d?ng
Offlineclientsetup.whlclntproxy.cabkhông áp d?ng251,88522-Jan-201318:35không áp d?ng
Offlineclientsetup.whlcompmgr.cabkhông áp d?ng985,57022-Jan-201318:36không áp d?ng
Offlineclientsetup.whldetector.cabkhông áp d?ng270,83022-Jan-201318:35không áp d?ng
Offlineclientsetup.whlio.cabkhông áp d?ng196,02822-Jan-201318:36không áp d?ng
Offlineclientsetup.whllln.cabkhông áp d?ng175,29422-Jan-201318:35không áp d?ng
Offlineclientsetup.whlllnconf1.cabkhông áp d?ng6,92122-Jan-201318:36không áp d?ng
Offlineclientsetup.whlllnconf2.cabkhông áp d?ng7,01022-Jan-201318:35không áp d?ng
Offlineclientsetup.whlllnconf3.cabkhông áp d?ng6,99922-Jan-201318:35không áp d?ng
Offlineclientsetup.whltrace.cabkhông áp d?ng258,67322-Jan-201318:35không áp d?ng
OTP.internalsite.Inckhông áp d?ng44,15022-Jan-201301:35không áp d?ng
OTP.login.aspkhông áp d?ng1,59608-Jan-201319:42không áp d?ng
OTP.Trace.Inckhông áp d?ng1.56808-Jan-201319:42không áp d?ng
OTP.whlclientinst.Inckhông áp d?ng1.454 ngư?i22-Jan-201317:43không áp d?ng
OWA.login.aspkhông áp d?ng30,11608-Jan-201319:42không áp d?ng
Policydefinitions.xmlkhông áp d?ng67,92322-Jan-201317:40không áp d?ng
Policytemplate.xmlkhông áp d?ng122,19922-Jan-201317:40không áp d?ng
Portalhomepage.app_themes.Office.Office.CSSkhông áp d?ng6,49108-Jan-201319:42không áp d?ng
Portalhomepage.app_themes.Office.Toolbar.CSSkhông áp d?ng2.260 ngư?i08-Jan-201319:42không áp d?ng
Portalhomepage.bin.interop.whlcomtracelib.dll4.0.3123.1000011,50422-Jan-201318:19x 86
Portalhomepage.bin.Microsoft.UAG.Portal.Handlers.dll4.0.3123.1000043,24822-Jan-201318:17x 86
Portalhomepage.bin.Microsoft.UAG.Portal.Model.dll4.0.3123.10000104,68822-Jan-201318:14x 86
Portalhomepage.bin.Microsoft.UAG.Portal.util.dll4.0.3123.1000051,44022-Jan-201318:13x 86
Portalhomepage.images.appicons.owa2013.gifkhông áp d?ng2.111 ngư?i08-Jan-201319:42không áp d?ng
Portalhomepage.images.appicons.owa2013_dis.gifkhông áp d?ng2.168 ngư?i08-Jan-201319:42không áp d?ng
Portalhomepage.images.appicons.owa2013_icon.gifkhông áp d?ng42808-Jan-201319:42không áp d?ng
Portalhomepage.images.appicons.owa2013_icon_dis.gifkhông áp d?ng101108-Jan-201319:42không áp d?ng
Portalhomepage.images.appicons.sharepoint2013.gifkhông áp d?ng1.676 ngư?i14-Jan-201315:16không áp d?ng
Portalhomepage.images.appicons.sharepoint2013_dis.gifkhông áp d?ng1,96814-Jan-201315:16không áp d?ng
Portalhomepage.images.appicons.sharepoint2013_icon.gifkhông áp d?ng55608-Jan-201319:42không áp d?ng
Portalhomepage.images.appicons.sharepoint2013_icon_dis.gifkhông áp d?ng1,00108-Jan-201319:42không áp d?ng
Portalhomepage.web.configkhông áp d?ng20,94722-Jan-201317:40không áp d?ng
Portalhomepage.whlclientsetup_all.msikhông áp d?ng3,661,82422-Jan-201318:18không áp d?ng
Portalhomepage.whlclientsetup_basic.msikhông áp d?ng3,661,82422-Jan-201318:12không áp d?ng
Portalhomepage.whlclientsetup_networkconnector.msikhông áp d?ng3,661,82422-Jan-201318:13không áp d?ng
Portalhomepage.whlclientsetup_networkconnectoronly.msikhông áp d?ng3,661,82422-Jan-201318:21không áp d?ng
Portalhomepage.whlclientsetup_socketforwarder.msikhông áp d?ng3,657,72822-Jan-201318:19không áp d?ng
Rsast.cabkhông áp d?ng81,09322-Jan-201318:36không áp d?ng
