Raksta ID: 2770917 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Svar?gi!T?l?k min?tie Microsoft zin??anu b?zes (KB) raksti j?s novirz?s uz ?o rakstu:
 • 2777166
 • 2758246
 • 2780342
 • 2771821
 • 2771744
 • 2778171
 • 2780523
?ie atjaunin?jumi tiek iek?auti atjaunin?jum? 2770917, kad instal?jat atjaunin?jumu 2770917, izmantojot Windows Update.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? ir aprakst?ts Windows 8 un Windows Server 2012 kumulat?vais 2012. gada novembra atjaunin?jums. Kumulat?v? atjaunin?juma pakotn? ir iek?auti oper?t?jsist?mas Windows 8 un Windows Server 2012 veiktsp?jas un uzticam?bas uzlabojumi. Ieteicams lietot ?o kumulat?vo atjaunin?jumu, veicot k?rt?jo apkopi.

Ievads

?aj? kumulat?vaj? atjaunin?jum? ietilpst t?l?k nor?d?tie veiktsp?jas un uzticam?bas uzlabojumi.
 • Iesp?ja uz??muma klientiem piel?got noklus?juma blo???anas ekr?nu.
 • Veiktsp?jas uzlabojumi p?c datora aktiviz??anas un miega re??ma laik?, lai paildzin?tu akumulatora darb?bas laiku
 • Nov?r? probl?mu, kas var ne?aut piln?b? instal?t Windows veikala programmas
 • Citi programmat?ras atjaunin?jumi un veiktsp?jas uzlabojumi

Papildindorm?cija

Atjaunin??anas inform?cija

Atjaunin?juma ieg??ana

?is atjaunin?jums ir pieejams Windows atjaunin??anas vietn?.

Piez?mes.
 • ?is atjaunin?jums tiek nodro?in?ts k? svar?gs.
 • Ja atlas?sit Windows atjaunin??anas iestat?jumu Instal?t atjaunin?jumus autom?tiski (ieteicams), ?is atjaunin?jums tiks instal?ts autom?tiski.
 • Ja ir atlas?ts cits Windows atjaunin??anas iestat?jums, ir ?oti ieteicams nekav?joties instal?t ?o atjaunin?jumu, izmantojot Windows Update.
Varat ar? Microsoft lejupiel?des centr? ieg?t atsevi??u atjaunin??anas pakotni. Lai skat?tu papildinform?ciju, dodieties uz Microsoft lejupiel?des centru un p?c tam mekl?jiet KB2770917.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, dator? j?darbojas sist?mai Windows 8 vai Windows Server 2012.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas ir j?restart? dators.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j nevienu iepriek? izlaistu atjaunin?jumu.

Inform?cija par failu

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2782531 Inform?cija par atjaunin?juma 2770917 failu (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumos izmantoto terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2770917 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 28. decembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload KB2770917

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com