Khách hàng c?a Windows 8 và Windows Server 2012 s?n sàng nói chung C?p Nh?t Rollup

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2756872 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ngKB 2761094 và KB 2764870 chuy?n hư?ng b?n đ?n bài vi?t này (KB 2756872). Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t gói KB 2756872 t? Windows Update, KB 2761094 KB 2764870 đư?c bao g?m trong cài đ?t chuyên bi?t gói KB 2756872.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Khách hàng c?a Windows 8 và Windows Server 2012 chung s?n có b?n C?p Nh?t Rollup có s?n. Đi?u này C?p Nh?t rollup gói cung c?p m?t b? sưu t?p c?a hi?u su?t và đ? tin c?y cho Windows 8. Chúng tôi khuyên b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t rollup này như m?t ph?n c?a thói quen b?o tr? thư?ng xuyên c?a b?n.

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này là có s?n t? C?p nh?t Windows.
 • B?n c?p nh?t này đư?c cung c?p như là m?t b?n C?p Nh?t quan tr?ng.
 • N?u b?n ch?n các cài đ?t chuyên bi?t c?p nh?t t? đ?ng (khuy?n cáo) Windows Update cài đ?t chuyên bi?t, b?n c?p nh?t này đư?c t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t.
 • N?u b?n ch?n các cài đ?t chuyên bi?t Windows Update, chúng tôi khuyên b?n nên b?n ngay l?p t?c cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t này thông qua Windows Update.
B?n c?ng có th? đư?c gói đ?c l?p thông qua Microsoft Download Center. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p các Trung tâm t?i xu?ng Microsoft và sau đó tra c?u KB2756872.

C?i ti?n

Update rollup này bao g?m nh?ng c?i ti?n hi?u su?t và đ? tin c?y:
 • Tăng năng lư?ng hi?u qu? đ? kéo dài đ?i pin
 • C?i ti?n hi?u su?t trong ?ng d?ng Windows 8 và Màn hình Khởi động
 • C?i thi?n phát l?i âm thanh và video trong nhi?u t?nh hu?ng
 • C?i thi?n ?ng d?ng và tr?nh đi?u khi?n tương h?p v? sau v?i Windows 8
B?n c?p nh?t này bao g?m Windows 8 và Windows Server 2012 linh ki?n cho các C?p Nh?t KB 2749655. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2749655 Microsoft Security Advisory: Các kh? năng tương h?p v? sau các v?n đ? ?nh hư?ng đ?n k? nh?ng chương tr?nh Microsoft

V?n đ? đ? bi?t

Sau đây đư?c bi?t đ?n các v?n đ? có th? x?y ra sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này:
 • KB7556872 không th? cài đ?t chuyên bi?t và s? không đư?c cung c?p trên Windows Update n?u b?n có ph?n m?m bên th? ba sau đây đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính d?a trên Windows 8 c?a b?n:

  Kingsoft Internet Security / Kingsoft Antivirus (Phiên b?n 2012.SP4.0 ho?c s?m hơn)
 • Khi b?n b?t m?t tính năng c?a Windows ho?c t?t, máy tính có th? yêu c?u kh?i đ?ng l?i. Ví d?, hành đ?ng này có th? là c?n thi?t khi b?n b?t truy nh?p t? xa ho?c t?t.
 • Thi?t l?p có th? treo ho?c ng?ng đáp ?ng n?u m?t tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t hi?n nay là l?i th?i ho?c không hoàn toàn tương h?p v? sau.

  Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  KB2777330 Kh?c ph?c s? c? cài đ?t chuyên bi?t KB2756872
 • Khi cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t, b?n có th? nh?n th?y r?ng m?t s? g?ch và các bi?u tư?ng có th? b? thi?u.

  Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, kí nh?p c?a tài kho?n ngư?i dùng c?a b?n và sau đó kí nh?p l?i. G?ch và bi?u tư?ng s? hi?n th? m?t cách chính xác.
 • Khi b?n c? g?ng chơi video mà đ? b?o v? n?i dung trong m?t s? ?ng d?ng, video đ?n không chơi.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2768703. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2768703 B?o v? n?i dung phát l?i l?i trên Windows 8 sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t KB 2756872

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Đ? xem danh sách các t?p tin đư?c cung c?p trong b?n c?p nh?t này 2756872, nh?p vào liên k?t sau đây:
http://Download.Microsoft.com/Download/9/A/B/9AB8CA4D-FDB8-4F96-955B-7D400EDE92A1/file thu?c tính b?ng cho C?p Nh?t 2756872.csv
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2771075 Chi tieát taäp tin cho C?p Nh?t 2756872Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2756872 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 9.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug atdownload kbmt KB2756872 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2756872

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com