Mô t? gói b?n vá nóng t? 2013 (t?-x-none.msp): tháng 2 27 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2760375 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft Word 2013 là ngày ngày 27 tháng 8 năm 2013.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n m? m?t tài li?u Word 2013 có ch?a m?t tham kh?o chú thích bên trong m?t b?ng.
  • B?n nh?p vào Văn b?n hư?ng và sau đó nh?p vào th?ng đ?ng trong các Page Setup ph?n trên tab B? trí trang .
  • B?n di chuy?n xu?ng cu?i cùng c?a tài li?u.
  Trong trư?ng h?p này, m?t s? trang sau khi b?ng có th? không đư?c hi?n th?.
 • Gi? s? r?ng b?n s? d?ng t? năm 2013 đ? lưu m?t t?p docx là m?t t?p tin đ?nh d?ng OpenDocument (ODF). Tuy nhiên, khi b?n m? t?p ODF, đo?n văn ph?ng không-trái-liên k?t bên trong textboxes trong các t?p tin đư?c hi?n th? không chính xác.

 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n m? m?t tài li?u Word có m?t s? h?nh d?ng ho?c h?nh ?nh trong t? năm 2013.
  • B?n b?m chu?t ph?i vào m?t trong các h?nh d?ng ho?c m?t trong nh?ng h?nh ?nh trong các tài li?u word.
  • B?n b?m vào Ch?nh s?a đi?m cho h?nh d?ng ho?c b?n ch? đ? Qu?n văn b?n và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a b?c đi?m cho h?nh ?nh.
  Trong trư?ng h?p này, các h?nh d?ng và h?nh ?nh trong tài li?u b? thi?u.
 • Gi? s? r?ng b?n s? d?ng t? năm 2013 đ? m? m?t tài li?u Word có ch?a m?t v? mô. V? mô chèn m?t h?nh d?ng vào tài li?u khi b?n nh?n m?t nút ch?n m?t. Trong t?nh hu?ng này, khi b?n ch?m vào nút ch?n m?t đ? chèn m?t h?nh d?ng trên m?t thi?t b? c?m ?ng d?a trên Windows 8, h?nh d?ng đư?c hi?n th? t?i m?t v? trí không chính xác. Tuy nhiên, n?u b?n k?t n?i m?t con chu?t v?i thi?t b? và sau đó s? d?ng chu?t đ? click nút ch?n m?t, h?nh d?ng đư?c l?p vào v? trí chính xác.
 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n thi?t l?p m?t ngôn ng? Đông á như biên t?p b? g? (IME) vào năm 2013 t? trên m?t thi?t b? c?m ?ng d?a trên Windows 8.
  • B?n g? m?t s? kí t? đ?i di?n trong m?t tài li?u Word m?i.
  • B?n ch?m vào màn h?nh đ? di chuy?n con tr? đ?n m?t v? trí m?i trong s? các kí t? đ?i di?n.
  • B?n g? m?t nhân v?t m?i ho?c b?n xóa kí t? đ?i di?n trư?c khi con tr?.
  Trong trư?ng h?p này, nhân v?t m?i đư?c thêm vào ho?c các kí t? đ?i di?n này s? b? xóa trong v? trí con tr? trư?c đó. V? v?y, v? trí con tr? ch? thay đ?i tr?c quan.
 • Gi? s? r?ng b?n m? m?t tài li?u Word tr?ng trong t? 2013, và sau đó b?n m? m?t tài li?u Word trong ch? đ? xem b?o v?. Tuy nhiên, n?i dung c?a tài li?u không hi?n th? tr? khi b?n thay đ?i kích thư?c cửa sổ tài liệu.
 • Gi? s? r?ng b?n B?t đ?u t? theo yêu c?u t? OneDrive (trư?c đây là SkyDrive) trên m?t máy tính mà không có ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Khi b?n c? g?ng t?o ra m?t tài li?u Word m?i b?ng cách s? d?ng m?t m?u có ch?a macro, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  V? mô không th? đư?c t?m th?y ho?c đ? b? vô hi?u v? các thi?t đ?t an ninh v? mô c?a b?n.
 • B?n không th? đ?t con tr? trong m?t chú thích multicolumn ? c?t bên trái c?a m?t tài li?u Word. Khi b?n kéo lên chú thích, con tr? s? đư?c hi?n th? dư?i d?ng m?i tên. V? v?y, b?n không th? ch?nh s?a cư?c chú.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin s? ki?m nh?p

B?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin t?p

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


x 86

Thông tin t?i xu?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Word2013-kb2760375-fullfile-x 86-glb.exe15.0.4481.100416,233,22419-Tháng hai-1318:56

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
T?-x-none.mspkhông áp d?ng15,097,85619-Tháng hai-1316:21

T?-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Pdfreflow.exe15.0.4481.10009,334,87217-Tháng hai-131:30
Winword.exe15.0.4481.10041,922,62417-Tháng hai-1314:04
Wordcnv.dll15.0.4481.10016,306,36813-Tháng hai-1313:07
Wordcnvpxy.CNV15.0.4454.100025,16813-Tháng hai-1313:07
Wordconv.exe15.0.4454.100022,09617-Tháng hai-1314:04
Wwlib.dll15.0.4481.100421,558,33617-Tháng hai-1314:04

x 64
Thông tin t?i xu?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Word2013-kb2760375-fullfile-x 64-glb.exe15.0.4481.100419,415,52020-Tháng hai-134:56

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
T?-x-none.mspkhông áp d?ng18,288,64019-Tháng hai-1316:39

T?-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Pdfreflow.exe15.0.4481.100013,589,57617-Tháng hai-131:30
Winword.exe15.0.4481.10041,924,67217-Tháng hai-1314:12
Wrd12cnv.dll15.0.4481.10018,284,75213-Tháng hai-1313:08
Wrd12exe.exe15.0.4454.100026,19217-Tháng hai-1314:12
Wrd12pxy.CNV15.0.4454.100030,78413-Tháng hai-1313:08
Wwlib.dll15.0.4481.100427,587,64817-Tháng hai-1314:12
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2760375 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2013
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2760375 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2760375

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com