M?t b?n C?p Nh?t có s?n đ? h? tr? thay th? cung c?p n?i dung trong nhi?m v? t? trong h? th?ng Trung tâm 2012 B? qu?n lí c?u h?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2744420 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? m?t b?n C?p Nh?t có s?n đ? h? tr? thay th? cung c?p n?i dung theo th? t? công vi?c trong qu?n l? c?u h?nh h? th?ng Trung tâm 2012.

Trong m?t k?ch b?n tri?n khai hệ điều hành, phân ph?i đi?m đ?a đi?m đư?c lưu tr? trong nhi?m v? chu?i bi?n là hi?n nay không th? ti?p c?n đ? cung c?p n?i dung thay th?. V? v?y, các ?ng d?ng đư?c vi?t đ? s? d?ng các API thay th? nhà cung c?p n?i dung trong h? th?ng Trung tâm 2012 B? qu?n lí c?u h?nh s? b? ?nh hư?ng.

Đ? h? tr? thay th? cung c?p n?i dung trong nhi?m v? tr?nh t?, b?n c?p nh?t này gi?i thi?u các SMSTSDownloadProgram nhi?m v? chu?i bi?n môi trư?ng. Bi?n môi trư?ng SMSTSDownloadProgram nhi?m v? tr?nh t? đư?c quy đ?nh như sau:
 • M?t bi?n môi trư?ng đ?nh s?n có đư?ng d?n c?a chương tr?nh downloader (file exe) s? đư?c đ?t theo bi?n môi trư?ng SMSTSDownloadProgram nhi?m v? tr?nh t?.
 • Chúng tôi đ? ngh? b?n làm cho chương tr?nh downloader có s?n trên ?nh kh?i đ?ng. V? v?y, chương tr?nh downloader có th? ch?y m?t cách an toàn.
 • Trong quá tr?nh t?i v?, thư vi?n t?i v? tr?nh t? nhi?m v? s? ki?m tra các bi?n môi trư?ng đ? xem li?u có m?t chương tr?nh đư?c xác đ?nh downloader. N?u có, chương tr?nh s? đư?c ch?y đ? th?c hi?n vi?c t?i xu?ng.
 • Các tham s? hai dòng lệnh sau đây s? đư?c thông qua các chương tr?nh bên ngoài downloader:
  • Gói ID
  • Đư?ng d?n tuy?t đ?i c?a m?c tin thư thoại t?i v?
Ghi chú
 • Khách hàng qu?n l? c?u h?nh s? ít nh?t m?t v? trí. V? trí s? đư?c thông qua v?i các nhà cung c?p n?i dung thay th? b?i v? nó có th? s? d?ng tr?nh qu?n l? c?u h?nh phân ph?i đi?m trong m?t s? trư?ng h?p.
 • Các nhà cung c?p n?i dung thay th? có th? tr? l?i m?t m? s? d? ph?ng ho?c m?t m? l?i. Khi m?t m? nonzero đư?c tr? l?i, khách hàng qu?n l? c?u h?nh s? rơi tr? l?i đ? qu?n l? chuy?n n?i dung và b?n ghi d?ch v? truy?n d? li?u.
 • Cung c?p n?i dung thay th? s? ch? ho?t đ?ng trong ch? đ? Windows Preinstallation Environment (Windows PE).

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Microsoft System Center 2012 B? qu?n lí c?u h?nh v?i Cumulative Update 1 (CU1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? CU1 cho h? th?ng Trung tâm 2012 B? qu?n lí c?u h?nh, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2717295 Mô t? c?a thông tin tích l?y 1 cho h? th?ng Trung tâm 2012 B? qu?n lí c?u h?nh
B?n c?p nh?t này đư?c áp d?ng trên các vai tr? sau:
 • web site chính
 • Trung h?c web site
 • site Quản trị Trung Tâm (CAS)
 • Nhà cung c?p t? xa
 • Khách hàng
Lưu ? B?n không th? áp d?ng b?n c?p nh?t này trên h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? khách hàng tr?c ti?p. B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trên máy ch? web site qu?n l? c?u h?nh h? th?ng Trung tâm 2012, và sau đó tri?n khai các gói ph?n m?m đư?c t?o ra cho khách hàng.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

N?u b?n đóng giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? viên qu?n l? c?u h?nh trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
H? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh b? qu?n l? t?p tin thông tin ghi chú
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Configmgr2012ac-rtm-kb2744420-x64.mspkhông áp d?ng1,384,44801-Jul-201201: 05không áp d?ng
MCS.MSIkhông áp d?ng9,580,54401-Jul-201201: 05không áp d?ng
Tscore.dll5.0.7711.2012,533,49601-Jul-201201: 05x 64
Configmgr2012ac-rtm-kb2744420-i386.mspkhông áp d?ng1,015,80801-Jul-201201: 05không áp d?ng
Configmgr2012adminui-rtm-kb2744420-i386.mspkhông áp d?ng2,207,74401-Jul-201201: 05không áp d?ng
Tscore.dll5.0.7711.2011,352,82401-Jul-201201: 05x 86
Lưu ? M?t s? t?p tin khác có th? đư?c C?p Nh?t do quan h? ph? thu?c. Tuy nhiên, các t?p nh? phân c?a nh?ng t?p tin này không thay đ?i.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?u h?nh qu?n l? nhà cung c?p n?i dung thay th?, h?y vào web site Microsoft sau đây:
Nhà cung c?p n?i dung thay th? B? qu?n lí c?u h?nh
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, đi đ?n các web site sau đây c?a Microsoft TechNet:
C?p nh?t h? th?ng Trung tâm 2012 B? qu?n lí c?u h?nh
M?i C?p Nh?t tích l?y ph?c v? mô h?nh cho h? th?ng Trung tâm 2012 B? qu?n lí c?u h?nh
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2744420 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager
T? khóa: 
kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixserver kbfix kbmt KB2744420 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2744420

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com