Lưu gi? chính sách thông tin không hi?n th? "h?t h?n b? t?m ngưng" trong Outlook Web App khi h?p thư đư?c thi?t l?p đ? duy tr? lưu gi? trong môi trư?ng Exchange Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
Đóng Đóng
ID c?a bài: 2748766 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n t?o m?t th? chính sách lưu gi? và thêm các th? chính sách lưu gi? trong m?t môi trư?ng Microsoft Exchange Server 2010.
  • B?n áp d?ng chính sách lưu gi? cho h?p thư ngư?i dùng.
  • B?n đ?t h?p thư đ? duy tr? lưu gi?.
  • Ngư?i dùng ki?m tra thông tin chính sách lưu tr? b?ng cách s? d?ng Outlook Web App.
Trong trư?ng h?p này, thông tin sau chính sách lưu gi? đư?c hi?n th?:
Chính sách lưu gi?:Th? chính sách lưu gi?H?t h?n: Ngày

B?n mong đ?i các thông tin chính sách lưu gi? sau s? đư?c hi?n th?:
Chính sách lưu gi?:Th? chính sách lưu gi? H?t h?n: H?t h?n treo

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? Outlook Web App không ki?m tra xem h?p thư c?a ngư?i dùng đư?c thi?t l?p đ? duy tr? lưu gi? khi thông tin chính sách lưu gi? cho thư đư?c hi?n th?.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup sau đây:
2719800 Mô t? Update Rollup 5 cho Exchange Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? 2

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? đ?t m?t h?p thư gi? gi?, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
V? trí h?p thư gi? gi?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? th? lưu gi? và chính sách lưu gi?, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
S? hi?u bi?t th? lưu gi? và chính sách lưu gi?

Thu?c tính

ID c?a bài: 2748766 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2748766 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2748766

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com