Ruleset.level0.ruleset_forexchangepub2013.inikhông áp d?ng23,36508-Jan-201319:42không áp d?ng
Ruleset.level0.ruleset_forinternalsite.inikhông áp d?ng53,25708-Jan-201319:42không áp d?ng
Ruleset.level0.ruleset_forsharepoint15.inikhông áp d?ng27.32008-Jan-201319:42không áp d?ng
Ruleset.Level1.ruleset_forexchangepub2013.inikhông áp d?ng23,36508-Jan-201319:42không áp d?ng
Ruleset.Level1.ruleset_forsharepoint15.inikhông áp d?ng27.32008-Jan-201319:42không áp d?ng
Ruleset.LEVEL2.ruleset_forexchangepub2013.inikhông áp d?ng23,36508-Jan-201319:42không áp d?ng
Ruleset.LEVEL2.ruleset_forsharepoint15.inikhông áp d?ng27.32008-Jan-201319:42không áp d?ng
Ruleset.Level3.ruleset_forexchangepub2013.inikhông áp d?ng23,36508-Jan-201319:42không áp d?ng
Ruleset.Level3.ruleset_forsharepoint15.inikhông áp d?ng27.32008-Jan-201319:42không áp d?ng
Sessionmgrclient.dll4.0.3123.1000084,72022-Jan-201318:18x 64
Sessionmgrcom.exe4.0.3123.10000346,86422-Jan-201318:19x 64
Sessionmgrcomlayer.dll4.0.3123.100001,941,74422-Jan-201318:15x 64
Sessionmgrcore.dll4.0.3123.10000806,64022-Jan-201318:16x 64
Sessionmgrinfra.dll4.0.3123.100001,395,95222-Jan-201318:12x 64
Sessionmgrlayer.dll4.0.3123.10000250,09622-Jan-201318:18x 64
Sessionmgrnotifier.dll4.0.3123.1000042,73622-Jan-201318:16x 64
Sfhlprutil.cabkhông áp d?ng65,07522-Jan-201318:35không áp d?ng
SharePoint.aspkhông áp d?ng7,25522-Jan-201317:43không áp d?ng
Sharepointredirector.aspkhông áp d?ng7,56422-Jan-201317:43không áp d?ng
Sp2_sp3.diffpkgkhông áp d?ng54,21108-Jan-201319:43không áp d?ng
Sslbox.dll4.0.3123.1000063,21622-Jan-201318:13x 64
SystemInformation.aspkhông áp d?ng36,02622-Jan-201317:43không áp d?ng
Tacacslib.dll4.0.3123.1000024,30422-Jan-201318:20x 64
Testability.ocit.dll4.0.3123.10000137,45622-Jan-201318:12x 86
Uagnetsh.dll4.0.3123.1000043,76022-Jan-201318:19x 64
Uagqec.cabkhông áp d?ng70,58622-Jan-201318:35không áp d?ng
Uagqessvc.exe4.0.3123.10000209,64822-Jan-201318:15x 64
Uagrdpsvc.exe4.0.3123.10000144,11222-Jan-201318:18x 64
Uagschemaupgradeutil.exe4.0.3123.100001,054,96022-Jan-201318:14x 86
Uagsstp.dll4.0.3123.10000100,59222-Jan-201318:20x 64
Uninstalluagupdate.cmdkhông áp d?ng18322-Jan-201318:50không áp d?ng
Uninstalluagupdate.exe8.0.7600.16385177,90422-Jan-201318:17x 64
Usermgrcom.exe4.0.3123.10000134,38422-Jan-201318:20x 64
Usermgrcomlayer.dll4.0.3123.10000791,28022-Jan-201318:12x 64
Usermgrcore.dll4.0.3123.10000948,97622-Jan-201318:13x 64
Usermgrinfra.dll4.0.3123.10000598,76822-Jan-201318:12x 64
Usermgrlayer.dll4.0.3123.1000071,92022-Jan-201318:13x 64
Whladfshelper.dll4.0.3123.1000078,57622-Jan-201318:18x 64
Whlasynccomm.dll4.0.3123.10000129,77622-Jan-201318:15x 64
Whlcache.cabkhông áp d?ng272,70322-Jan-201318:35không áp d?ng
Whlclientinst.Inckhông áp d?ng1.454 ngư?i22-Jan-201317:43không áp d?ng
Whlclntproxy.cabkhông áp d?ng251,88522-Jan-201318:35không áp d?ng
Whlcompmgr.cabkhông áp d?ng985,57022-Jan-201318:36không áp d?ng
Whlcomtrace.dll4.0.3123.1000047,85622-Jan-201318:19x 64
Whlcomtracelib.dll4.0.3123.1000010,99222-Jan-201318:16x 86
Whlcppinfra.dll4.0.3123.10000796,40022-Jan-201318:18x 64
Whlcrypt.dll4.0.3123.1000040,68822-Jan-201318:13x 64
Whlcspgeneral.dll4.0.3123.1000024,30422-Jan-201318:15x 64
Whlcspmanager.dll4.0.3123.1000044,78422-Jan-201318:17x 64
