Danh sách các thay đ?i trong Office Web Apps Server sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y cho Office Web Apps Server đ? đư?c phát hành vào tháng 2 năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2767967 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Cumulative update for Microsoft Office Web Apps Server đ? đư?c phát hành vào tháng 2 năm 2012 cho bi?t thêm ch?c năng m?i, s?a ch?a v?n đ?, và c?i thi?n hi?u su?t trong Office Web Apps Server. Border|ph?i|200px Đây là danh sách các ch?c năng đư?c thêm vào, các v?n đ? đư?c c? đ?nh, và nh?ng c?i ti?n đư?c th?c hi?n.
Excel tr?c tuy?n
Ch?c năng m?i:
 • B?n có th? xem ? ki?n trong Excel tr?c tuy?n và ch?nh s?a tài li?u ch?a các nh?n xét b?ng cách s? d?ng Excel tr?c tuy?n.
 • B?n có th? thay đ?i kích thư?c và v? trí c?a b?ng x?p h?ng trên thi?t b? c?m ?ng.
 • B?n có th? ch?n nhi?u hàng ho?c c?t trên các thi?t b? liên l?c.
PowerPoint tr?c tuy?n
Ch?c năng m?i:
 • PowerPoint tr?c tuy?n bây gi? hasshortcut menu và minibar.
 • B?n có th? sao chép và dán các đ?i tư?ng đư?c h? tr? t?t c? gi?a slide.
 • B?n có th? sao chép h?nh ?nh t? trình duyệt Web c?a b?n và dán chúng vào PowerPoint tr?c tuy?n.
 • B?n có th? định dạng văn bản ? m?c h?nh d?ng.
 • B?n có th? thay đ?i b? c?c c?a slide c?a b?n.
V?n đ? đư?c c? đ?nh và c?i ti?n đư?c th?c hi?n:
 • H?p tác authoring t?c đ? và đ? tin c?y đư?c c?i thi?n.
 • Phiên có th? không c?n đư?c m? trong hơn 20 phút sau khi b?n lưu m?t b?n tr?nh bày. Đi?u này b?o t?n tài nguyên máy ch?.
 • C?i thi?n l?c nâng trên ch?m hơn băng thông.
T? tr?c tuy?n
Ch?c năng m?i:
 • T? tr?c tuy?n bây gi? có minibar.
 • B?n có th? hi?n th? t?p .pdf trong t? tr?c tuy?n, và b?n có th? chuy?n đ?i t?p .pdf .docs t?p tin. Đ? kích ho?t ch?c năng này, áp d?ng cumulative update for Office Web ?ng d?ng máy ch? 2013 đ? đư?c phát hành vào tháng 2 năm 2013. Sau đó, kích ho?t các ch?c năng trong Microsoft SharePoint Server 2013 b?ng cách s? d?ng l?nh ghép ng?n Windows PowerShell sau:
  New-SPWOPIBinding –ServerName "Server.corp.Contoso.com" -Application WordPDF
 • B?n có th? sao chép h?nh ?nh t? trình duyệt Web c?a b?n và dán chúng vào t? tr?c tuy?n.
V?n đ? đư?c c? đ?nh và c?i ti?n đư?c th?c hi?n:
 • Khi b?n c? g?ng ti?t ki?m m?t tài li?u trong Word tr?c tuy?n, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "V?n đ? ti?t ki?m tài li?u c?a b?n".
 • Sau khi b?n b?t tính năng thay đ?i đư?c theo d?i trong t? tr?c tuy?n, b?n không th? m? m?t s? tài li?u.
OneNote tr?c tuy?n
Ch?c năng m?i:
 • OneNote tr?c tuy?n bây gi? có minibar.
 • B?n có th? sao chép h?nh ?nh t? trình duyệt Web c?a b?n và dán chúng vào OneNote tr?c tuy?n.
Trên t?t c? văn ph?ng tr?c tuy?n
V?n đ? đư?c c? đ?nh và c?i ti?n đư?c th?c hi?n:
 • Đ? tin c?y đư?c c?i thi?n.
 • Khi m?t liên k?t HTTP không t?n t?i, màn h?nh s?c kh?e trong Office Web Apps Server không làm vi?c như mong đ?i.
 • N?u b?n không cài đ?t chuyên bi?t các gói ngôn ng? c?a m?t ngôn ng? d? ph?ng, m?t s? văn b?n không rơi tr? l?i ngôn ng? d? ph?ng.

Gi?i pháp

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y cho Office Web Apps Server, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
2760486 Mô t? c?a gói hotfix Office Web Apps Server (Wacserver-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2767967 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Web Apps Server 2013
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2767967 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2767967

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com