M?t b?n C?p Nh?t có s?n đ? c?i thi?n quá tr?nh ki?m nh?p chương tr?nh trong Windows 8

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2770407 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? m?t b?n C?p Nh?t đ? c?i thi?n các ki?m nh?p chương tr?nh ch?n đoán trong Windows 8 cho các ?ng d?ng mà b?n cài đ?t chuyên bi?t trong môi trư?ng nh?t đ?nh.

B?n c?p nh?t này là c?n thi?t b?i v? m?t s? môi trư?ng ?ng d?ng x? l? chương tr?nh b?ng cách tùy ch?nh khi các chương tr?nh đư?c ki?m nh?p.

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Microsoft Update
B?n c?p nh?t này có s?n t? web site c?a Microsoft Update:
http://Update.Microsoft.com
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows 8.

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng các b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 8 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,16 XXXWindows 8 RTMGDR
  6.2.920 0.20 XXXWindows 8 RTMLDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a các c?p nh?t thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p MANIFEST (.manifest đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng) là li?t kê m?t cách riêng bi?ttrong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 8". T?p tin và b?o m?t liên quan đ?n danh m?c (.cat) t?p tin, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Shell32.dll6.2.9200.1643317,560,57611-Tháng mư?i-201205: 07
Windows.systemtoast.Explorer.LNKkhông áp d?ng1.45011-Tháng mư?i-201200: 42
Windowsshell.manifestkhông áp d?ng67006-Jul-201219: 46
Shell32.dll6.2.9200.2053417,560,57611-Tháng mư?i-201205: 12
Windows.systemtoast.Explorer.LNKkhông áp d?ng1.45011-Tháng mư?i-201200: 43
Windowsshell.manifestkhông áp d?ng67006-Jul-201219: 59
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.2.9200.1643319,789,82411-Tháng mư?i-201205: 45x 64
Windows.systemtoast.Explorer.LNKkhông áp d?ng1.45011-Tháng mư?i-201200: 41không áp d?ng
Windowsshell.manifestkhông áp d?ng67006-Jul-201220: 19không áp d?ng
Shell32.dll6.2.9200.2053419,789,82411-Tháng mư?i-201205: 44x 64
Windows.systemtoast.Explorer.LNKkhông áp d?ng1.45011-Tháng mư?i-201200: 42không áp d?ng
Windowsshell.manifestkhông áp d?ng67006-Jul-201220: 00không áp d?ng
Shell32.dll6.2.9200.1643317,560,57611-Tháng mư?i-201205: 07x 86
Shell32.dll6.2.9200.2053417,560,57611-Tháng mư?i-201205: 12x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_14736caf7c78dd5a2c44c4f587c8008a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16433_none_2c8d3aca753cb3ed.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)11-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)21: 22
t?p đ? đ?t tên tinX86_711333a4d737c90ceaffe57f60757eed_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20534_none_f2a15e5a7f7a6fe9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)11-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)21: 22
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16433_none_690947f6e33b0a9b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,389,534
Ngày (UTC)11-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)06: 00
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20534_none_6993e50bfc57c3bc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,389,534
Ngày (UTC)11-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)06: 13
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a4dfbb690d090c738c9990a3690622a6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20534_none_3cafcaf499e9aac8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.040
Ngày (UTC)11-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)21: 22
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b9487199e49418c9829afb9ae1d3a544_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16433_none_c008e5a27eecb19a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)11-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)21: 22
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ea9547d75b6df2365f28f61e27f233b7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20534_none_0768488ebd26d009.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)11-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)21: 22
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f84fb2e434fa0a2fdfc9c6f2be0891a6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16433_none_5c67963b0e750b7a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.040
Ngày (UTC)11-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)21: 22
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16433_none_c527e37a9b987bd1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,380,924
Ngày (UTC)11-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)07: 39
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20534_none_c5b2808fb4b534f2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,380,924
Ngày (UTC)11-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)08: 13
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16433_none_cf7c8dcccff93dcc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,346,085
Ngày (UTC)11-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)06: 00
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20534_none_d0072ae1e915f6ed.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,346,085
Ngày (UTC)11-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)06: 14

Thu?c tính

ID c?a bài: 2770407 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2770407 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2770407

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com