C?p Nh?t thêm Windows 8 và Windows Server 2012 h? tr? cho khách hàng hàng đ?u Endpoint Protection 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2758685 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? m?t b?n c?p nh?t thêm h? tr? khách hàng Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 cho Windows 8 và Windows Server 2012.

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t khách hàng hàng đ?u Endpoint Protection 2010 trên m?t máy tính đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

Lưu ? B?n c?p nh?t này ch? áp d?ng cho khách hàng hàng đ?u Endpoint Protection 2010 đư?c tích h?p v?i Microsoft h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có các s?n ph?m đư?c cài đ?t:
  • C?u h?nh h? th?ng Trung tâm Manager 2007 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Forefront Endpoint Protection 2010 Update Rollup 1

    Đ? bi?t thêm thông tin v? b?n C?p Nh?t Rollup 1 cho Forefront Endpoint Protection 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
    2551095 C?p Nh?t Rollup 1 cho Forefront Endpoint Protection 2010

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin b? sung

B?n c?p nh?t này mang l?i cho phiên b?n khách hàng antimalware 4.1.0522.0. B?n có th? t?m th?y thông tin Phiên b?n b?ng cách b?m v? vào menu Tr? giúp c?a Endpoint Protection khách hàng giao di?n.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Thông tin t?p tin h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007

Cho x 86 d?a trên phiên b?n c?a Forefront Endpoint Protection 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Commonconstants.dll2.1.1116.11026,23201 Tháng b?y, 201102:15x 86
Commonsetuputils.dll2.1.1116.11068,23201 Tháng b?y, 201102:15x 86
Fep2010su1-fepext-kb2758685-x 86-enu.mspkhông áp d?ng25,153,53601 Tháng b?y, 201102:15không áp d?ng
Fepinstall.exe4.1.522.025,078,24820 Tháng 12 năm 201100:06x 86
Fepregistrator.exe2.1.1116.110121,46401 Tháng b?y, 201102:15x 86
Cho x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Forefront Endpoint Protection 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Commonconstants.dll2.1.1116.11026,23201 Tháng b?y, 201102:15x 86
Commonsetuputils.dll2.1.1116.11068,23201 Tháng b?y, 201102:15x 86
Fep2010su1-fepext-kb2758685-amd64-enu.mspKhông áp d?ng25,153,53601 Tháng b?y, 201102:15Không áp d?ng
Fepinstall.exe4.1.522.025,078,24820 Tháng 12 năm 201100:06x 86
Fepregistrator.exe2.1.1116.110121,46401 Tháng b?y, 201102:15x 86
Lưu ? Do quan h? ph? thu?c, m?t s? t?p tin khác có th? đư?c C?p Nh?t. Tuy nhiên, nh?ng chương tr?nh c?a nh?ng t?p tin này không thay đ?i.

Khách hàng C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này bao g?m m?t phiên b?n m?i c?a gói tri?n khai Forefront Endpoint Protection c?u h?nh qu?n l?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai khách hàng C?p Nh?t, xem bài vi?t TechNet "Cài đ?t FEP 2010 Update Rollup 1" đư?c mô t? trong ph?n "Tài li?u tham kh?o".

Forefront Endpoint Protection tri?n khai gói cài đ?t các t?p tin FepInstall.exe đư?c li?t kê trong các b?ng trư?c đó trong bài vi?t này. FepInstall.exe ch?a m?t vài t?p .msi, đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Phiên b?n ti?ng Anh c?a nh?ng gói có các t?p tin thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây:

x 86
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Dw20shared.msiKhông áp d?ng1,850,36808 Tháng 12 năm 201108:06Không áp d?ng
EPP.msiKhông áp d?ng7,094,27212 Tháng 12 năm 201112:56Không áp d?ng
Eppmanagement.msiKhông áp d?ng688,12812 Tháng 12 năm 201112:56Không áp d?ng
Fepclient.msiKhông áp d?ng872,44812 Tháng 12 năm 201112:56Không áp d?ng
Setup.exe4.1.522.0857,88812 Tháng 12 năm 201109:25x 86
Sqmapi.dll6.1.7600.16385196,41608 Tháng 12 năm 201108:06x 86
Windows6.0-kb981889-v2.msuKhông áp d?ng1,241,78008 Tháng 12 năm 201108:06Không áp d?ng
Windows6.1-kb981889.msuKhông áp d?ng907,88308 Tháng 12 năm 201108:06Không áp d?ng
x 64
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Dw20shared.msiKhông áp d?ng2,081,79208 Tháng 12 năm 201108:06Không áp d?ng
EPP.msiKhông áp d?ng8,265,72812 Tháng 12 năm 201115:38Không áp d?ng
Eppmanagement.msiKhông áp d?ng819,20012 Tháng 12 năm 201115:38Không áp d?ng
Fepclient.msiKhông áp d?ng1,011,71212 Tháng 12 năm 201115:38Không áp d?ng
Setup.exe4.1.522.01,140,49612 Tháng 12 năm 201113:21x 64
Sqmapi.dll6.1.7600.16385241,98408 Tháng 12 năm 201108:06x 64
Windows6.0-kb981889-v2.msuKhông áp d?ng1,909,72008 Tháng 12 năm 201108:06Không áp d?ng
Windows6.1-kb981889.msuKhông áp d?ng1,318,67708 Tháng 12 năm 201108:06Không áp d?ng

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t m?t h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 hotfix, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2477182 Hư?ng d?n cài đ?t Hotfix cho h? th?ng Trung tâm c?u h?nh qu?n l? năm 2007
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai khách hàng C?p Nh?t, h?y vào trang web Microsoft TechNet sau đây:
Làm th? nào đ? cài đ?t Forefront Endpoint Protection 2010 Update Rollup 1
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2758685 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010
T? khóa: 
kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbfix kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB2758685 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2758685

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com