RDS khách hàng máy tính không th? k?t n?i đ?n máy ch? RDS b?ng cách s? d?ng m?t Kết nối từ xa máy tính đ? bàn trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2752618 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n c?u h?nh m?t Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa (RDS) máy ch? s? d?ng Tầng Khe Bảo mật (SSL) như là m?t l?p b?o m?t.
 • B?n c?u h?nh m?t bi?u m?u ch?ng ch? SSL cho máy ch? RDS, và sau đó máy ch? RDS áp d?ng gi?y ch?ng nh?n SSL.
 • Ch?ng ch? đư?c lưu tr? trên máy ch? RDS.
 • B?n c? g?ng s? d?ng Kết nối Bàn làm việc Từ xa đ? k?t n?i m?t máy tính khách hàng RDS RDS server.
Trong trư?ng h?p này, n? l?c Kết nối Bàn làm việc Từ xa không thành công. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau đây:
Máy tính t? xa yêu c?u xác th?c m?c m?ng, máy tính c?a b?n không h? tr?.

Lưu ? Ví d ?, b?n đ?t c?u h?nh các tính năng t? đ?ng k?t n?p ch?ng ch? SSL. Khi gi?y ch?ng nh?n vào giai đo?n gia h?n, gi?y ch?ng nh?n lưu tr?, và máy tính yêu c?u m?t ch?ng ch? m?i t? đ?ng. C?ng theo cách th? công, b?n có th? gia h?n gi?y ch?ng nh?n b?ng cách B?t đ?u ch?ng ch? Microsoft Management Console (MMC). Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào ch?ng ch? đư?c s? d?ng b?i máy ch? RDS, clik T?t c? các nhi?m v?, và sau đó nh?p vàoGia h?n gi?y ch?ng nh?n v?i các khoá m?i.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham kh?o "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Rdvghelper.exe1.1.0.082,94431-Tháng tám-201215: 36
Sessenv.dll6.1.7601.22104118,27231-Tháng tám-201216: 50
Rdvgkmd.sys6.1.7601.2210494,57631-Tháng tám-201217: 01
Rdvgumd32.dll6.1.7601.2210479,21631-Tháng tám-201217: 01
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Rdvghelper.exe1.1.0.097,79231-Tháng tám-201216: 21x 64
Sessenv.dll6.1.7601.22104127,48831-Tháng tám-201217: 45x 64
Rdvgkmd.sys6.1.7601.22104115,05631-Tháng tám-201217: 57x 64
Rdvgumd64.dll6.1.7601.2210499,69631-Tháng tám-201217: 57x 64
Sessenv.dll6.1.7601.22104118,27231-Tháng tám-201216: 50x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Sessenv.dll6.1.7601.22104253,44031-Tháng tám-201216: 37IA-64
Sessenv.dll6.1.7601.22104118,27231-Tháng tám-201216: 50x 86

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y xóa ch?ng ch? g?c trên máy ch? RDS thay v? lưu tr? nó lúc đ?u tiên. Ho?c, b?n có th? xóa giá tr? c?a các m?c nh?p registry TemplateCertificate là theo sau registry subkey sau khi v?n đ? x?y ra:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_02ecb371c6876ed91219ded827fd99ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_4dd9e1cecce4ad0c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)19: 52
t?p đ? đ?t tên tinX86_b7cf55132c6e14ebe7d082313bfdcad2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_b155bd9862512a28.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)19: 52
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-r...s-regkeys-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_fd29c61e7779b5c2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,961
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 24
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_e17a0bea5efecd7f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6.602 ngư?i
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 21
t?p đ? đ?t tên tinX86_rdvgwddm.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_71cb66d1cd952562.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.730
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 19
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4c52129b57e87cc1eb04fca978cd172e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_6fa87896adaf9191.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin726
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)19: 52
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_595bab7d7a701b8feb1882f83aac8b58_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_dab17e0c238d7f31.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin733
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)19: 52
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_afe2c5548f6c101f5698fb628d57587b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_485dae72b06a752b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin726
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)19: 52
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d26b6c5f0ca4ae8e32b34a7192f6d533_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_9859c8aa829b96c9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.094 ngư?i
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)19: 52
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...s-regkeys-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_594861a22fd726f8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.965 ngư?i
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 22
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_3d98a76e175c3eb5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,606
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 20
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_rdvgwddm.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_cdea025585f29698.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.734 ngư?i
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 17
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_47ed51c04bbd00b0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,222
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 07
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_c9c1bc0057d1a1b09db939996d60e779_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_98132d9ef231b4dd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,092
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)19: 52
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_e17bafe05efcd67b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,604
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 11
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_47ed51c04bbd00b0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,222
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 07

Thu?c tính

ID c?a bài: 2752618 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 3.1
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2752618 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2752618

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com