M?t hotfix có s?n đ? m?t v?n đ? hi?u su?t trên h? th?ng có ch?a hơn 32 b? vi x? l? h?p l? trong môi trư?ng giao d?ch cao trong SQL Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2768720
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? m?t hotfix cho Microsoft SQL Server 2012 gi?i quy?t m?t v?n đ? hi?u su?t có th? x?y ra khi b?n s? d?ng h? th?ng có b? vi x? l? h?p l? hơn 32 trong môi trư?ng giao d?ch cao.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Tích l?y Update 7 cho SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 7. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2823247 Cumulative update C?p Nh?t gói 7 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có SQL Server 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng các hotfix.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a SQL Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Datacollectorcontroller.dll2011.110.2386.0159,72807-04:40x 86
Eng_re_sqlaccess_dll.322011.110.2386.0441,85607-04:39x 86
Keyfile.dll2011.110.2386.023,53607-04:36x 86
Microsoft.sqlserver.xevent.Linq.dll2011.110.2386.0347,12007-04:41x 86
Rsfxft.dll2011.110.2386.031,23207-04:43x 86
Sqagtres.dll2011.110.2386.053,23207-04:35x 86
Sqlagent.dll2011.110.2386.0444,92807-04:45x 86
Sqlatxss.dll2011.110.2386.040,44807-04:41x 86
Sqlboot.dll2011.110.2386.0161,26407-04:35x 86
Sqldk.dll2011.110.2386.01,641,96807-04:35x 86
Sqllang.dll2011.110.2386.026,009,07207-04:35x 86
Sqlmin.dll2011.110.2386.026,514,92807-04:35x 86
Sqlos.dll2011.110.2386.024,57607-04:43x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2011.110.2386.024,06407-04:35x 86
Sqlscriptupgrade.dll2011.110.2386.05,482,99207-04:40x 86
Sqlservr.exe2011.110.2386.0160,25607-04:45x 86
Sqltses.dll2011.110.2386.08,154,11207-04:35x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a SQL Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Datacollectorcontroller.dll2011.110.2386.0255,47207-04:48x 64
Eng_re_sqlaccess_dll.642011.110.2386.0448,49607-04:51x 64
Keyfile.dll2011.110.2386.023,55207-04:48x 64
Microsoft.sqlserver.xevent.Linq.dll2011.110.2386.0419,84007-04:52x 64
Rsfxft.dll2011.110.2386.035,82407-04:35x 64
Sqagtres.dll2011.110.2386.061,42407-04:36x 64
Sqlagent.dll2011.110.2386.0608,24007-04:49x 64
Sqlatxss.dll2011.110.2386.046,57607-04:48x 64
Sqlboot.dll2011.110.2386.0168,93607-04:36x 64
Sqldk.dll2011.110.2386.02,014,18407-04:36x 64
Sqllang.dll2011.110.2386.033,969,13607-04:36x 64
Sqlmin.dll2011.110.2386.032,457,71207-04:36x 64
Sqlos.dll2011.110.2386.025,58407-04:35x 64
Sqlscriptdowngrade.dll2011.110.2386.025,07207-04:36x 64
Sqlscriptupgrade.dll2011.110.2386.05,481,96807-04:36x 64
Sqlservr.exe2011.110.2386.0190,96007-04:49x 64
Sqltses.dll2011.110.2386.08,923,63207-04:36x 64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2768720 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbtshoot kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2768720 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2768720

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com