B?n C?p Nh?t ngăn x?p b?n ghi d?ch v? đang có s?n cho Windows 8 và Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2771431 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Bài vi?t này mô t? m?t C?p Nh?t ngăn x?p b?n ghi d?ch v? có s?n cho Windows 8 và Windows Server 2012. Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các v?n đ? sau đư?c gi?i quy?t.
V?n đ? 1
Máy tính ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012 kinh nghi?m s? d?ng CPU cao khi nó ch?y m?t quét ?ng d?ng Windows Update. Ngoài ra, ?ng d?ng quét m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n.
V?n đ? 2
M?c trùng l?p đang kí nh?p các t?p tin log CBS khi tính ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012 ch?y m?t quét ?ng d?ng Windows C?p nh?t t? đ?ng.

Lưu ? Đư?ng d?n c?a t?p nh?t k? c?a CBS là C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log.
V?n đ? 3
Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n kh?i đ?ng Windows Internet Explorer trên máy tính ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012.
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t Microsoft cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer (C?p Nh?t 2755399).
 • B?n th?c hi?n m?t trong caùc thao taùc sau:
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t có ch?a tr?nh đi?u khi?n.
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t không ch?a tr?nh đi?u khi?n, và sau đó b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t có ch?a tr?nh đi?u khi?n.
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t, và sau đó b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.
Trong trư?ng h?p này, các b?n C?p Nh?t chưa đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
0X80004004 (E_ABORT)
V?n đ? 4
Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012, m?t s? tr?nh đi?u khi?n h? th?ng (ví d?, Acpi.sys) ? v? trí sau đây không đư?c C?p Nh?t:
SystemDrive: \Windows\System32\drivers
Lưu ? Đ? ki?m tra phiên b?n tr?nh đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào t?p tr?nh đi?u khi?n, b?m vào Thu?c tính, và sau đó b?m vào các Thông tin chi ti?t tab.
V?n đ? 5
Gi? s? r?ng b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? trên m?t máy tính đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012. N?u b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t có ch?a m?t C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n (đ?c bi?t là m?t C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n âm thanh), các ho?t đ?ng b?n ghi d?ch v? không thành công, và b?n không th? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t b?n ghi d?ch v?.
V?n đ? 6
Gi? s? r?ng m?t s? C?p Nh?t không th? cài đ?t chuyên bi?t v? m?t l?i liên quan đ?n m?t trong các b?n C?p Nh?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012. cài đ?t chuyên bi?t trong trư?ng h?p này, các b?n c?p khác Nh?t mà đư?c cài đ?t chuyên bi?t kèm v?i b?n c?p nh?t này không th? đư?c l?i ngay c? khi s? th?t b?i gi?i quy?t. N?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i các b?n C?p Nh?t khác, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "CBS_E_SOURCE_MISSING".
V?n đ? 7
Gi? s? r?ng b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t vai tr? máy phục vụ ứng dụng cùng v?i Microsoft SharePoint ho?c ?ng d?ng khách hàng nhà cung c?p ph?n m?m đ?c l?p trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2012. Trong trư?ng h?p c?a m?t s? đi?u ki?n th?i gian, vi?c cài đ?t chuyên bi?t không thành công, và sau đó nó cu?n l?i và kh?i đ?ng l?i trong m?t v?ng l?p vô h?n.

Lưu ? Vai tr? máy phục vụ ứng dụng đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng công c? Thêm Server vai tr? hư?ng d?n ho?c Dịch vụ và quản lí ảnh triển khai (DISM).
Phát hành 8
Khi m?t b?n C?p Nh?t cho m?t tính năng "Tính năng trên nhu c?u" Windows (ví d?, các.NET Framework 3.5) đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính, tính năng này không th? đư?c kích ho?t.

Lưu ? Windows 8 và Windows Server 2012 có các.NET Framework 3.5 t?t theo m?c đ?nh.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh tính năng theo yêu c?u, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? c?u h?nh tính năng theo yêu c?u

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

C?p nh?t Windows
B?n c?p nh?t này là có s?n t? C?p nh?t Windows.
Trung tâm t?i xu?ng Microsoft
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p Nh?t
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 8 và Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh d?ch v?
