Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho năm 2009 Server tích h?p máy ch? lưu tr?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2765212 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho năm 2009 Server Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p có ch?a hotfix cho các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh sau khi phát hành năm 2009 Server tích h?p máy ch? lưu tr?.

Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra các hotfix trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong năm 2009 Server tích h?p máy ch? lưu tr? trư?c s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này.

Quan tr?ng B?n C?p Nh?t tích l?y này bao g?m t?t c? các gói s?n ph?m thành ph?n. Tuy nhiên, tích l?y Update 4 C?p Nh?t ch? là nh?ng tính năng mà hi?n đang đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng.

Thông tin thêm

B?n C?p Nh?t tích l?y này (CU) là m?t C?p Nh?t rollup ch?a các m?c sau đây:
  • T?t c? các hotfix phát hành trư?c đó cho năm 2009 Server tích h?p máy ch? lưu tr?
  • T?t c? các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trongTích l?y Update 1 (CU1), Cumulative Update 2 (CU2), và Tích l?y Update 3 (CU3) cho máy ch? lưu tr? tích h?p năm 2009
  • M?t s? b?n s?a l?i cho các máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010 và các lưu tr? tích h?p Server 2006
  • M?t s? c?i ti?n b? sung

Lưu ? B?n C?p Nh?t tích l?y này không ch?a b?n s?a l?i cho Microsoft doanh nghi?p đơn kí nh?p (SSO). V? v?y, b?n c?p nh?t này không áp d?ng cho đ?c l?p SSO máy ch?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? các b?n c?p nh?t s?n ph?m c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong Cumulative Update 4 cho năm 2009 Server tích h?p máy ch? lưu tr?

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft th?o lu?n v? các b?n s?a l?i đư?c phát hành khi h? tr? nên có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các máy ch? lưu tr? tích h?p l?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft.

Tích h?p ?ng d?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
Bài vi?t
s?
Mô t?
2644207Kh?c ph?c: G?i c?ng s? d?ng HostApps adapter đư?c treo khi thư m?i đư?c g?i trong năm 2009 Server tích h?p máy ch? lưu tr?
2758122Kh?c ph?c: S? ki?n ID 102 (2138) khi TI liên l?c v?i IMS giao d?ch trên m?t h? th?ng máy tính l?n IBM trong máy ch? lưu tr? tích h?p


Tích h?p m?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
Bài vi?t
s?
Mô t?
2743333Kh?c ph?c: Khách hàng 3270 không đúng d?ch kí t? đ?i di?n katakana khi Nh?t b?n m? trang 932 đư?c s? d?ng trong m?t tích h?p máy ch? Server 2010 ho?c môi trư?ng năm 2009
2749443Kh?c ph?c: Khách hàng 3270 Hi?n th? nhân v?t b? c?t xén khi nó l?n đ?u tiên k?t n?i v?i m?t ?ng d?ng máy tính l?n c?a IBM trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? tích h?p
2791233Kh?c ph?c: Quá tr?nh c?u h?nh cho các tính năng tích h?p m?ng là không thành công khi b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i phiên b?n 2009 c?a máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch?

Làm th? nào đ? có đư?c tích l?y Update 4 cho năm 2009 Server tích h?p máy ch? lưu tr?

M?t C?p Nh?t tích l?y đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, b?n C?p Nh?t tích l?y là nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Cumulative update C?p Nh?t ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p các v?n đ? c? th?. B?n C?p Nh?t tích l?y này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a năm 2009 Server tích h?p máy ch? lưu tr?. Các gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo s? bao g?m các hotfix có trong b?n c?p nh?t này tích l?y.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c b?n C?p Nh?t tích l?y.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho các b?n C?p Nh?t tích l?y này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr?
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà tích l?y C?p Nh?t có s?n. N?u b?n không th?y m?t ngôn ng? nh?t đ?nh, không có tích l?y C?p Nh?t có s?n cho ngôn ng? đó.

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có máy ch? lưu tr? tích h?p năm 2009 Server cài đ?t chuyên bi?t.

