Mô t? v? C?p Nh?t Lync 2013 15.0.4481.1000: Tháng ba năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2760556 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Lync năm 2013. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho Lync 2013. Phiên b?n c?p nh?t này là 15.0.4481.1000.

Lưu ? Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Lync 2013, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Lync 2013, click vào nút ch?n m?t Options.
  2. Trong tr?nh đơn Help, h?y nh?p vào v? Microsoft Lync.

Bi?t thêm thông tin

B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t s? hi?u l?i trong phiên b?n RTM c?a Lync 2013 ?o máy tính đ? bàn cơ s? h? t?ng (VDI) khách hàng. Ngoài ra, sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i nh?p l?i tên người dùng và m?t kh?u khi b?n ghép n?i m?t plugin Lync 2013 VDI v?i m?t khách hàng máy tính đ? bàn năm 2013 Lync.

B?n có th? áp d?ng hotfix này trên c? Lync 2013 VDI khách hàng và khách hàng máy tính đ? bàn năm 2013 Lync.

B?n c?p nh?t này c?ng s?a ch?a các v?n đ? trư?c đây đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2760512 Mô t? c?a Lync 2013 C?p Nh?t: Tháng năm 2013

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói x 86 bây gi?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói ph?n m?m 64 x bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có các b?n C?p Nh?t sau đây đư?c cài đ?t:
Lyncloc
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói x 86 bây gi?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói ph?n m?m 64 x bây gi?.
Msores
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói x 86 bây gi?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói ph?n m?m 64 x bây gi?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2812461 Mô t? c?a Lync 2013 C?p Nh?t: Tháng năm 2013

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.Fi

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.
x 86
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Appsharingmediaprovider.dll15.0.4481.1000101,44015-Jan-137:21
Autohelper.dll15.0.4481.100066,62415-Jan-137:21
Lync.appsharingchromehook.dll.x8615.0.4481.100020,04815-Jan-137:21
Lync.appsharingchromehook64.dll.x6415.0.4454.100023,12010-Jan-1319:09
Lync.appsharinghookcontroller.exe.x8615.0.4481.100032,83215-Jan-137:21
Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x6415.0.4481.100038,97615-Jan-138:44
Lync.exe15.0.4481.100018,255,44015-Jan-137:21
Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x8615.0.4457.100033,96810-Jan-1319:05
Lyncdesktopviewmodel.dll15.0.4481.10009,404,99215-Jan-137:21
Lynchtmlconv.exe15.0.4481.10006,474,32015-Jan-137:21
Lynchtmlconvpxy.dll15.0.4454.100022,60810-Jan-1319:05
Lyncmodelproxy.dll15.0.4481.10001,750,08015-Jan-137:21
Meetingjoinaxoc.dll15.0.4457.100059,45614-Jan-1322:12
Ochelper.dll15.0.4481.1000139,34415-Jan-137:21
Ocimport.dll15.0.4481.1000625,26415-Jan-137:21
Ocoffice.dll15.0.4481.1000137,79215-Jan-137:21
Ocpubmgr.exe15.0.4481.10001,289,32015-Jan-137:21
Ocrec.dll15.0.4481.1000607,29615-Jan-137:21
Propertymodel.dll15.0.4466.1000900,19214-Jan-1322:12
Propertymodelproxy.dll15.0.4457.1000325,21614-Jan-1322:12
Psom.dll15.0.4481.1000909,88815-Jan-137:21
Scdec.dll15.0.4454.100080,46414-Jan-1322:12
UC.dll15.0.4481.100024,602,24815-Jan-137:21
Ucaddin.dll15.0.4466.1000998,46414-Jan-1322:12
Uccapi.dll15.0.4481.10005,901,91215-Jan-137:21
Ucmapi.exe15.0.4481.1000664,12815-Jan-137:21
Win32msgqueue.dll15.0.4481.100064,08815-Jan-137:21
x 64
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Appsharingmediaprovider.dll15.0.4481.1000139,34415-Jan-137:24
Autohelper.dll15.0.4481.100091,20015-Jan-137:24
Lync.appsharingchromehook.dll.x8615.0.4481.100020,04815-Jan-137:26
Lync.appsharingchromehook64.dll.x6415.0.4454.100023,12014-Jan-1322:12
Lync.appsharinghookcontroller.exe.x8615.0.4481.100032,83215-Jan-137:26
Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x6415.0.4481.100038,97615-Jan-137:24
Lync.exe15.0.4481.100021,706,30415-Jan-137:24
Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x8615.0.4457.100033,96810-Jan-1319:06
Lyncdesktopviewmodel.dll15.0.4481.100012,593,23215-Jan-137:24
Lynchtmlconv.exe15.0.4481.10008,452,67215-Jan-137:24
Lynchtmlconvpxy.dll15.0.4454.100026,68810-Jan-1319:06
Lyncmodelproxy.dll15.0.4481.10001,649,74415-Jan-137:24
Meetingjoinaxoc.dll15.0.4457.100075,85614-Jan-1322:12
Ochelper.dll15.0.4466.1000205,37614-Jan-1322:12
Ocimport.dll15.0.4466.10001,046,64014-Jan-1322:12
Ocoffice.dll15.0.4481.1000196,16015-Jan-137:24
Ocpubmgr.exe15.0.4481.10001,840,74415-Jan-137:24
Ocrec.dll15.0.4481.1000902,72015-Jan-137:24
Propertymodel.dll15.0.4466.10001,288,80014-Jan-1322:12
Propertymodelproxy.dll15.0.4457.1000461,92014-Jan-1322:12
Psom.dll15.0.4481.10001,294,40015-Jan-137:24
Scdec.dll15.0.4457.1000113,23214-Jan-1322:12
UC.dll15.0.4481.100035,061,36815-Jan-137:24
Ucaddin.dll15.0.4466.10001,412,16014-Jan-1322:12
Uccapi.dll15.0.4481.10009,063,51215-Jan-137:24
Ucmapi.exe15.0.4481.1000859,20015-Jan-137:24
Win32msgqueue.dll15.0.4481.100083,05615-Jan-137:24
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
NÓ h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2760556 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync 2013
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced atdownload kbsurveynew kbmt KB2760556 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2760556

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com