"InfoPath không th? lưu các h?nh th?c sau đây" l?i tin thư thoại khi b?n c? g?ng đ? xu?t b?n m?t h?nh th?c InfoPath trên m?t máy ch? SharePoint Server 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2752612 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n đang ch?y Microsoft InfoPath trên m?t máy ch? Windows Server 2008 R2, và các tính năng c?a máy tính đ? bàn kinh nghi?m không đư?c cho phép trên máy ch?. Trong t?nh hu?ng này, b?n không th? s? d?ng InfoPath đ? xu?t b?n m?t h?nh th?c InfoPath trên m?t máy ch? Microsoft SharePoint Server 2013. Ngoài ra, khi b?n c? g?ng đ? xu?t b?n và lưu các h?nh th?c, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

InfoPath không th? lưu các h?nh th?c sau đây: Tên bi?u m?u. Thư viện Tài liệu này đư?c đ?i tên ho?c xóa b?, ho?c các v?n đ? m?ng đang ngăn các t?p tin đư?c lưu. Liên h? v?i người quản tr? mạng c?a b?n.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? các tính năng c?a máy tính đ? bàn kinh nghi?m không đư?c phép trên máy ch? Windows Server 2008 R2. V? v?y, k?t n?i không th? đư?c th?c hi?n t? các máy ch? Windows Server 2008 R2 máy ch? SharePoint.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t các tính năng c?a máy tính đ? bàn kinh nghi?m, và kh?i đ?ng l?i máy ch? Windows Server 2008 R2. Sau đó, B?t đ?u b?n ghi d?ch v? ch? đ? t? giao di?n đi?u khi?n b?n ghi d?ch v? Windows.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2752612 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SharePoint Server 2013
T? khóa: 
kbmt KB2752612 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2752612

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com