Straipsnio ID: 2761189 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

?sivaizduokite pateikt? situacij?. Programa ?Microsoft Word 2013? atidarote dokument? vieno i? ?i? format?:
 • ?Word? dokumentas (.docx)
 • ?Word? dokumentas, palaikantis makrokomandas (.docm)
 • ?Word? ?ablonas (.dotx)
 • ?Word? ?ablonas, palaikantis makrokomandas (.dotm)
 • ?Word? XML dokumentas (.xml)
 • ?Word 2003? XML dokumentas (.xml)
 • ?Word 97-2003? dokumentas (.doc)
 • ?Word Web? puslapiai (.html)
 • Rai?kiojo teksto formatas (.rtf)
Tokiu atveju pastebite, kad pa?alinamas visas pasirinktinis dokumento XML apra?as. Pasirinktinis XML apra?as ?Word? dokumente matomas kaip rausvos spalvos ?ym?s pavadinimai, kuriuose pateikiamas dokumento tekstas. (Rausva spalva yra numatytoji.)
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2775586

Prie?astis

Pasirinktinis XML apra?as pa?alinamas d?l Jungtini? Amerikos Valstij? teismo nutarties, priimtos 2009 m. gruod?io 22 d. Klientai, ?sigyjantys program? ?Word 2013? ar jos licencij?, su?inos, kad ? programin? ?rang? ne?trauktas konkretus pasirinktinis XML ?ym?jimo diegimas.

Daugiau informacijos

Programoje ?Word 2013? pa?alintos toliau nurodytos pasirinktinio XML apra?o funkcijos.
 • Visi su XML apra?u susij? vartotojo s?sajos elementai.
 • Bandant pasiekti visus pasirinktinio XML apra?o objekto modelius pateikiamos toliau nurodytos klaidos.

  ?is objekto metodas negalimas

  ?i objekto ypatyb? negalima
 • Kai atidarote fail? su pasirinktiniu XML apra?u, ?ra?ant fail? apra?as pa?alinamas. Kai atidarote fail? su pasirinktiniu XML apra?u, pateikiamas toliau nurodytas prane?imas.

  ?iame faile yra pasirinktini? XML element?, kuri? programa ?Word? nebepalaiko. Jei fail? ?ra?ysite, ?ie pasirinktiniai XML elementai bus visam laikui pa?alinti.

  Pastaba Prane?imo veikim? galima valdyti grup?s strategija, naudojant strategij? pavadinimu ?CustomMarkupWarning?.

Reik?s per?i?r?ti visas sistemas, kuriose yra pasirinktinis XML apra?as. Daugum? scenarij?, diegiam? naudojant pasirinktin? XML apra??, galima ?diegti naudojant alternatyvias technologijas, si?lomas su ?Word 2013?. ?ios technologijos apima turinio valdiklius, formos laukus ir ?ymeles. Pavyzd?iui, turinio valdikliai (kartu su kitomis technologijomis, pvz., ?ymel?mis) leid?ia k?r?jams kurti strukt?rinius dokumentus, o ?iuos valdiklius galima naudoti strukt?riniam turiniui priskiriant pasirinktines reik?mes. ?ias pasirinktines reik?mes galima naudoti turinio dalims priskiriant semantin? reik?m?.

I?samesn? paai?kinim? ir daugiau informacijos apie turinio valdiklius rasite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
?Word? turinio valdikli? i?tekli? centras

Nuorodos

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
978951 2010 m. sausio m?nes? i?leisto ?Word 2003? ir ?Word 2007? naujinimo apra?as (gali b?ti angl? k.)

2445062 Kai naudodami ?Word? bandote atidaryti dokument?, pateikiamas klaidos prane?imas ??iame faile yra pasirinktini? XML element?, kuri? programa ?Word? nebepalaiko? (gali b?ti angl? k.)

2445060 Pasirinktinis XML atvaizdavimas pa?alinamas atidarius dokument? programa ?Word 2010? (gali b?ti angl? k.)

Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2761189 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. spalio 22 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Word 2013
Rakta?od?iai: 
KB2761189

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com