Mô t? c?a Visio 2013 update: ngày 8 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2752018 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Visio 2013. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho phiên b?n 32-bit và 64-bit c?a Visio 2013. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

  • Microsoft văn ph?ng năm 2013 g?ch không hi?n th? đúng trên màn h?nh Windows 8.1 B?t đ?u.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

32-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói 32-bit C?p Nh?t bây gi?.

64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t 64-bit bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.
32-bit
Thông tin t?p tin Visio-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
AEC.dll15.0.4535.1507940,22412 Tháng chín năm 201322:02
Bstorm.dll15.0.4535.1507594,63212 Tháng chín năm 201322:02
Drilldwn.dll15.0.4535.1507925,88812 Tháng chín năm 201322:02
Dwgcnv.dll15.0.4535.1507146,60012 Tháng chín năm 201322:02
Dwgdp.dll15.0.4535.15076,168,75212 Tháng chín năm 201322:02
Facility.dll15.0.4535.1507992,94412 Tháng chín năm 201322:02
Gantt.dll15.0.4535.1507984,24012 Tháng chín năm 201322:02
HVAC.dll15.0.4535.1507348,84812 Tháng chín năm 201322:02
Msoutls.dll15.0.4535.1507206,52812 Tháng chín năm 201322:02
OrgChart.dll15.0.4535.15071,264,33612 Tháng chín năm 201322:02
Orgchwiz.dll15.0.4535.1507483,01612 Tháng chín năm 201322:02
PE.dll15.0.4535.1507542,89612 Tháng chín năm 201322:02
SG.dll15.0.4535.15071,714,34412 Tháng chín năm 201322:02
Timesoln.dll15.0.4535.1507990,91212 Tháng chín năm 201322:02
Visbrgr.dll15.0.4535.150710,836,68012 Tháng chín năm 201322:02
Viscolor.dll15.0.4535.150765,71212 Tháng chín năm 201322:02
Visdlgu.dll15.0.4454.1000133,19212 Tháng chín năm 201322:02
Visicon.exe15.0.4535.15062,389,67212 Tháng chín năm 201322:01
Visio.exe15.0.4535.15071,347,23212 Tháng chín năm 201322:02
Vislib.dll15.0.4535.150718,618,53612 Tháng chín năm 201322:02
VisOcx.dll15.0.4454.1000281,69612 Tháng chín năm 201322:02
Visshe.dll15.0.4454.1000861,77612 Tháng chín năm 201322:02
Visutils.dll15.0.4535.1507476,32812 Tháng chín năm 201322:02
Visweb.dll15.0.4535.1507694,47212 Tháng chín năm 201322:02
Xfunc.dll15.0.4535.1507466,62412 Tháng chín năm 201322:02
64-bit
Thông tin t?p tin Visio-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
AEC.dll15.0.4535.15071,413,82412 Tháng chín năm 201322:02
Bstorm.dll15.0.4535.1507850,12012 Tháng chín năm 201322:02
Drilldwn.dll15.0.4535.15071,482,43212 Tháng chín năm 201322:02
Dwgcnv.dll15.0.4535.1507221,86412 Tháng chín năm 201322:02
Dwgdp.dll15.0.4535.15078,843,44012 Tháng chín năm 201322:02
Facility.dll15.0.4535.15071,439,40812 Tháng chín năm 201322:02
Gantt.dll15.0.4535.15071,446,57612 Tháng chín năm 201322:02
HVAC.dll15.0.4535.1507543,40812 Tháng chín năm 201322:02
Msoutls.dll15.0.4535.1507278,72012 Tháng chín năm 201322:02
OrgChart.dll15.0.4535.15071,712,33612 Tháng chín năm 201322:02
Orgchwiz.dll15.0.4535.1507680,13612 Tháng chín năm 201322:02
PE.dll15.0.4535.1507838,32012 Tháng chín năm 201322:02
SG.dll15.0.4535.15072,368,68012 Tháng chín năm 201322:02
Timesoln.dll15.0.4535.15071,495,23212 Tháng chín năm 201322:02
Visbrgr.dll15.0.4535.150715,433,41612 Tháng chín năm 201322:02
Viscolor.dll15.0.4535.150791,82412 Tháng chín năm 201322:02
Visdlgu.dll15.0.4454.1000183,89612 Tháng chín năm 201322:02
Visicon.exe15.0.4535.15062,389,67212 Tháng chín năm 201322:01
Visio.exe15.0.4535.15071,348,76812 Tháng chín năm 201322:02
Vislib.dll15.0.4535.150725,360,55212 Tháng chín năm 201322:02
VisOcx.dll15.0.4454.1000325,23212 Tháng chín năm 201322:02
Visshe.dll15.0.4454.1000922,72812 Tháng chín năm 201322:02
Visutils.dll15.0.4535.1507710,31212 Tháng chín năm 201322:02
Visweb.dll15.0.4535.15071,092,80812 Tháng chín năm 201322:02
Xfunc.dll15.0.4535.1507736,96012 Tháng chín năm 201322:02
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Windows 8
  1. Swipe trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m T?m ki?m. N?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào T?m ki?m.
  2. Lo?i C?p nh?t Windows, khai thác ho?c nh?p vào cài đ?t, và sau đó b?m vào ho?c nh?p vào xem cài đ?t b?n C?p Nh?t trong k?t qu? t?m ki?m.
  3. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào ho?c b?m C?p Nh?t 2752018, và r?i b?m vào ho?c nh?p vào g? cài đ?t.


Windows 7
  1. Nh?p vào b?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
  2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
  3. Nh?p vào xem cài đ?t b?n C?p Nh?t.
  4. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào C?p Nh?t 2752018, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n trang web c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2752018 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visio Professional 2013
  • Microsoft Visio Standard 2013
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2752018 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2752018

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com