C?p Nh?t thêm h? tr? cho máy tính d?a trên Windows 8 khách hàng trong h? th?ng Trung tâm B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2750782 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Có b?n c?p nh?t mà thêm h? tr? cho máy tính d?a trên Windows 8 khách trong Microsoft h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 Service Pack 2 (SP2).

Ngoài ra, b?n c?p nh?t này thêm Windows 8 và Windows Server 2012 vaøo danh saùch n?n t?ng đư?c h? tr? các tính năng sau đây:
 • Phân ph?i ph?n m?m
 • Ph?n m?m C?p Nh?t qu?n l?
 • Qu?n l? c?u h?nh đ? đ?nh (DCM)
B?n c?p nh?t này c?ng s?a ch?a các v?n đ? sau:
 • Khám phá d? li?u qu?n l? (DDM) không t?o ra khách hàng c?u h?nh yêu c?u (CCRs) cho máy tính d?a trên Windows 8 đư?c phát hi?n b?ng cách s? d?ng khám phá h? th?ng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng.
 • Khi h? th?ng x? l? h? sơ năng lư?ng m?i, các b?n ghi d?ch v? tin thư thoại SMS đ?i l? lưu tr? (Ccmexec.exe) ho?c b?n ghi d?ch v? WMI nhà cung c?p máy ch? (Wmiprvse.exe) d?ng đ?t ng?t.

Thông tin thêm

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, các b?n ghi d?ch v? AI_UPDATE_SERVICE_POINT kh?i đ?ng l?i. Tuy nhiên, n?u b?n ghi d?ch v? không kh?i đ?ng l?i trong v?ng 30 giây, ho?t đ?ng kh?i đ?ng l?i s? th?i gian ra. Trong t?nh hu?ng này, m? r?ng giá tr? th?i gian kh?i đ?ng c?a b?n ghi d?ch v? đ?n 150 giây. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Xác đ?nh v? trí registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
 3. Trên các ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n m?i, và sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 4. Lo?i ServicesPipeTimeout, và sau đó nh?n Enter.
 5. B?m chu?t ph?i vào ServicesPipeTimeout, và sau đó b?m s?a đ?i.
 6. Trong các d? li?u giá tr? h?p, g? giá tr? mong mu?n ch? trong mili giây (ms), và sau đó nh?p vào OK. Ví d?, n?u giá tr? mong mu?n ch? là 150 phút, g? 150000 trong các d? li?u giá tr? h?p.
 7. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào l?i ra.
 8. Kh?i đ?ng l?i máy tính.

  Lưu ?B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính cho b? đi?u khi?n b?n ghi d?ch v? đ? áp d?ng thay đ?i này.
Lưu ? Gói b?n vá nóng có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy ch? web site h? th?ng Trung tâm B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 đang ch?y m?t phiên b?n d?a trên x 86 hay x 64 d?a trên m?t hệ điều hành.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t hotfix, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft: 2477182 Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 hotfix

Quan tr?ngS? d?ng bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên trên m?t h? th?ng Windows 8, the.Net khuôn kh? 3.5must có hi?u l?c. N?u không, theAdministrator giao di?n đi?u khi?n không B?t đ?u, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
MMC không th? kh?i t?o các snap-in.
N?u v?n đ? này x?y ra, g? b? cài đ?t chuyên bi?t giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? viên, cho phép Khuôn kh? .NET 3.5, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i theAdministrator giao di?n đi?u khi?n. B?n có th? cho phép Khuôn kh? .NET b?ng cách s? d?ng "Chương tr?nh và tính năng" m?c trong Panel điều khiển. Ngoài ra, b?n có th? kích ho?t Khuôn kh? .NET b?ng cách ch?y l?nh sau:
dism.exe / tr?c tuy?n /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:X:\sources\sxs
Lưu ? Trong l?nh này, "X" là m?t gi? ch? cho các ổ đĩa có ch?a Windows cài đ?t chuyên bi?t phương ti?n truy?n thông.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có h? th?ng Trung tâm B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 cài đ?t chuyên bi?t.

B?n có th? áp d?ng b?n c?p nh?t này trên các vai tr? sau:
 • web site chính
 • Trung h?c web site
 • T? xa AdminConsole
 • Nhà cung c?p t? xa
 • Khách hàng
Lưu ?B?n không th? áp d?ng này C?p Nh?t onConfiguration qu?n l? khách hàng tr?c ti?p. B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trên máy ch? web site, và sau đó tri?n khai các gói ph?n m?m đư?c t?o ra cho khách hàng.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

Phía khách hàng C?p Nh?t thay th? (Sccm2007ac-sp2-kb2698619-x 86-enu.msp) khách hàng-sideupdate trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:

977384 Mô t? hotfix đi?u ki?n tiên quy?t cho h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 R3

Lưu ?S? thay th? này ?nh hư?ng đ?n ch? các phía khách hàng updatein hotfix 977384. Doesnot thay th? này ?nh hư?ng đ?n các gói ph?n m?m entirehotfix.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Adminui.common.dll4.0.6487.22131,841,78401 Tháng hai, 201018:20x 86
Adminui.dcmproperties.dll4.0.6487.2213371,32001 Tháng hai, 201018:20x 86
Adsource.dll4.0.6487.2212128,12001 Tháng hai, 201018:15x 86
Baserc.dll4.0.6487.221361,04801 Tháng hai, 201018:20x 86
Basesql.dll4.0.6487.2213195,70401 Tháng hai, 201018:20x 86
Basesvr.dll4.0.6487.22131,746,04001 Tháng hai, 201018:20x 86
Pwrhinvprov.dll4.0.6487.220798,91201 Tháng hai, 201017:50x 86
Sccm2007ac-sp2-kb2698619-x 86-enu.mspkhông áp d?ng1,193,47201 Tháng hai, 201017:50không áp d?ng
Update.SQLkhông áp d?ng9,67601 Tháng hai, 201018:20không áp d?ng
Baserc.dll4.0.6487.221361,04801 Tháng hai, 201018:20x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2750782 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
T? khóa: 
kbqfe kbexpertiseadvanced kbHotfixServer kbsurveynew kbautohotfix kbmt KB2750782 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2750782

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com