Identifikator ?lanka: 2761189 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Razmotrite slede?i scenario: U programu Microsoft Word 2013 otvarate dokument koji koristi jedan od slede?ih formata datoteke:
 • Word dokument (.docx)
 • Word dokument sa makroima (.docm)
 • Word predlo?ak (.dotx)
 • Word predlo?ak sa makroima (.dotm)
 • Word XML dokument (.xml)
 • Word 2003 XML dokument (.xml)
 • Word 97-2003 dokument (.doc)
 • Word Veb stranice (.html)
 • Oboga?eni tekst (.rtf)
U ovom scenariju, prime?ujete da su sve prilago?ene XML naznake u dokumentu uklonjene. Prilago?ena XML naznaka u Word dokumentu vidljiva je u vidu ru?i?astih imena oznaka koja koja ograni?avaju tekst u dokumentu. (Ru?i?asta je podrazumevana boja.)
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2775675

Uzrok

Uklanjanje podrazumevane XML naznake rezultat je odluke suda u SAD od 22. decembra 2009. godine. Klijenti koji kupe ili imaju licencu za Word 2013 vide?e da softver ne sadr?i odre?enu primenu prilago?ene XML oznake.

Dodatne informacije

Slede?e funkcije prilago?ene XML naznake uklonjene su iz programa Word 2013.
 • Svi elementi korisni?kog interfejsa koji su vezani za prilago?enu XML naznaku su uklonjeni.
 • Svi modeli objekata za prilago?enu XML naznaku vra?aju slede?e gre?ke kada im se pristupi:

  Taj metod nije dostupan za taj objekat

  To svojstvo nije dostupno za taj objekat
 • Kada otvorite datoteku koja sadr?i prilago?enu XML naznaku, naznaka se uklanja kada sa?uvate datoteku. Kada otvorite datoteku koja sadr?i prilago?enu XML naznaku, dobijate slede?u poruku:

  Ova datoteka sadr?i prilago?ene XML elemente koje Word vi?e ne podr?ava. Ako sa?uvate ovu datoteku, ovi prilago?eni XML elementi bi?e trajno uklonjeni.

  Napomena Pona?anje poruke mo?ete da kontroli?ete kroz grupne smernice kori??enjem smernice koja se zove CustomMarkupWarning.

Sva re?enja koja sadr?e prilago?enu XML naznaku mora?e da budu korigovana. Mnogi scenariji koji su primenjeni pomo?u prilago?ene XML naznake mogu da budu primenjeni pomo?u alternativnih tehnologija dostupnih u programu Word 2013. Ove tehnologije obuhvataju kontrole sadr?aja, polja obrasca i obele?iva?e. Na primer, kontrole sadr?aja (pored drugih tehnologija poput obele?iva?a) omogu?avaju programerima da kreiraju strukturirane dokumente, a mogu da se koriste za dodeljivanje proizvoljnih vrednosti strukturiranog sadr?aja. Ove proizvoljne vrednosti mogu da se koriste za dodeljivanje semanti?kog zna?enja delovima sadr?aja.

Obja?njenje i vi?e informacija o kontrolama sadr?aja potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
Centar za resurse kontrola sadr?aja za Word

Reference

Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste prikazali ?lanke u Microsoft bazi znanja:
978951 Opis ispravke za Word 2003 i Word 2007 iz januara 2010. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

2445062 Poruka o gre?ci koju dobijate kada poku?ate da otvorite dokument u programu Word: ?Datoteka sadr?i prilago?ene XML elemente koje Word vi?e ne podr?ava.? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

2445060 Prilago?eno XML mapiranje uklanja se kada otvorite dokument u programu Word 2010 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2761189 - Poslednji pregled: 22. oktobar 2012. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Word 2013
Klju?ne re?i: 
KB2761189

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com