"Specified prievadas yra ne?inomas" klaidos prane?imas, kai naudojamas EVP diegti spausdintuvus kompiuteryje, kuriame veikia Windows

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2748246 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai naudojate grup?s politikos nuostatos (EVP) ?diegti spausdintuvai kliento kompiuteryje, kuriame veikia Windows 7, Windows Server 2008 R2 ir Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2), diegti nepavyko. Be to, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
Nurodytuoju prievadu ne?inoma (0x80070704 arba 0x704)


Pastaba Taip pat gaunate klaidos prane?im? bandydami neautomatiniu b?du prisijungti prie kompiuterio, spausdintuvai.

Kai tai nutinka, ?i? ?vyki? ?urnale yra u?registruotas:

?urnalo pavadinimas: parai?kos
?altinis: Grup?s politikos spausdintuvai
?vykio ID: 4098
U?duoties Kategorija: (2)
Lygis: ?sp?jimas
Rakta?od?iai: Klasikiniai
Vartotojas: sistema
Apra?ymas/kontrol?: Vartotojas XXXX pirmenyb? element? ? XXXX Grupi? strategijos objektas nesikreip? nes jis nepavyko, klaidos kodas "0x80070704 nurodytuoju prievadu ne?inoma."


Sprendimas

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje, kreipkit?s ? Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, kompiuteryje turi veikti Windows 7 Service Pack 1 (SP1), Windows Server 2008 R2 SP1 ir Windows Server 2008 SP2.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
976932 Informacija apie Service Pack 1 Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti Windows Server 2008 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
968849 Kaip ?sigyti naujausi? pakeitim? paketas, skirtas Windows Server 2008

Registro informacija

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais?, turite paleisti i? naujo kompiuterio.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leista kar?toji pataisa.

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Pasaulio ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. Datos ir laikai ?i? fail? yra sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Datos ir laikai ?iuos failus vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku, vasaros/?iemos laiko (DST). Be to, d?l datos ir laikai gali keistis kai atliekate tam tikras operacijas su failais.
Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 fail? informacinius prane?imus
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Svarbus Windows 7 patais? ir Windows Server 2008 R2 kar?tosios pataisos pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje i?vardyti abiems operacin?ms sistemoms. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, viena arba abi operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje "Windows 7/Windows Server 2008 R2" puslapyje. Visada nurodo ? skilt? "Galioja iki" straipsniuose nustatyti, kokiai operacinei sistemai taikoma kiekviena kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, etapas (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip nurodyta ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktoEtapasPaslaug? ?aka
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai skyriuje "papildom? fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2". MAMA, MANIFESTE ir susieti saugos katalog? (.cat) failai, yra labai svarb?s palaikant atnaujinto komponento b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 "Windows 7" versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaiko
Win32spl.dll6.1.7601.22100492,54427-Aug-201216:49
Win32spl.dll6.1.7601.22100492,54427-Aug-201216:49
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Win32spl.dll6.1.7601.22100751,10427-Aug-201217:53x 64
Win32spl.dll6.1.7601.22100751,10427-Aug-201217:53x 64
Win32spl.dll6.1.7601.22100492,54427-Aug-201216:49x 86
Win32spl.dll6.1.7601.22100492,54427-Aug-201216:49x 86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Win32spl.dll6.1.7601.221001,513,47227-Aug-201216:47IA-64
Win32spl.dll6.1.7601.22100492,54427-Aug-201216:49x 86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Windows Server 2008 fail? informacinius prane?imus
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Svarbus Windows Vista patais? ir Windows Server 2008 kar?tosios pataisos pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje i?vardyti abiems operacin?ms sistemoms. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, viena arba abi operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje "Windows Vista/Windows Server 2008" puslapyje. Visada nurodo ? skilt? "Galioja iki" straipsniuose nustatyti, kokiai operacinei sistemai taikoma kiekviena kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, etapas (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip nurodyta ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktoEtapasPaslaug? ?aka
  6.0.600 2.23xxxWindows Server 2008SP2LDR
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai ? ? "papildoma failo informacija, skirta Windows Server 2008" skyriuje. MAMA, MANIFESTE ir susieti saugos katalog? (.cat) failai, yra labai svarb?s palaikant atnaujinto komponento b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows Server 2008
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Printcom.dll6.0.6002.2337037,37605-Apr-201402:58x 86
Win32spl.dll6.0.6002.23370443,39205-Apr-201402:59x 86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms x 64 paremtose versijose Windows Server 2008
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Printcom.dll6.0.6002.2337044,54405-Apr-201403:56x 64
Win32spl.dll6.0.6002.23370685,56805-Apr-201403:57x 64
Printcom.dll6.0.6002.2337037,37605-Apr-201402:58x 86
Win32spl.dll6.0.6002.23370443,39205-Apr-201402:59x 86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Printcom.dll6.0.6002.2337098,81605-Apr-201402:38IA-64
Win32spl.dll6.0.6002.233701,358,33605-Apr-201402:39IA-64
Printcom.dll6.0.6002.2337037,37605-Apr-201402:58x 86
Win32spl.dll6.0.6002.23370443,39205-Apr-201402:59x 86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

