Kh?c ph?c: "Chi?n d?ch th?t b?i v?i l?i 0x8007000B" l?i khi b?n th?c hi?n m?t cài đ?t chuyên bi?t t? do đ? thêm 32-bit SQL Server 2012 báo cáo b?n ghi d?ch v?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2758569 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2012 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n th?c hi?n ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t t? do đ? thêm 32-bit Microsoft SQL Server 2012 báo cáo Services (SSRS 2012) b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin c?u h?nh, cài đ?t chuyên bi?t không thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Thao tác th?t b?i v?i l?i 0x8007000B
M?t n? l?c đ? đư?c th?c hi?n đ? t?i m?t chương tr?nh v?i m?t đ?nh d?ng không đúng.
V?n đ? này x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
  • B?n th?c hi?n vi?c t? do trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2.
  • Máy tính có các tính năng kích hoạt Windows Communication Foundation (WCF) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? l?nh Aspnet_regiis - ir không th? ch?y t? m?c tin thư thoại Microsoft Khuôn kh? .NET 32-bit trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2008 R2 64-bit.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 4. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2758687 Cumulative update 4 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? công c? ki?m nh?p IIS ASP.NET, h?y vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? công c? ki?m nh?p IIS ASP.NET
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s?n ph?m b?n C?p Nh?t trong cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012, h?y vào web site MSDN sau đây:Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? C?p Nh?t SQL Server 2012 thi?t l?p b?ng cách s? d?ng m?t gói ph?n m?m C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t, h?y vào web site blog MSDN sau đây:
Làm th? nào đ? C?p Nh?t SQL Server thi?t l?p b?ng cách s? d?ng m?t gói ph?n m?m cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin, mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? đ?i SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Các lư?c đ? đ?t tên cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2758569 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2012 Developer
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard
  • Microsoft SQL Server 2012 Web
T? khóa: 
kbtshoot kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2758569 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2758569

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com