N?u m?t t?p tin Readme.txt đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem t?p tin Readme.txt cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh c?a b?n C?p Nh?t tích l?y này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Configuration.exe8.0.4025.22,332,85628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Convertprimex.dll8.0.4025.2106,68028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Db2oledb.dll8.0.4025.2531,63228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Dbgtrace.dll8.0.4025.242,16028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Drdaresync.exe8.0.4025.2478,38428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Hipadminclasses.dll8.0.4025.2624,31228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Hipobjects.dll8.0.4025.21,272,49628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Hisconfig.dll8.0.4025.2484,01628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Hisvsswriter.exe8.0.4025.255,48028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Mgddtcob390.dll8.0.4025.2596,65628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.dll8.0.4025.2133,33628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrapper.dll8.0.4025.2164,08028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappercommon.dll8.0.4025.270,91228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappertxn.dll8.0.4025.2163,06428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqscadmin.dll8.0.4025.288,28828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Management.dll8.0.4025.2407,81628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.0.4025.280,12828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Management.dll8.0.4025.267,84028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.0.4025.284,22428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.configuration.dll8.0.4025.2297,19228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.4025.21,280,24828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.0.4025.2506,09628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.0.4025.2239,84828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.Session.dll8.0.4025.2121,06428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.0.4025.267,84028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.0.4025.296,50428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.0.4025.251,44028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.convertprimex.interop.dll7.0.2303.017,15228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.0.4025.280,12828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.0.4025.263,72828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.0.4025.263,72828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.genericuserdatastatemachine.dll8.0.4025.225,87228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.0.4025.2116,96828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.hipadminclasses.interop.dll7.0.2303.080,13628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnectstatemachine.dll8.0.4025.235,08028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.0.4025.276,03228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.0.4025.263,72828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.mgddtcob390.interop.dll7.0.2303.071,93628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemiprimitiveconverter.dll8.0.4025.215.632 ngư?i28 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.0.4025.298,06428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.0.4025.247,34428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.0.4025.263,72828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.0.4025.247.36828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.App.dll8.0.4025.2702,70428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.cobolimporter.dll8.0.4025.263,74428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Ctrl.dll8.0.4025.2121,07228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.editparser.dll8.0.4025.222,78428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.itioutputmessagemgd.dll8.0.4025.213,07228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.0.4025.2227,56828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.rpgimporter.dll8.0.4025.267,84028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.0.4025.2440,56828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Mngsna.dll8.0.4025.2123,04828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Mobase.dll8.0.4025.2328,87228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Msdrda.dll8.0.4025.2882,34428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Ppd5250.dll8.0.4025.2108,20028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Q2qexpl.exe8.0.4025.2468,13628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Q2qgw.exe8.0.4025.2501,41628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Q2qprfdl.dll8.0.4025.2101,04028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Siperf.dll8.0.4025.218,08828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Siproxy.dll8.0.4025.2433,83228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Snaadsi.dll8.0.4025.2171,17628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Snabase.exe8.0.4025.2252,58428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Snacfg.dll8.0.4025.2286,88828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Snadmod.dll8.0.4025.2814,24828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Snaipdlc.dll8.0.4025.21,003,69628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Snanls.dll8.0.4025.2109,73628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Snaperf.dll8.0.4025.221.672 ngư?i28 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Snaprint.exe8.0.4025.278,51228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Snaservr.exe8.0.4025.2680,11228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Tranlu62.dll8.0.4025.290,80028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Trcipdlc.dll8.0.4025.23,024,56028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Trcservr.exe8.0.4025.2922,28828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Trnsbidi.dll8.0.4025.261,61628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Win3270.exe8.0.4025.2153.768 ngư?i28 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Winvprt.dll8.0.4025.2209,06428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Wmisna.dll8.0.4025.2309,41628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Configuration.exe8.0.4025.22,332,85628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Convertprimex.dll8.0.4025.2106,68028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Db2oledb.dll8.0.4025.2531,63228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Dbgtrace.dll8.0.4025.242,16028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Drdaresync.exe8.0.4025.2478,38428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Hipadminclasses.dll8.0.4025.2624,31228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Hipobjects.dll8.0.4025.21,272,49628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Hisconfig.dll8.0.4025.2484,01628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Hisvsswriter.exe8.0.4025.255,48028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Mgddtcob390.dll8.0.4025.2596,65628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.dll8.0.4025.2133,33628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrapper.dll8.0.4025.2164,08028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappercommon.dll8.0.4025.270,91228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappertxn.dll8.0.4025.2163,06428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqscadmin.dll8.0.4025.288,28828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Management.dll8.0.4025.2407,81628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.0.4025.280,12828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Management.dll8.0.4025.267,84028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.0.4025.284,22428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.configuration.dll8.0.4025.2297,19228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.4025.21,280,24828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.0.4025.2506,09628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.0.4025.2239,84828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.Session.dll8.0.4025.2121,06428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.0.4025.267,84028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.0.4025.296,50428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.0.4025.251,44028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.convertprimex.interop.dll7.0.2303.017,15228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.0.4025.280,12828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.0.4025.263,72828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.0.4025.263,72828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.genericuserdatastatemachine.dll8.0.4025.225,87228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.0.4025.2116,96828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.hipadminclasses.interop.dll7.0.2303.080,13628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnectstatemachine.dll8.0.4025.235,08028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.0.4025.276,03228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.0.4025.263,72828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.mgddtcob390.interop.dll7.0.2303.071,93628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemiprimitiveconverter.dll8.0.4025.215.632 