DFS không gian tên m?c tin thư thoại đang xoá sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính d?a trên Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2761922 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n ghi d?ch v? không gian tên h? th?ng t?p phân b? (DFS) trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • Đi?m reparse đư?c đ?t c?u h?nh trong các thi?t l?p m?c đ?nh không gian tên đ?i di?n cho m?c tin thư thoại không gian tên DFS tương ?ng trên máy ch?.
 • B?n kh?i đ?ng l?i máy ch?. Trong quá tr?nh kh?i đ?ng, th?i gian h? th?ng c?a máy ch? đư?c thay đ?i. Ví d?, khi b?n kh?i đ?ng l?i máy ?o, khi h? th?ng máy ?o đư?c đ?ng b? hoá v?i máy ch? trong quá tr?nh kh?i đ?ng.

  Lưu ? Sau khi th?i gian h? th?ng đư?c thay đ?i, m?t s? ki?n có th?i gian h? th?ng trư?c khi và sau khi thay đ?i đư?c ghi vào Nh?t k? h? th?ng.
Trong trư?ng h?p này, các m?c tin thư thoại không gian tên DFS có th? b? xóa b?t ng?. Không có h?, không gian tên DFS khách hàng máy tính không th? yêu c?u các gi?i thi?u cho các m?c tin thư thoại không gian tên DFS.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? th?i gian h? th?ng thay đ?i ? gi?a ho?t đ?ng m?c tin thư thoại nh?t rác trong quá tr?nh kh?i t?o b?n ghi d?ch v? không gian tên DFS DFS th?i gian tính toán. Khi các b?n ghi d?ch v? không gian tên DFS B?t đ?u, nó t?o ra reparse đi?m cho t?t c? các liên k?t trong không gian tên. Các b?n ghi d?ch v? c?ng xoá b?t k? đi?m reparse ? m?t đư?ng d?n chia s? DFS g?c và không thu?c v? không gian tên. Trong th?i gian kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? và đ?ng b? hoá theo gi?, m?i liên k?t c?a các đi?m reparse đư?c đóng d?u ki?m đ? thay đ?i th?i gian tem c?a các đi?m reparse. Các tem th?i gian đư?c so sánh v?i th?i gian kh?i đ?ng c?a b?n ghi d?ch v? không gian tên DFS. N?u con d?u ki?m th?i gian c?a m?t đi?m reparse s?m hơn th?i gian kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v?, khi reparse đư?c coi là m?t tr? m? côi, và do đó đ? b? xóa b?i các b?n ghi d?ch v?.

Khi th?i gian h? th?ng thay đ?i trư?c khi các đi?m reparse đư?c xác nh?n, sau đó th?i gian thay đ?i m?c tin thư thoại không gian tên DFS có th? s?m hơn th?i gian kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v?. V? v?y, v?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" x?y ra.

Lưu ? Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, các thu?t toán scavenging cho reparse đi?m không c?n ph? thu?c vào th?i gian tem đ? xác nh?n.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Ngoài ra, b?n ph?i có các b?n ghi d?ch v? không gian tên DFS cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0.21XXXWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Dfsn-serverservice-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,02109-Jan-201306:15không áp d?ng
Dfssvc.exe6.1.7600.21420377,85609-Jan-201303:12x 64
Dfsn-serverservice-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,02109-Jan-201306:03không áp d?ng
Dfssvc.exe6.1.7601.22213379,39209-Jan-201305:36x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? không gian tên DFS trên máy tính.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0e45dd698c131a24de2cd70b3c9e5cb3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21420_none_b86548eb0b9dfd34.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)09-Jan-2013
Th?i gian (UTC)17:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a234ee2d53d940400764706ee556ea24_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22213_none_75320a548d2108e9.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)09-Jan-2013
Th?i gian (UTC)17:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-dfsn-serverservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21420_none_4bc7962576959e1f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin48,622
Ngày (UTC)09-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-dfsn-serverservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22213_none_4dbbc3f573b13a1f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin48,622
Ngày (UTC)09-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:14
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,221
Ngày (UTC)09-Jan-2013
Th?i gian (UTC)17:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2761922 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2761922 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2761922

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com