M?t hotfix rollup gói (xây d?ng 4.0.3644.2) có s?n cho Forefront Identity Manager 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2750673 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

M?t hotfix rollup gói (xây d?ng 4.0.3644.2) có s?n cho Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010. Gói hotfix rollup này gi?i quy?t các v?n đ? và thêm các tính năng đư?c mô t? trong ph?n "Thông tin thêm".

C?p nh?t thông tin

B?n C?p Nh?t đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Chúng tôi khuy?n khích t?t c? khách hàng n?p b?n c?p nh?t này đ? h? th?ng s?n xu?t c?a h?.

B?n c?p nh?t này có s?n t? các web site Microsoft sau đây:

Microsoft Update

http://Update.Microsoft.com

C?a hàng Microsoft Update

http://catalog.Update.Microsoft.com/v7/site/Home.aspx

H? tr? c?a Microsoft

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Thành ph?n C?p Nh?t gói

B?ng sau có ch?a thành ph?n C?p Nh?t gói có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Support.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thành ph?nt?p đ? đ?t tên tin
FIM 2010 Add-in và ti?n ích m? r?ngFIMAddinsExtensions_x86_KB2750673.msp FIMAddinsExtensions_x64_KB2750673.msp
FIM 2010 Add-in và ti?n ích m? r?ng gói ngôn ng?FIMAddinsExtensionsLP_x86_KB2750673.msp FIMAddinsExtensionsLP_x64_KB2750673.msp
FIM 2010 Gi?y ch?ng nh?n qu?n l?FIMCM_x86_KB2750673.MSP
FIMCM_x64_KB2750673.MSP
FIM 2010 Gi?y ch?ng nh?n qu?n l? khách hàngFIMCMClient_x86_KB2750673.msp
FIMCMClient_x64_KB2750673.msp
FIM 2010 Gi?y ch?ng nh?n qu?n l? s? lư?ng l?n khách hàng phát hànhFIMCMBulkClient_x86_KB2750673.msp
b?n ghi d?ch v? FIM 2010 và c?ngFIMService_x64_KB2750673.msp
Nh?ng gói ngôn ng? c?a FIM 2010 b?n ghi d?ch v? thông tinFIMServiceLP_x64_KB2750673.msp
b?n ghi d?ch v? đ?ng b? hóa FIM 2010 FIMSyncService_x64_KB2750673.msp
b?n ghi d?ch v? thông báo thay đ?i m?t kh?u FIM 2010FIMPCNS_x86_KB2750673.MSP
FIMPCNS_x64_KB2750673.MSP

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Forefront Identity Manager 2010 xây d?ng 4.0.2592.0 ho?c m?t xây d?ng sau này đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. Ngoài ra, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i các thành ph?n máy ch?.

Thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này thay th? các b?n C?p Nh?t sau đây:
 • 2737503 M?t hotfix rollup gói (xây d?ng 4.0.3627.2) có s?n cho Forefront Identity Manager 2010
 • 2688078 M?t hotfix rollup gói (xây d?ng 4.0.3617.2) có s?n cho Forefront Identity Manager 2010
 • 2635086 C?p Nh?t Rollup 2 (xây d?ng 4.0.3606.2) có s?n cho Forefront Identity Manager 2010
 • 2520954 M?t hotfix rollup gói (xây d?ng 4.0.3594.2) có s?n cho Forefront Identity Manager 2010
 • 2502631 M?t hotfix rollup gói (xây d?ng 4.0.3576.2) có s?n cho Forefront Identity Manager 2010
 • 2417774 M?t hotfix rollup gói (xây d?ng 4.0.3573.2) có s?n cho Forefront Identity Manager 2010
 • 2272389 M?t hotfix rollup gói (xây d?ng 4.0.3558.2) có s?n cho Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010
 • 2028634 M?t hotfix rollup gói (xây d?ng 4.0.3547.2) có s?n cho Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010
 • 978864 C?p Nh?t gói 1 cho Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Fimaddinsextensionslp_x64_kb2750673.MSP5,517,31211 Tháng mư?i năm 201222: 20
Fimaddinsextensionslp_x86_kb2750673.MSP4,417,53611 Tháng mư?i năm 201222: 04
Fimaddinsextensions_x64_kb2750673.MSP3,611,13611 Tháng mư?i năm 201222: 20
Fimaddinsextensions_x86_kb2750673.MSP2,999,80811 Tháng mư?i năm 201222: 04
Fimcmbulkclient_x86_kb2750673.MSP5,136,89611 Tháng mư?i năm 201222: 04
Fimcmclient_x64_kb2750673.MSP5,832,19211 Tháng mư?i năm 201222: 20
Fimcmclient_x86_kb2750673.MSP5,160,44811 Tháng mư?i năm 201222: 04
Fimcm_x64_kb2750673.MSP21,263,36011 Tháng mư?i năm 201222: 20
Fimcm_x86_kb2750673.MSP21,072,38411 Tháng mư?i năm 201222: 04
Fimpcns_x64_kb2750673.MSP202,24011 Tháng mư?i năm 201222: 20
Fimpcns_x86_kb2750673.MSP166,91211 Tháng mư?i năm 201222: 04
Fimservicelp_x64_kb2750673.MSP4,862,46411 Tháng mư?i năm 201222: 20
Fimservice_x64_kb2750673.MSP18,599,93611 Tháng mư?i năm 201222: 20
Fimsyncservice_x64_kb2750673.MSP121,633,28011 Tháng mư?i năm 201222: 20