  6.2.920 0,16 XXXWindows 8 và Windows Server 2012RTMĐÔNG Đ?C
 • Chi nhánh d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012" ph?n. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? tr?ng thái c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Esscli.dll6.2.9200.16455283,64810 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Fastprox.dll6.2.9200.16455629,24810 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Mofd.dll6.2.9200.16455195,07210 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Mofinstall.dll6.2.9200.1645561,44010 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Repdrvfs.dll6.2.9200.16455274,94410 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Wbemcomn.dll6.2.9200.16455380,92810 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Wbemcore.dll6.2.9200.16455924,16010 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Wbemprox.dll6.2.9200.1645528,16010 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Wmicmiplugin.dll6.2.9200.16455395,77610 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Wmiutils.dll6.2.9200.1645588,57610 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Sppinst.dll6.2.9200.16455510,46410 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Cmifw.dll6.2.9200.1645573,72810 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Firewallofflineapi.dll6.2.9200.16455181,76010 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Appxreg.dll6.2.9200.1645522,01610 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Bcdeditai.dll6.2.9200.16455285,18410 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Bfsvc.dll6.2.9200.1645591,13610 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Cbscore.dll6.2.9200.16455996,86410 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Cbsmsg.dll6.2.9200.1645541,47210 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Ceipfwdai.dll6.2.9200.16455180,73610 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Cleanupai.dll6.2.9200.1645536,35210 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Cmiadapter.dll6.2.9200.16455103,93610 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Cmipnpinstall.dll6.2.9200.16455189,95210 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Cmitrust.dll6.2.9200.16455289,28010 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Cmiv2.dll6.2.9200.164552,156,03210 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Cntrtextinstaller.dll6.2.9200.16455139,77610 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.2.9200.1645569,63210 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Dpx.dll6.2.9200.16455250,36810 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Drupdate.dll6.2.9200.16455192,51210 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Drvstore.dll6.2.9200.16455549,37610 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Fveupdateai.dll6.2.9200.1645556,32010 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Globalinstallorder.xmlKhông áp d?ng2,240,50906 Tháng b?y năm 201220:06Không áp d?ng
Httpai.dll6.2.9200.1645553,76010 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Iefileinstallai.dll6.2.9200.1645559,90410 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Luainstall.dll6.2.9200.1645539,42410 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Msdelta.dll6.2.9200.16455310,78410 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Msdtcadvancedinstaller.dll6.2.9200.16455200,70410 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Mspatcha.dll6.2.9200.1645538,91210 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Netfxconfig.dll6.2.9200.1645540,44810 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Peerdistai.dll6.2.9200.1645566,04810 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Pkgmgr.exe6.2.9200.16455195,58410 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Poqexec.exe6.2.9200.16455132,60810 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Printadvancedinstaller.dll6.2.9200.1645572,70410 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Registeriepkeysai.dll6.2.9200.1645524,57610 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Securebootai.dll6.2.9200.1645536,86410 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Servicemodelregai.dll6.2.9200.1645596,76810 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Setieinstalleddateai.dll6.2.9200.1645541,98410 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Smiengine.dll6.2.9200.16455700,92810 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Smipi.dll6.2.9200.16455102,40010 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Tifilefetcher.exe6.2.9200.16455380,92810 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Timezoneai.dll6.2.9200.1645567,58410 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Tiworker.exe6.2.9200.16455185,85610 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Wcmtypes.xsdKhông áp d?ng1,04706 Tháng b?y năm 201220:03Không áp d?ng
Wcp.dll6.2.9200.164552,169,34410 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Wdscore.dll6.2.9200.16455225,79210 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Winsockai.dll6.2.9200.1645564,51210 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Wrpint.dll6.2.9200.1645548,64010 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Ws2_helper.dll6.2.9200.1645548,12810 Tháng 12 năm 201104:23x 86
X86_installedKhông áp d?ng906 Tháng b?y năm 201219:47Không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Esscli.dll6.2.9200.16455385,02410 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Fastprox.dll6.2.9200.16455816,64010 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Mofd.dll6.2.9200.16455258,04810 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Mofinstall.dll6.2.9200.1645571,16810 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Repdrvfs.dll6.2.9200.16455366,08010 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Wbemcomn.dll6.2.9200.16455462,33610 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Wbemcore.dll6.2.9200.164551,207,29610 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Wbemprox.dll6.2.9200.1645535,84010 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Wmicmiplugin.dll6.2.9200.16455555,52010 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Wmiutils.dll6.2.9200.16455115,71210 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Sppinst.dll6.2.9200.16455631,80810 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Cmifw.dll6.2.9200.1645588,57610 Tháng 12 năm 201104:20x 64
Firewallofflineapi.dll6.2.9200.16455211,96810 Tháng 12 năm 201104:21x 64