Whlcspssl.dll4.0.3123.10000160,49622-Jan-201318:18x 64
Whldetector.cabkhông áp d?ng270,83022-Jan-201318:35không áp d?ng
Whlds.dll4.0.3123.1000044,78422-Jan-201318:16x 64
Whlerrsrvd.exe4.0.3123.1000039,15222-Jan-201318:12x 64
Whlfiltappwrap.dll4.0.3123.10000326,89622-Jan-201318:15x 64
Whlfiltauthorization.dll4.0.3123.10000356,59222-Jan-201318:16x 64
Whlfiltencoding.dll4.0.3123.1000051,44022-Jan-201318:18x 64
Whlfilter.dll4.0.3123.10000851,69622-Jan-201318:15x 64
Whlfiltformlogin.dll4.0.3123.10000347,88822-Jan-201318:15x 64
Whlfiltlogoff.dll4.0.3123.10000185,58422-Jan-201318:13x 64
Whlfiltparamremove.dll4.0.3123.1000032,49622-Jan-201318:20x 64
Whlfiltrecorder.dll4.0.3123.1000088,30422-Jan-201318:13x 64
Whlfiltruleset.dll4.0.3123.10000628,97622-Jan-201318:15x 64
Whlfiltsecureremote.dll4.0.3123.100001,089,26422-Jan-201318:20x 64
Whlfiltsnt.dll4.0.3123.10000169,71222-Jan-201318:17x 64
Whlfiltsslvpn.dll4.0.3123.10000278,76822-Jan-201318:15x 64
Whlfiltsso.dll4.0.3123.1000054.00022-Jan-201318:14x 64
Whlfirewallinfra.dll4.0.3123.10000502,00022-Jan-201318:13x 64
Whlgenlib.dll4.0.3123.10000582,89622-Jan-201318:17x 64
Whlglobalutilities.dll4.0.3123.10000109,80822-Jan-201318:20x 64
Whlgzip.dll4.0.3123.1000074,48022-Jan-201318:15x 64
Whlhttpparser.dll4.0.3123.1000095,47222-Jan-201318:14x 64
Whlio.cabkhông áp d?ng196,02822-Jan-201318:36không áp d?ng
Whlioapi.dll4.0.3123.1000076,52822-Jan-201318:18x 64
Whliolic.dll4.0.3123.1000016,11222-Jan-201318:18x 64
Whlios.exe4.0.3123.10000138,48022-Jan-201318:15x 64
Whllln.cabkhông áp d?ng175,29422-Jan-201318:35không áp d?ng
Whlllnconf1.cabkhông áp d?ng6,92122-Jan-201318:36không áp d?ng
Whlllnconf2.cabkhông áp d?ng7,01022-Jan-201318:35không áp d?ng
Whlllnconf3.cabkhông áp d?ng6,99922-Jan-201318:35không áp d?ng
Whlmgr.dll4.0.3123.100001,041,64822-Jan-201316:57x 86
Whlowa2013.jskhông áp d?ng44008-Jan-201319:42không áp d?ng
Whlradiusauth.dll4.0.3123.1000094,44822-Jan-201318:19x 64
Whlrdpmng.dll4.0.3123.10000166,64022-Jan-201318:19x 64
Whlsecurityutilities.dll4.0.3123.10000278,76822-Jan-201318:14x 64
Whlserverproxy.dll4.0.3123.10000475,37622-Jan-201318:14x 64
Whlsocket.dll4.0.3123.1000083,69622-Jan-201318:15x 64
Whlsp15.jskhông áp d?ng64608-Jan-201319:42không áp d?ng
Whlsqm.dll4.0.3123.1000036,08022-Jan-201318:17x 64
Whlsqm.exe4.0.3123.1000026,35222-Jan-201318:20x 86
Whlssocrypt.dll4.0.3123.1000081,13622-Jan-201318:12x 64
Whltrace.cabkhông áp d?ng258,67322-Jan-201318:35không áp d?ng
Whltrace.dll4.0.3123.1000091,88822-Jan-201318:19x 64
Whltsgauth.dll4.0.3123.10000193,26422-Jan-201318:12x 64
Whltsgconf.dll4.0.3123.1000089,84022-Jan-201318:19x 64
Whltsgconfig.exe4.0.3123.1000016,62422-Jan-201318:17x 86
Whlvaw_srv.dll4.0.3123.10000138,48022-Jan-201318:12x 64
Whlwflbcore.dll4.0.3123.10000100,59222-Jan-201318:15x 64
Wioconfig.dll4.0.3123.10000500,46422-Jan-201318:16x 64
Wizarddefaults.formlogin.formlogin.xmlkhông áp d?ng14,00408-Jan-201319:42không áp d?ng
Xmlog.dll4.0.3123.1000034,03222-Jan-201318:15x 64


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2744025 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug atdownload kbmt KB2744025 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2744025

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com