B?sena

Microsoft patvirtino, kad tai yra Microsoft produkt?, i?vardyt? skyriuje "Taikoma", problema.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Papildoma fail? informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Papildoma fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 "Windows 7" versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasX86_c33c250f85c4594712f503e36525a404_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_d545a9bdbfd56ee1.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis718
Data (UTC)28-Aug-2012
Laiko (UTC)06:16
Failo vardasX86_f07c8cf8302d7da4f467e17f5767295f_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22100_none_7fa29c80a6a62949.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis718
Data (UTC)28-Aug-2012
Laiko (UTC)06:16
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_3c0aefede8456358.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis10,424
Data (UTC)27-Aug-2012
Laiko (UTC)17:18
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22100_none_2d7b6c33732c0c27.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis6,369
Data (UTC)27-Aug-2012
Laiko (UTC)17:22
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasAmd64_0f501136515e1ca674e915d5a1747e4b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_a6cc68f72776ca4f.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis722
Data (UTC)28-Aug-2012
Laiko (UTC)06:16
Failo vardasAmd64_efffb0def6d6f61875beaec76edb289e_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22100_none_3ab06d43fdba0425.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1086
Data (UTC)28-Aug-2012
Laiko (UTC)06:16
Failo vardasAmd64_fb14bd376b1d134e8a31dbf6dad10f15_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_3bcb97555b2413c9.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis722
Data (UTC)28-Aug-2012
Laiko (UTC)06:16
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_98298b71a0a2d48e.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis10,428
Data (UTC)27-Aug-2012
Laiko (UTC)18:22
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22100_none_899a07b72b897d5d.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis6,373
Data (UTC)27-Aug-2012
Laiko (UTC)18:28
Failo vardasWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_a27e35c3d5039689.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis10,426
Data (UTC)27-Aug-2012
Laiko (UTC)17:06
Failo vardasWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22100_none_93eeb2095fea3f58.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis6,371
Data (UTC)27-Aug-2012
Laiko (UTC)17:06
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasIa64_7dbf523c929279cf259e53d5d044dd39_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_5294f833e63f2b86.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,084
Data (UTC)28-Aug-2012
Laiko (UTC)06:16
Failo vardasIa64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_3c0c93e3e8436c54.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis10,426
Data (UTC)27-Aug-2012
Laiko (UTC)18:08
Failo vardasWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_a27e35c3d5039689.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis10,426
Data (UTC)27-Aug-2012
Laiko (UTC)17:06
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Papildoma failo informacija, skirta Windows Server 2008

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows Server 2008
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasX86_2513d7766cea1457606e40356eec4380_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_29accce4f5c7c4f4.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis718
Data (UTC)07-Apr-2014
Laiko (UTC)12:25
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_3b978cae8766c7db.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis48,324
Data (UTC)05-Apr-2014
Laiko (UTC)03:38
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 paremtose versijose Windows Server 2008
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasAmd64_08cf294d7248b8403e4b9eedac703e60_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_baf168767cc05685.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1086
Data (UTC)07-Apr-2014
Laiko (UTC)12:25
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_97b628323fc43911.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis48,362
Data (UTC)05-Apr-2014
Laiko (UTC)04:44
PlatformaNegalioja
Failo vardasWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_a20ad2847424fb0c.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis49,128
Data (UTC)05-Apr-2014
Laiko (UTC)03:33
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasIa64_0ce5b743df4b1033fb7073778a1e85b6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_6ab481f8d73b79d3.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,084
Data (UTC)07-Apr-2014
Laiko (UTC)12:25
PlatformaNegalioja
Failo vardasIa64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_3b9930a48764d0d7.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis48,343
Data (UTC)05-Apr-2014
Laiko (UTC)03:25
PlatformaNegalioja
Failo vardasWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_a20ad2847424fb0c.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis49,128
Data (UTC)05-Apr-2014
Laiko (UTC)03:33
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Savyb?s

Straipsnio ID: 2748246 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. gegu??s 17 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, naudojant su:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2748246 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2748246

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com