Thông tin thêm

Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong b?n c?p nh?t này

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, m? r?ng quy t?c và tác nhân qu?n l? tùy ch?nh (MAs) d?a trên Extensible MA (ECMA1 ho?c ECMA 2.0) có th? không ch?y và có th? t?o ra m?t t?nh tr?ng ch?y c?a "d?ng l?i-ph?n m? r?ng dll-t?i." V?n đ? này x?y ra khi b?n ch?y các ti?n ích m? r?ng quy đ?nh ho?c tùy ch?nh MAs sau khi b?n thay đ?i t?p tin c?u h?nh cho MIISServer.exe, Mmsscrpt.exe.config, ho?c Dllhost.exe.config. Ví d ?, b?n ch?nh s?a các t?p tin MIISServer.exe.config đ? thay đ?i kích thư?c lô m?c đ?nh đ? x? l? các m?c đ?ng b? cho b?n ghi d?ch v? FIM MA.

Trong trư?ng h?p này, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t công c? đ?ng b? hoá cho b?n c?p nh?t này c? ? không thay th? các t?p tin c?u h?nh đ? tránh xoá thay đ?i trư?c đó c?a b?n. B?i v? các t?p tin c?u h?nh không đư?c thay th?, các m?c đư?c yêu c?u c?a b?n c?p nh?t này s? không đư?c tr?nh bày trong các t?p tin, và các công c? đ?ng b? hoá s? không t?i b?t k? ph?n m? r?ng quy t?c DLL khi đ?ng cơ ch?y nh?p đ?y đ? ho?c đ?ng b? hóa Delta ch?y h? sơ.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o m?t đ?ng g?i các t?p tin MIIServer.exe.config.
 2. M? t?p tin MIIServer.exe.config trong m?t tr?nh so?n th?o văn b?n ho?c trong Microsoft Visual Studio.
  • H?y ch?c ch?n r?ng b?n m? tr?nh so?n th?o văn b?n b?ng cách s? d?ng cácCh?y như qu?n tr? viênl?a ch?n do đó Windows s? cho phép b?n lưu các thay đ?i.
  • N?u b?n không m? tr?nh so?n th?o văn b?n b?ng cách s? d?ng cácCh?y như qu?n tr? viêntùy ch?n, và n?u cácUserAccountControl tùy ch?n đư?c kích ho?t, Windows s? không cho phép các t?p tin đư?c lưu vào m?c tin thư thoại \bin.
 3. T?m th?y ph?n <runtime>trong MIIServer.exe.config file. Thay th? n?i dung c?a các <dependentAssembly>v?i nh?ng đi?u sau đây:</dependentAssembly> </runtime>
  <dependentAssembly>
  <assemblyIdentity name="Microsoft.MetadirectoryServicesEx" publickeytoken="31bf3856ad364e35"></assemblyIdentity>
  <bindingRedirect oldversion="3.3.0.0" newversion="4.0.2.0"></bindingRedirect>
  <bindingRedirect oldversion="4.0.0.0" newversion="4.0.2.0"></bindingRedirect>
  <bindingRedirect oldversion="4.0.1.0" newversion="4.0.2.0"></bindingRedirect>
  </dependentAssembly>
 4. Lưu các thay đ?i vào t?p tin.
 5. T?m th?y các t?p tin Mmsscrpt.exe.config trong cùng m?t m?c tin thư thoại và Dllhost.exe.config trong m?c tin thư thoại m?. L?p l?i các bư?c 1 đ?n 4 cho hai t?p tin.

