Mô t? v? C?p Nh?t Lync 2013 15.0.4481.1004: tháng 5 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2768004 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Lync năm 2013. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho phiên b?n 32-bit và 64-bit c?a Lync 2013. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t. Phiên b?n c?p nh?t này là 15.0.4481.1004.

Lưu ? Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Lync 2013, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Lync 2013, b?m vào các Tùy ch?n nút ch?n m?t.
 2. Theo các Tr? giúp tr?nh đơn, nh?p vào v? Microsoft Lync.
B?n c?p nh?t này c?ng s?a ch?a các v?n đ? trư?c đây đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
 • 2760512 Mô t? c?a Lync 2013 C?p Nh?t: Tháng năm 2013
 • 2760556 Mô t? v? C?p Nh?t Lync 2013 15.0.4481.1000: Tháng ba năm 2013
Ngoài ra, b?n c?p nh?t này s?a ch?a máy tính đ? bàn chia s? s? th?t b?i vào năm 2013 Lync. V?n đ? này x?y ra b?i v? C?p Nh?t tích l?y Tháng ba 2760556 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.


Thông tin thêm

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Sau đây t?p tin có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

32-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói 32-bit C?p Nh?t bây gi?.

64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t 64-bit bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t hi?n t?i ph?n m?m phát hi?n virus có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin
B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.
32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Appshapi.dll5.0.8223.32,718,70411-Tháng hai-1322:11
Appsharingmediaprovider.dll15.0.4481.1000101,44013-Tháng hai-1313:07
Appshcom.dll5.0.8223.3293,85613-Tháng hai-1313:08
Appshvw.dll5.0.8223.32,994,16013-Tháng hai-1313:08
Autohelper.dll15.0.4481.100066,62417-Tháng hai-131:29
Lync.appsharingchromehook.dll.x8615.0.4481.100020,04817-Tháng hai-131:29
Lync.appsharingchromehook64.dll.x6415.0.4454.100023,12013-Tháng hai-1313:11
Lync.appsharinghookcontroller.exe.x8615.0.4481.100032,83217-Tháng hai-131:29
Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x6415.0.4481.100038,97613-Tháng hai-1313:11
Lync.exe15.0.4481.100018,255,44017-Tháng hai-1314:11
Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x8615.0.4457.100033,96813-Tháng hai-1313:08
Lyncdesktopviewmodel.dll15.0.4481.10009,404,99217-Tháng hai-1314:11
Lynchtmlconv.exe15.0.4481.10016,474,30417-Tháng hai-131:29
Lynchtmlconvpxy.dll15.0.4454.100022,60813-Tháng hai-1313:08
Lyncmodelproxy.dll15.0.4481.10001,750,08017-Tháng hai-131:29
Meetingjoinaxoc.dll15.0.4457.100059,45617-Tháng hai-131:29
Mmvrairspace.dll5.0.7884.047,10413-Tháng hai-1313:07
Mmvrcustom.dll5.0.7884.038,88813-Tháng hai-1313:07
Ochelper.dll15.0.4481.1000139,34417-Tháng hai-131:29
Ocimport.dll15.0.4481.1000625,26417-Tháng hai-131:29
Ocintldate.dll5.0.8216.082,42413-Tháng hai-1313:08
Ocmsptls.dll5.0.8216.0831,47213-Tháng hai-1313:08
Ocoffice.dll15.0.4481.1000137,79217-Tháng hai-131:29
Ocogl.dll5.0.8216.01,735,13613-Tháng hai-1313:08
Ocpptview.dll5.0.8216.01,872,36813-Tháng hai-1313:08
Ocppvwintl.dll5.0.8216.0350,71213-Tháng hai-1313:08
Ocpubmgr.exe15.0.4481.10001,289,32017-Tháng hai-131:29
Ocrec.dll15.0.4481.1000607,29617-Tháng hai-131:29
Ocsaext.dll5.0.8216.0295,91213-Tháng hai-1313:08
Propertymodel.dll15.0.4466.1000900,19217-Tháng hai-131:29
Propertymodelproxy.dll15.0.4457.1000325,21617-Tháng hai-131:29
Psom.dll15.0.4481.1000909,88817-Tháng hai-131:29
Rdpqoemetrics.dll5.0.8216.042,49613-Tháng hai-1313:07
Rtmcodecs.dll5.0.8308.2003,695,07213-Tháng hai-1313:07
Rtmmediamanager.dll5.0.8308.200726,52013-Tháng hai-1313:07
Rtmmvras.dll5.0.8308.20060,38413-Tháng hai-1313:07
Rtmmvrcs.dll5.0.8308.20036,33613-Tháng hai-1313:07
Rtmpal.dll5.0.8308.200472,53613-Tháng hai-1313:07
Rtmpltfm.dll5.0.8308.2006,970,33611-Tháng hai-1322:11
Rtmvc1decmft.dll5.0.8308.2001,123,31213-Tháng hai-1313:07
Scdec.dll15.0.4454.100080,46417-Tháng hai-131:29
UC.dll15.0.4481.100024,602,24817-Tháng hai-1314:11
Ucaddin.dll15.0.4466.1000998,46417-Tháng hai-131:29
Uccapi.dll15.0.4481.10005,901,91217-Tháng hai-1314:11
Ucmapi.exe15.0.4481.1000664,12817-Tháng hai-131:29
Win32msgqueue.dll15.0.4481.100064,08813-Tháng hai-1313:07

