Máy s? d?ng lưu tr? n?i dung khi m?t ứng dụng web đư?c đư?c kh?i t?o nh?n đư?c m?t yêu c?u trong IIS 8,0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2771753 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t các mô-đun kh?i t?o ?ng d?ng trên m?t máy tính đang ch?y Internet Information Services (IIS) 8,0.
 • M?t ngư?i dùng trên m?t máy tính khách hàng g?i m?t yêu c?u cho m?t t?p tin t?nh, và sau đó ngư?i dùng lưu tr? các ph?n ?ng.
 • B?n c?u h?nh m?t ứng dụng web s? d?ng các mô-đun kh?i t?o ?ng d?ng. C? th?, b?n ch? đ?nh các remapManagedRequestsTo thu?c tính đ? s? d?ng các t?p tin t?nh.
 • Ngư?i dùng g?i m?t yêu c?u cho m?t trang đư?c qu?n l? trong ứng dụng web b?ng cách s? d?ng ph?n đ?u c?a If-Modified-Since HTTP.
 • Các ?ng d?ng nh?n đư?c yêu c?u trong khi ?ng d?ng đư?c đư?c kh?i t?o.

Trong trư?ng h?p này, ngư?i dùng nh?n đư?c m?t ph?n ?ng tiêu đ? HTTP 304. V? v?y, máy tính s? d?ng n?i dung đư?c lưu tr?.

Lưu ? N?u b?n g?i yêu c?u thêm trang qu?n l?, các n?i dung chính xác không tr? l?i.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012 IIS 8,0.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 8 và Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n c?p nh?t Windows 8 và Windows Server 2012 đư?c bao g?m trong cùng m?t gói.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • Các t?p MANIFEST (.manifest) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 8 và Windows Server 2012". T?p tin và b?o m?t liên quan (.cat) t?p tin danh sách, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Warmup.dll8.0.9200.2055124,57601 Tháng 12 năm 201104: 42x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Warmup.dll8.0.9200.2055129,18401 Tháng 12 năm 201104: 42x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? kh?i t?o ?ng d?ng IIS 8.0, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? kh?i t?o ?ng d?ng IIS 8,0
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8 và Windows Server 2012

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_3df6fa78bb035c9ae0ba6ad402b213b7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20551_none_f2cef5254605c0f9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)01 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 09
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-iis-appwarmup_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20551_none_00facde841669c39.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.961 ngư?i
Ngày (UTC)01 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 24
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_2e149a642ccd3bf1a5c44d11cce07429_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20551_none_d392b9b701c15177.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.052 ngư?i
Ngày (UTC)01 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 09
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-iis-appwarmup_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20551_none_5d19696bf9c40d6f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.967
Ngày (UTC)01 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 48
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-iis-appwarmup_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20551_none_676e13be2e24cf6a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.967
Ngày (UTC)01 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 27
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2771753 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 8.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2771753 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2771753

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com