  Lưu ? B?n có th? không có m?t t?p tin đư?c đ?t tên Dllhost.exe.config trong m?c tin thư thoại m?. Nó c?n thi?t cho ECMA1 và ECMA 2.0 tác nhân qu?n l? đư?c ch?y ra quá tr?nh. N?u b?n đang ch?y tác nhân qu?n l? trong ch? đ? này, sao chép các t?p tin MIIServer.exe.config vào m?c tin thư thoại cha m? (...\Synchronization d?ch v?), và sau đó đ?i tên nó "Dllhost.exe.config."
 6. Kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? đ?ng b? hóa Forefront Identity Manager (FIMSynchronizationService).
 7. Ki?m tra xem các quy t?c Ti?n ích m? r?ng và tùy ch?nh qu?n l? bây gi? làm vi?c như mong đ?i.

Bi?t thêm thông tin

Bao g?m trong gói hotfix này là m?t phiên b?n m?i c?a các t?p tin Microsoft.MetadirectoryServicesEx.dll (c?n đư?c g?i là các giao di?n DLL). Phiên b?n m?i này là 4.0.2.0. N?u b?n có ti?n ích m? r?ng MA cho ECMA1/XMA, ECMA 2.0 ho?c ti?n ích m? r?ng quy t?c, b?n có th? ph?i th?c hi?n các Hành đ?ng b? sung cho các ph?n m? r?ng đ? ti?p t?c làm vi?c. Đi?u này là do DLL c?a b?n s? có tham chi?u đ?n m?t phiên b?n trư?c đó (4.0.x.0). Có ba t?p tin có gi?i h?n trên chuy?n hư?ng thông tin. Chúng đư?c s? d?ng như sau:
 • MIIServer.exe.config: T?t c? các ECMA1 và ECMA2.0 các tác nhân qu?n l? và t?t c? các m? r?ng quy t?c đang trong quá tr?nh
 • Mmsscrpt.exe.config: T?t c? các quy t?c Ti?n ích m? r?ng đang ch?y ra quy tr?nh
 • Dllhost.exe.config: T?t c? ECMA1 và ECMA2.0 qu?n l? đang ch?y ra quy tr?nh

V?n đ? đư?c c? đ?nh và các tính năng đư?c thêm vào b?i b?n c?p nh?t này

T?ng quát

V?n đ?
Hotfix này ch? m?t v?n đ? mà trong đó ch? được kí theo số thức trên các t?p tin đư?c s?n xu?t và ch? k? c?a Microsoft s? h?t h?n s?m, như mô t? trong Microsoft an ninh tư v?n 2749655.

b?n ghi d?ch v? đ?ng b? hóa FIM

V?n đ?
Tác nhân qu?n l? DB2 không th? k?t n?i đ?n m?t máy ch? DB2 ch?y trên m?t máy ch? v6 IBM iSeries ho?c phiên b?n m?i hơn.

b?n ghi d?ch v? FIM

Tính năng m?i
Khi ho?t đ?ng thi?t l?p l?i m?t kh?u c?a FIM không k?t n?i v?i Thư mục Họat động, các thành ph?n WMI tr? v? m?t m?. M? gi?i thích l? do cho s? th?t b?i này.

Thành ph?n ph? bi?n (Microsoft.MetadirectoryServicesEx.dll)

V?n đ?
Hotfix rollup xây d?ng 4.0.3644.2 thay đ?i s? phiên b?n c?a t?p tin h?i Microsoft.MetadirectoryServicesEx.dll 4.0.1.0. Sau đó, hotfix rollup xây d?ng 4.0.3617.2 th?c hi?n thay đ?i thêm vào t?p tin h?i nhưng đ? không thay đ?i s? phiên b?n t?p tin. V? v?y, các phiên b?n t?p tin s? mismatched khi b?n c? g?ng đ? c?p nh?t các t?p tin t? phiên b?n 4.0.3606.2 sau hotfix rollup xây d?ng.

Khi v?n đ? này x?y ra, b?n có th? g?p các tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n không th? n?p b?t lên và ch?y m?t tác nhân qu?n l? tùy ch?nh.
 • B?n không th? t?o m?t tác nhân qu?n l? FIM b?n ghi d?ch v? m?i.
Lưu ?Tranh h?i đư?c bao g?m trong các b?n ghi d?ch v? đ?ng b? hóa FIM và các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t FIM b?n ghi d?ch v?.

Tham kh?o

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2750673 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Forefront Identity Manager 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2750673 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2750673

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com