64-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Appshapi.dll5.0.8223.33,195,37611-Tháng hai-1322:13
Appsharingmediaprovider.dll15.0.4481.1000139,34413-Tháng hai-1313:08
Appshcom.dll5.0.8223.3357,85613-Tháng hai-1313:08
Appshvw.dll5.0.8223.33,408,88013-Tháng hai-1313:08
Autohelper.dll15.0.4481.100091,20017-Tháng hai-131:29
Lync.appsharingchromehook.dll.x8615.0.4481.100020,04813-Tháng hai-1313:12
Lync.appsharingchromehook64.dll.x6415.0.4454.100023,12017-Tháng hai-131:29
Lync.appsharinghookcontroller.exe.x8615.0.4481.100032,83213-Tháng hai-1313:12
Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x6415.0.4481.100038,97617-Tháng hai-131:29
Lync.exe15.0.4481.100021,706,30417-Tháng hai-1314:16
Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x8615.0.4457.100033,96813-Tháng hai-1313:08
Lyncdesktopviewmodel.dll15.0.4481.100012,593,23217-Tháng hai-1314:16
Lynchtmlconv.exe15.0.4481.10018,452,68817-Tháng hai-131:29
Lynchtmlconvpxy.dll15.0.4454.100026,68813-Tháng hai-1313:08
Lyncmodelproxy.dll15.0.4481.10001,649,74417-Tháng hai-131:29
Meetingjoinaxoc.dll15.0.4457.100075,85617-Tháng hai-131:29
Mmvrairspace.dll5.0.7884.054,76813-Tháng hai-1313:08
Mmvrcustom.dll5.0.7884.044,00813-Tháng hai-1313:08
Ochelper.dll15.0.4466.1000205,37617-Tháng hai-131:29
Ocimport.dll15.0.4466.10001,046,64017-Tháng hai-131:29
Ocintldate.dll5.0.8216.094,20013-Tháng hai-1313:08
Ocmsptls.dll5.0.8216.01,104,36813-Tháng hai-1313:08
Ocoffice.dll15.0.4481.1000196,16017-Tháng hai-131:29
Ocogl.dll5.0.8216.02,082,78413-Tháng hai-1313:08
Ocpptview.dll5.0.8216.02,409,45613-Tháng hai-1313:08
Ocppvwintl.dll5.0.8216.0350,71213-Tháng hai-1313:08
Ocpubmgr.exe15.0.4481.10001,840,74417-Tháng hai-131:29
Ocrec.dll15.0.4481.1000902,72017-Tháng hai-131:29
Ocsaext.dll5.0.8216.0304,10413-Tháng hai-1313:08
Propertymodel.dll15.0.4466.10001,288,80017-Tháng hai-131:29
Propertymodelproxy.dll15.0.4457.1000461,92017-Tháng hai-131:29
Psom.dll15.0.4481.10001,294,40017-Tháng hai-131:29
Rdpqoemetrics.dll5.0.8216.044,03213-Tháng hai-1313:08
Rtmcodecs.dll5.0.8308.2003,949,54413-Tháng hai-1313:08
Rtmmediamanager.dll5.0.8308.200880,12013-Tháng hai-1313:08
Rtmmvras.dll5.0.8308.20071,15213-Tháng hai-1313:08
Rtmmvrcs.dll5.0.8308.20039,92013-Tháng hai-1313:08
Rtmpal.dll5.0.8308.200586,20013-Tháng hai-1313:08
Rtmpltfm.dll5.0.8308.2008,006,62411-Tháng hai-1322:13
Rtmvc1decmft.dll5.0.8308.2001,174,00013-Tháng hai-1313:08
Scdec.dll15.0.4457.1000113,23217-Tháng hai-131:29
UC.dll15.0.4481.100035,061,36817-Tháng hai-1314:16
Ucaddin.dll15.0.4466.10001,412,16017-Tháng hai-131:29
Uccapi.dll15.0.4481.10009,063,51217-Tháng hai-1314:16
Ucmapi.exe15.0.4481.1000859,20017-Tháng hai-131:29
Win32msgqueue.dll15.0.4481.100083,05613-Tháng hai-1313:08


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Windows 8
 1. Swipe trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m vào tra c?u. N?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, đi?m đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Lo?i C?p nh?t Windows, khai thác ho?c nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p ho?c nh?p vào Xem cài đ?t chuyên bi?t các C?p Nh?t trong k?t qu? tra c?u.
 3. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào b?m C?p Nh?t 2768004, và r?i b?m vào ho?c nh?p vào G? cài đ?t chuyên bi?t.


Windows 7
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. B?m chu?t Xem cài đ?t chuyên bi?t các C?p Nh?t.
 4. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào C?p Nh?t 2768004, và sau đó nh?p vào G? cài đ?t chuyên bi?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
NÓ h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2768004 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2013
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertiseadvanced kbmt KB2768004 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2768004

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com