ngư?i28 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.0.4025.298,06428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.0.4025.247,34428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.0.4025.263,72828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.0.4025.247.36828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.App.dll8.0.4025.2702,70428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.cobolimporter.dll8.0.4025.263,74428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Ctrl.dll8.0.4025.2121,07228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.editparser.dll8.0.4025.222,78428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.itioutputmessagemgd.dll8.0.4025.213,07228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.0.4025.2227,56828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.rpgimporter.dll8.0.4025.267,84028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.0.4025.2440,56828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Mngsna.dll8.0.4025.2123,04828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Mobase.dll8.0.4025.2328,87228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Msdrda.dll8.0.4025.2882,34428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Ppd5250.dll8.0.4025.2108,20028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Q2qexpl.exe8.0.4025.2468,13628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Q2qgw.exe8.0.4025.2501,41628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Q2qprfdl.dll8.0.4025.2101,04028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Siperf.dll8.0.4025.218,08828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Siproxy.dll8.0.4025.2433,83228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Snaadsi.dll8.0.4025.2171,17628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Snabase.exe8.0.4025.2252,58428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Snacfg.dll8.0.4025.2286,88828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Snadmod.dll8.0.4025.2814,24828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Snaipdlc.dll8.0.4025.21,003,69628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Snanls.dll8.0.4025.2109,73628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Snaperf.dll8.0.4025.221.672 ngư?i28 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Snaprint.exe8.0.4025.278,51228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Snaservr.exe8.0.4025.2680,11228 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Tranlu62.dll8.0.4025.290,80028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Trcipdlc.dll8.0.4025.23,024,56028 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Trcservr.exe8.0.4025.2922,28828 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Trnsbidi.dll8.0.4025.261,61628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Win3270.exe8.0.4025.2153.768 ngư?i28 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Winvprt.dll8.0.4025.2209,06428 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Wmisna.dll8.0.4025.2309,41628 Tháng 12 năm 201119: 17x 86
Convertprimex.dll8.0.4025.2147,64028 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Db2oledb.dll8.0.4025.2746,16028 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Dbgtrace.dll8.0.4025.264,17628 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Drdaresync.exe8.0.4025.2674,99228 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Hipadminclasses.dll8.0.4025.21,142,45628 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Hipobjects.dll8.0.4025.22,225,84028 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Hisconfig.dll8.0.4025.2484,01628 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Hisvsswriter.exe8.0.4025.281,59228 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.dll8.0.4025.2133,33628 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrapper.dll8.0.4025.2197,36028 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappercommon.dll8.0.4025.284,22428 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappertxn.dll8.0.4025.2194,80828 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.mqscadmin.dll8.0.4025.288,28828 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Management.dll8.0.4025.2407,81628 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.0.4025.280,12828 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Management.dll8.0.4025.267,84028 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.0.4025.284,22428 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.configuration.dll8.0.4025.2297,19228 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.4025.21,280,24828 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.0.4025.2506,09628 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.0.4025.2239,84828 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.Session.dll8.0.4025.2121,06428 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.0.4025.267,84028 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.0.4025.296,50428 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.0.4025.251,44028 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.0.4025.280,12828 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.0.4025.263,72828 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.0.4025.263,72828 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.ti.genericuserdatastatemachine.dll8.0.4025.225,87228 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.0.4025.2116,96828 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnectstatemachine.dll8.0.4025.235,08028 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.0.4025.276,03228 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.0.4025.263,72828 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemiprimitiveconverter.dll8.0.4025.215.632 ngư?i28 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.0.4025.2100,11228 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.0.4025.247,34428 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.0.4025.263,72828 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.0.4025.247.36828 Tháng 12 năm 201119: 22x 86
Mngsna.dll8.0.4025.2159,40028 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Mobase.dll8.0.4025.2500,90428 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Msdrda.dll8.0.4025.21,531,56028 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Ppd5250.dll8.0.4025.2134,31228 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Siperf.dll8.0.4025.220,13628 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Siproxy.dll8.0.4025.2593,57628 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Snaadsi.dll8.0.4025.2416,93628 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Snabase.exe8.0.4025.2294,05628 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Snacfg.dll8.0.4025.2387,24028 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Snadmod.dll8.0.4025.21,020,07228 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Snaipdlc.dll8.0.4025.21,397,42428 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Snanls.dll8.0.4025.2128,68028 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Snaperf.dll8.0.4025.226,79228 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Snaprint.exe8.0.4025.292,33628 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Snaservr.exe8.0.4025.2968,36828 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Tranlu62.dll8.0.4025.2122,03228 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Trcipdlc.dll8.0.4025.23,783,34428 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Trcservr.exe8.0.4025.21,263,79228 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Trnsbidi.dll8.0.4025.267,76028 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Win3270.exe8.0.4025.2207,52828 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Winvprt.dll8.0.4025.2247,97628 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Wmisna.dll8.0.4025.2580,77628 Tháng 12 năm 201119: 22x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2765212 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2009
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbexpertiseinter kbmt KB2765212 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2765212

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com