m?c tin thư thoại chuy?n hư?ng chính sách th?t b?i sau khi b?n chuy?n hư?ng thư đ?n m?t m?c tin thư thoại ph? khác nhau trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2771101 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • M?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 n?m trong m?t mi?n Thư mục Họat động.
 • B?n s? d?ng m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm (GPO) đ? đ?t c?u h?nh chính sách chuy?n hư?ng m?c tin thư thoại đ? chuy?n hư?ng m?c tin thư thoại tài li?u đ?n m?t m?c tin thư thoại chia s?. Ví d ?, b?n đ?t c?u h?nh các đư?ng d?n sau: \\userst\s\1\prefs\appdata.
 • B?n s? d?ng GPO đ? đ?t c?u h?nh chính sách chuy?n hư?ng m?c tin thư thoại đ? chuy?n hư?ng các m?c tin thư thoại tài li?u đ?n m?t m?c tin thư thoại ph? khác nhau trong cùng m?t m?c tin thư thoại chia s?. Ví d ?, b?n đ?t c?u h?nh các đư?ng d?n sau: \\userst\s\1\appdata.
 • B?n kí nh?p vào tên mi?n t? máy tính c?a khách hàng, và sau đó b?n c? g?ng đ? m? m?c tin thư thoại chia s? chuy?n hư?ng.

Trong trư?ng h?p này, các chính sách chuy?n hư?ng c?p th?t b?i. V? v?y, b?n không th? m? m?c tin thư thoại chia s? chuy?n hư?ng. Ngoài ra, m?t s? ki?n tương t? như sau đư?c ghi nh?t k? s? ki?n:


Tên đăng nh?p: ?ng d?ng
Ngu?n: Microsoft Windows m?c tin thư thoại chuy?n hư?ng
Ngày: <Date></Date>
ID s? ki?n: 502
Nhi?m v? th? lo?i: không có
M?c đ?: l?i
T? khoá:
Ngư?i dùng: <UserID></UserID>
Máy vi tính: <Computer name=""></Computer>
Tr? chơi mô t?:
không áp d?ng chính sách và chuy?n hư?ng thư m?c"Máy tính đ? bàn"đ?n"\\userst\s\1\Desktop".
Tùy ch?n chuy?n hư?ng = 0x9009.
L?i sau x?y ra: "Không th? sao chép các t?p tin t?"\\userST\S\1\prefs\Desktop"đ?n"\\userst\s\1\Desktop"".Chi ti?t l?i: "t?p này là hi?n nay không có s?n đ? s? d?ng trên máy tính này."


Lưu ? Trư?c khi b?n chuy?n hư?ng m?c tin thư thoại vào m?t m?c tin thư thoại ph? khác nhau, chính sách chuy?n hư?ng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng như mong đ?i.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? GPO không sao chép m?c chuy?n hư?ng đ?n m?c tin thư thoại đích khi b?n thay đ?i m?c tin thư thoại chuy?n hư?ng trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 b?ng cách s? d?ng GPO. Thay vào đó, GPO c? g?ng sao chép m?c tin thư thoại chuy?n hư?ng vào b? đ?m ?n t?p gián tuy?n. Tuy nhiên, trư?c khi GPO sao chép các t?p tin vào b? đ?m ?n t?p gián tuy?n, GPO b? các m?c tin thư thoại chia s? sang ch? đ? gián tuy?n. V? v?y, khi m?c tin thư thoại ngu?n và m?c đích đang ? trong cùng m?t m?c tin thư thoại chia s?, các ch?c năng CopyFolders không.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

N?u b?n g?p s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này, pin chia s? c?p g?c (c?p chia s? mà tương ?ng v?i các \\userst\s\1\prefs\appdata đư?ng d?n trong ví d? trong ph?n 'Tri?u ch?ng') trên máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các hotfix. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? Window Explorer.
 2. B?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại chia s? mà b?n mu?n pin trên máy tính.
 3. B?m chu?t Luôn s?n dùng gián tuy?n.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Shell32.dll6.1.7600.2134612,871,16825 Tháng mư?i năm 201123: 34
Shell32.dll6.1.7601.2213612,874,24025 Tháng mư?i năm 201123: 04
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.1.7600.2134614,170,11226 Tháng mư?i, 201100: 27x 64
Shell32.dll6.1.7601.2213614,174,20825 Tháng mư?i năm 201123: 55x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.1.7600.2134621,182,97625 Tháng mư?i năm 201123: 23IA-64
Shell32.dll6.1.7601.2213621,190,65625 Tháng mư?i năm 201123: 05IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_7d0f6a0de916179ebf7333bf2ab64a85_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22136_none_d84a6838486af6a6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)10: 37
t?p đ? đ?t tên tinX86_e29add52a6bfeaaa699a8cd382020fec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21346_none_197c888390228dd5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)10: 37
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21346_none_6cb545188c4be907.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,059,457
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)04: 51
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22136_none_6ea6720a896a3902.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,059,457
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)06: 32
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_08c29b331e15dcf67a98c61725c2734e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21346_none_7e72fe13ef0ddeb5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)10: 37
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_10583788859032ab20ecedc319bc339d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22136_none_af52e661fb6e3747.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.040
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)10: 37
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ed8cda80bed7b61e45c72f97482c017f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22136_none_31d930d09a4e6fd1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)10: 37
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f9256ed059c7d58da904c60301efea68_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21346_none_f5a4629cdad48eb9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.040
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)10: 37
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21346_none_c8d3e09c44a95a3d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,443
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)04: 46
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22136_none_cac50d8e41c7aa38.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,443
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)07: 24
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21346_none_d3288aee790a1c38.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)04: 47
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22136_none_d519b7e076286c33.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)04: 39
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_892b065ac3eac3fdf7348dff66c8399a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22136_none_5fa4e3614eed9730.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)10: 37
t?p đ? đ?t tên tinIa64_ae8d2a50a5ccfb0045225cd8674ca493_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21346_none_0e1595dde6605f87.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)10: 37
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21346_none_6cb6e90e8c49f203.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,441
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)04: 43
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22136_none_6ea81600896841fe.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,441
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)04: 15
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21346_none_d3288aee790a1c38.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)04: 47
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22136_none_d519b7e076286c33.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)04: 39
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2771101 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmt KB2771101 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2771101

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com