Appserverai.dll6.2.9200.16455135,68010 Tháng 12 năm 201104:20x 64
Rdwebai.dll6.2.9200.16455126,97610 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Tssdisai.dll6.2.9200.16455144,38410 Tháng 12 năm 201104:22Không áp d?ng
Vmhostai.dll6.2.9200.16455122,88010 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Amd64_installedKhông áp d?ng906 Tháng b?y năm 201220:18Không áp d?ng
Appxreg.dll6.2.9200.1645515,36010 Tháng 12 năm 201104:20x 64
Bcdeditai.dll6.2.9200.16455300,03210 Tháng 12 năm 201104:20x 64
Bfsvc.dll6.2.9200.1645591,64810 Tháng 12 năm 201104:20x 64
Cbscore.dll6.2.9200.164551,152,00010 Tháng 12 năm 201104:20x 64
Cbsmsg.dll6.2.9200.1645541,47210 Tháng 12 năm 201104:20x 64
Ceipfwdai.dll6.2.9200.16455212,48010 Tháng 12 năm 201104:20x 64
Cleanupai.dll6.2.9200.1645531,23210 Tháng 12 năm 201104:20x 64
Cmiadapter.dll6.2.9200.16455116,22410 Tháng 12 năm 201104:20x 64
Cmipnpinstall.dll6.2.9200.16455249,34410 Tháng 12 năm 201104:20x 64
Cmitrust.dll6.2.9200.16455406,01610 Tháng 12 năm 201104:20x 64
Cmiv2.dll6.2.9200.164553,293,18410 Tháng 12 năm 201104:20x 64
Cntrtextinstaller.dll6.2.9200.16455164,86410 Tháng 12 năm 201104:20x 64
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.2.9200.1645573,21610 Tháng 12 năm 201104:20x 64
Dpx.dll6.2.9200.16455361,98410 Tháng 12 năm 201104:20x 64
Drupdate.dll6.2.9200.16455243,71210 Tháng 12 năm 201104:20x 64
Drvstore.dll6.2.9200.16455703,48810 Tháng 12 năm 201104:20x 64
Fveupdateai.dll6.2.9200.1645556,83210 Tháng 12 năm 201104:21x 64
Globalinstallorder.xmlKhông áp d?ng2,240,50906 Tháng b?y năm 201220:42Không áp d?ng
Httpai.dll6.2.9200.1645551,71210 Tháng 12 năm 201104:21x 64
Iefileinstallai.dll6.2.9200.1645558,88010 Tháng 12 năm 201104:21x 64
Luainstall.dll6.2.9200.1645550,17610 Tháng 12 năm 201104:21x 64
Msdelta.dll6.2.9200.16455414,20810 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Msdtcadvancedinstaller.dll6.2.9200.16455239,61610 Tháng 12 năm 201104:21x 64
Mspatcha.dll6.2.9200.1645545,05610 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Netfxconfig.dll6.2.9200.1645534,30410 Tháng 12 năm 201104:21x 64
Peerdistai.dll6.2.9200.1645567,58410 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Pkgmgr.exe6.2.9200.16455196,09610 Tháng 12 năm 201104:23x 64
Poqexec.exe6.2.9200.16455148,48010 Tháng 12 năm 201104:23x 64
Printadvancedinstaller.dll6.2.9200.1645571,16810 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Registeriepkeysai.dll6.2.9200.1645519,45610 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Securebootai.dll6.2.9200.1645532,76810 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Servicemodelregai.dll6.2.9200.16455116,22410 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Setieinstalleddateai.dll6.2.9200.1645542,49610 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Smiengine.dll6.2.9200.16455894,46410 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Smipi.dll6.2.9200.16455110,59210 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Tifilefetcher.exe6.2.9200.16455460,80010 Tháng 12 năm 201104:23x 64
Timezoneai.dll6.2.9200.1645575,26410 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Tiworker.exe6.2.9200.16455187,90410 Tháng 12 năm 201104:23x 64
Wcmtypes.xsdKhông áp d?ng1,04706 Tháng b?y năm 201220:39Không áp d?ng
Wcp.dll6.2.9200.164552,809,85610 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Wdscore.dll6.2.9200.16455272,38410 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Winsockai.dll6.2.9200.1645560,92810 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Wrpint.dll6.2.9200.1645560,92810 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Ws2_helper.dll6.2.9200.1645559,90410 Tháng 12 năm 201104:22x 64
Esscli.dll6.2.9200.16455283,64810 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Fastprox.dll6.2.9200.16455629,24810 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Mofd.dll6.2.9200.16455195,07210 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Mofinstall.dll6.2.9200.1645561,44010 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Repdrvfs.dll6.2.9200.16455274,94410 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Wbemcomn.dll6.2.9200.16455380,92810 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Wbemcore.dll6.2.9200.16455924,16010 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Wbemprox.dll6.2.9200.1645528,16010 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Wmicmiplugin.dll6.2.9200.16455395,77610 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Wmiutils.dll6.2.9200.1645588,57610 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Sppinst.dll6.2.9200.16455510,46410 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Cmifw.dll6.2.9200.1645573,72810 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Firewallofflineapi.dll6.2.9200.16455181,76010 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Appxreg.dll6.2.9200.1645522,01610 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Bcdeditai.dll6.2.9200.16455285,18410 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Bfsvc.dll6.2.9200.1645591,13610 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Cbscore.dll6.2.9200.16455996,86410 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Cbsmsg.dll6.2.9200.1645541,47210 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Ceipfwdai.dll6.2.9200.16455180,73610 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Cleanupai.dll6.2.9200.1645536,35210 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Cmiadapter.dll6.2.9200.16455103,93610 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Cmipnpinstall.dll6.2.9200.16455189,95210 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Cmitrust.dll6.2.9200.16455289,28010 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Cmiv2.dll6.2.9200.164552,156,03210 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Cntrtextinstaller.dll6.2.9200.16455139,77610 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.2.9200.1645569,63210 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Dpx.dll6.2.9200.16455250,36810 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Drupdate.dll6.2.9200.16455192,51210 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Drvstore.dll6.2.9200.16455549,37610 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Fveupdateai.dll6.2.9200.1645556,32010 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Globalinstallorder.xmlKhông áp d?ng2,240,50906 Tháng b?y năm 201220:06Không áp d?ng
