M?t b?n C?p Nh?t rollup có s?n cho Visual Studio 2010 công c? cho Office Runtime 4,0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2764593 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các b?n C?p Nh?t rollup có s?n cho Visual Studio 2010 công c? cho Microsoft Office ch?y 4,0. Ngày phát hành cho b?n c?p nh?t này là ngày 13 tháng 12 năm 2011.

Issues C?p Nh?t rollup s?a ch?a:
 • V?n đ? 1

  Gi? s? r?ng m?t tài li?u Word có nhúng vào đ?i tư?ng. Khi b?n c? g?ng đ? xóa m?t đi?u khi?n c?a s? h?nh th?c t? các tài li?u, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

  Đ?i tư?ng không đư?c k?t n?i đ?n máy ch? (ngo?i l? t? HRESULT: 0x800401FD (CO_E_OBJNOTCONNECTED)) t?i Microsoft.Office.Interop.Word.OLEFormat.get_Object () ? Microsoft.Office.Tools.Word.Adapter.ShapeHelpers.GetOLEFormatObject (OLEFormat oleFormat) t?i Microsoft.Office.Tools.Word.Adapter.DocumentControlCollectionAdapter.Microsoft.Office.Tools.Word.Contract.IDocumentControlCollectionContract.DestroyWrapper (chu?i cookie) t?i Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Word.Internal.IDocumentControlCollectionProxy.DestroyWrapper (chu?i cookie) t?i Microsoft.Office.Tools.Word.ControlCollection.InternalRemove (Int32 ch? s?, Boolean deleteContent) t?i Microsoft.Office.Tools.Word.ControlCollection.Remove (đ?i tư?ng ki?m soát)
 • V?n đ? 2

  Khi b?n c? g?ng s? d?ng m?t đư?ng d?n SSL d?a trên ph? đ?t tên quy ư?c (UNC) đ? truy c?p vào m?t trang Làm tác gi? và phiên b?n phân b? Web (WebDAV) chia s?, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

  URI không h?p l?: Tên máy không có th? đư?c phân tích.System.UriFormatException: không h?p l? URI: tên máy không có th? parsed.at System.Uri.CreateThis (chu?i uri, Boolean dontEscape UriKind uriKind) t?i System.Uri.Victor (chu?i uriString) t?i Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.OfficeAddInDeploymentManager.OnAddInInstalling (AddInInstallingArgs args, Boolean & h?y b?) t?i Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Deployment.ClickOnceAddInDeploymentManager.RaiseOnAddInInstallingEvent (IClickOnceAddInInstaller addInInstaller, Uri deploymentManifestUri, AddInInstallationStatus addinSolutionState, Chu?i productName, Boolean alreadyInstalled) t?i Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Deployment.ClickOnceAddInDeploymentManager.InstallAddIn()
 • V?n đ? 3

  B?n không th? lưu tr? d? li?u trong qu?n đ?o lưu tr? d? li?u trong các tài li?u đư?c b?o v? trong m?t Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0 d?a trên ?ng d?ng.
 • V?n đ? 4

  H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n g?i các ch?c năng ServerDocument.IsCustomized đ? ki?m tra các tu? bi?n cho m?t tài li?u Microsoft Word 2010 s? d?ng m?c.
  • B?n g?i các ch?c năng ServerDocument.AddCustomization đ? tu? ch?nh m?t tài li?u Word 2010 s? d?ng m?c.

  Khi m?t trong các t?nh hu?ng là đúng, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

  Tài li?u Office Open XML đ?nh d?ng không h?p l?: nó có ch?a không có bi?u hi?n c?a lo?i đư?c yêu c?u.Ngu?n: Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.v10.0Stack:at Microsoft.Office.Tools.OfficeOpenXmlAppInfoDocument.ServerAppInfo.GetPartId (gói gói, m?t ph?n PackagePart) t?i Microsoft.Office.Tools.OfficeOpenXmlAppInfoDocument.ServerAppInfo.EnsureMaps () ? Microsoft.Office.Tools.OfficeOpenXmlAppInfoDocument.ServerAppInfo.Victor (gói gói) t?i Microsoft.Office.Tools.OfficeOpenXmlAppInfoDocument.EnsureAppInfo () ? Microsoft.Office.Tools.OfficeOpenXmlAppInfoDocument.Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.IAppInfoDocument.SetDocument (chu?i t?p đ? đ?t tên tin, Byte [d? li?u, FileAccess fileAccess) t?i Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.AppInfoDocumentFactory.GetAppInfoDocument (chu?i documentPath, Byte [] byte, truy c?p FileAccess) t?i Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.Initialize (Byte [] byte chu?i documentPathOrFileType, truy c?p FileAccess, Boolean throwOnPreviousVersion) t?i Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.Initialize (Byte [] byte, Chu?i documentPathOrFileType, truy c?p FileAccess) t?i Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.Victor (chu?i documentPath, truy c?p FileAccess) t?i Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.IsCustomized (chu?i documentPath)

 • V?n đ? 5

  Microsoft Visual Studio công c? cho Office 2005 Second Edition add-in không làm vi?c sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t xây d?ng 31125 c?a Visual Studio công c? cho Office 2010 runtime.

  V?n đ? này x?y ra khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Visual Studio/2012 ho?c Microsoft Office 2013, khi c? hai s?n ph?m cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n c?a Visual Studio công c? cho th?i gian ch?y c?a văn ph?ng có v?n đ?.

Bi?t thêm thông tin

Update rollup này có s?n t? website sau c?a Microsoft:
Windows Update
B?n có th? t?i v? b?n C?p Nh?t t? Microsoft Download Center. Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói vstor_redist bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t rollup này, b?n ph?i có Visual Studio 2010 công c? cho Office Runtime 4.0 cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng ho?c đang b? khóa. Đ? gi?m kh? năng kh?i đ?ng l?i, b?n nên đóng t?t c? các ?ng d?ng trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2764593 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
 • Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1
 • Visual Studio 2010 Tools for Microsoft Office Runtime
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew atdownload kbexpertiseadvanced kbmt KB2764593 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2764593

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com