ID c?a bi: 2761189 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Hay xem xet trng hp sau: Trong Microsoft Word 2013, ban m tai liu s dung mt trong cac inh dang tp sau:
 • Word Document (.docx)
 • Tai liu Word Bt Macro (.docm)
 • Khun mu Word (.dotx)
 • Khun mu Word Bt Macro (.dotm)
 • Tai liu Word XML (.xml)
 • Tai liu Word 2003 XML (.xml)
 • Tai liu Word 97-2003 (.doc)
 • Trang Web Word (.html)
 • inh dang Rich Text (.rtf)
Trong trng hp nay, ban thy rng tt ca ngn ng anh du XML tuy chinh u bi xoa. Ngn ng anh du XML tuy chinh trong tai liu Word hin thi di dang tn the mau hng i kem vn ban trong tai liu. (Mau hng la mau mc inh).
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2775711

Nguyn nhn

Ngn ng anh du XML tuy chinh c xoa theo quyt inh cua toa an Hoa Ky vao ngay 22 thang 12 nm 2009. Nhng khach hang mua hoc cp phep Word 2013 se nhn thy rng phn mm khng bao gm trin khai gn the XML tuy chinh cu th.

Thng tin thm

Cac tinh nng sau cua ngn ng anh du XML tuy chinh bi xoa trong Word 2013:
 • Tt ca phn t giao din ngi dung lin quan n ngn ng anh du XML tuy chinh u bi xoa.
 • Tt ca m hinh i tng cho ngn ng anh du XML tuy chinh tra lai cac li sau khi c truy cp:

  Phng phap o khng kha dung cho i tng o

  Thuc tinh o khng kha dung cho i tng o
 • Khi ban m tp cha ngn ng anh du XML tuy chinh, ngn ng anh du bi xoa khi ban lu tp. Khi ban m tp cha ngn ng anh du XML tuy chinh, ban nhn c thng bao sau:

  Tp nay cha cac phn t XML tuy chinh, cac phn t nay khng c Word h tr na. Nu ban lu tp nay, cac phn t XML tuy chinh nay se bi xoa vinh vin.

  Chu y Co th kim soat hoat ng cua thng bao thng qua Chinh sach Nhom bng cach s dung chinh sach c goi la CustomMarkupWarning.

Tt ca giai phap cha ngn ng anh du XML tuy chinh se phai c sa i. Nhiu trng hp c trin khai bng cach s dung ngn ng anh du XML tuy chinh co th c trin khai bng cach s dung cac cng ngh thay th sn co trong Word 2013. Nhng cng ngh nay bao gm iu khin ni dung, trng biu mu va du trang. Vi du: iu khin ni dung (ngoai cac cng ngh khac nh du trang) cho phep nha phat trin tao tai liu co cu truc va co th dung gan cac gia tri tuy y cho ni dung co cu truc. Cac gia tri tuy y nay co th dung gan nghia ng nghia cho cac phn cua ni dung.

bit giai thich va thng tin thm v iu khin ni dung, hay truy cp trang web sau cua Microsoft:
Trung tm tai nguyn iu khin ni dung cua Word

Tham kh?o

? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
978951 M ta ban cp nht thang 1 nm 2010 cho Word 2003 va Word 2007

2445062 Thng bao Li khi ban c m tai liu trong Word: "Tp nay cha cac phn t XML tuy chinh, cac phn t nay khng c Word h tr na"

2445060 Anh xa XML tuy chinh bi xoa khi ban m tai liu trong Word 2010 (Trang nay co th co bng ting Anh)

Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2761189 - L?n xem xt sau cng: 22 Thang Mi 2012 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Microsoft Word 2013
T? kha:
KB2761189

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com