Httpai.dll6.2.9200.1645553,76010 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Iefileinstallai.dll6.2.9200.1645559,90410 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Luainstall.dll6.2.9200.1645539,42410 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Msdelta.dll6.2.9200.16455310,78410 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Msdtcadvancedinstaller.dll6.2.9200.16455200,70410 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Mspatcha.dll6.2.9200.1645538,91210 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Netfxconfig.dll6.2.9200.1645540,44810 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Peerdistai.dll6.2.9200.1645566,04810 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Pkgmgr.exe6.2.9200.16455195,58410 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Poqexec.exe6.2.9200.16455132,60810 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Printadvancedinstaller.dll6.2.9200.1645572,70410 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Registeriepkeysai.dll6.2.9200.1645524,57610 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Securebootai.dll6.2.9200.1645536,86410 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Servicemodelregai.dll6.2.9200.1645596,76810 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Setieinstalleddateai.dll6.2.9200.1645541,98410 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Smiengine.dll6.2.9200.16455700,92810 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Smipi.dll6.2.9200.16455102,40010 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Tifilefetcher.exe6.2.9200.16455380,92810 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Timezoneai.dll6.2.9200.1645567,58410 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Tiworker.exe6.2.9200.16455185,85610 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Wcmtypes.xsdKhông áp d?ng1,04706 Tháng b?y năm 201220:03Không áp d?ng
Wcp.dll6.2.9200.164552,169,34410 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Wdscore.dll6.2.9200.16455225,79210 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Winsockai.dll6.2.9200.1645564,51210 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Wrpint.dll6.2.9200.1645548,64010 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Ws2_helper.dll6.2.9200.1645548,12810 Tháng 12 năm 201104:23x 86
X86_installedKhông áp d?ng906 Tháng b?y năm 201219:47Không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinX86_e7d411e0f80c1b065320144ce96227d5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_e61ba36864779d46.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_eda147c0f30394fd1ce1d9d92c41bb2f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_84e1f7448e3a2c33.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_f5709b39f52fe8f380e03ef592058b03_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_27387b0dc53caa20.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_f70ba229d305bfbec9676617db621db8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_40b7eaa9fcd2b1cd.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_bb579533dccd3996.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,489
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_966f02ac7615ef22.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.181 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_3b51eba7fc6af54e.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.841
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_062bdf1d989801d0.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin36,568
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinAmd64_047fc1869133fe0fe7c6b6080966d574_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_68b371c7495f5a37.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_1a81c6a4337aed8fca8637e466c94182_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_eedc73162c8ed635.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_2c8bb76f9febbbb8b8fdcceeb56b573d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_b24cfb3951be4eb3.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_47e5c85c91e7d829fbe4ab51cac1e488_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_3bef9f16164e900b.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_ae07618fffb1c430c6d61771b47fca08_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_599fc78e18626e7a.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_e7d411e0f80c1b065320144ce96227d5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_423a3eec1cd50e7c.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_eda147c0f30394fd1ce1d9d92c41bb2f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_e10092c846979d69.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_f5709b39f52fe8f380e03ef592058b03_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_835716917d9a1b56.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_f70ba229d305bfbec9676617db621db8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_9cd6862db5302303.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_177630b7952aaacc.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,491
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)07:06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_f28d9e302e736058.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.183 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:35
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_9770872bb4c86684.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.843 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:40
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-servicingstack-termsrv_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_51523796a75f2144.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,187
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_624a7aa150f57306.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin36,580
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:41
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_bb579533dccd3996.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,489
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_966f02ac7615ef22.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.181 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_3b51eba7fc6af54e.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.841
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_062bdf1d989801d0.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin36,568
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2771431 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2771431 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2771431

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com