Báo cáo tài s?n trí tu? "Ph?n m?m 09B" ch?a các d? li?u chính xác trong System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2772081 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t máy ch? web site Microsoft h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 Service Pack 2 (SP2).
  • B?n cho phép các ph?n c?ng hàng t?n kho, ph?n m?m đo, và tài s?n trí tu? h? ph?c v? phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) l?p trên máy ch? web site.
  • B?n tri?n khai các ?ng d?ng v?i m?t máy tính khách hàng b?ng cách s? d?ng m?t gói Microsoft cài đ?t chuyên bi?t (MSI).
  • B?n áp d?ng b?n C?p Nh?t cho các ?ng d?ng, và sau đó b?n B?t đ?u các ?ng d?ng.
Trong trư?ng h?p này, các đ?i l? ph?n m?m đo không th? có đư?c giá tr? c?a các thu?c tính msiDisplayName, msiPublishermsiVersion đư?c l?y t? MSI b?i m?t ph?n m?m đo thành ph?n. V? v?y, các giá tr? SoftwarePropertiesHash không đư?c tính. V?n đ? này ngăn ch?n các báo cáo tài s?n trí tu? có tiêu đ? "09B ph?n m?m máy tính có cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m đư?c s? d?ng thư?ng xuyên" báo cáo d? li?u chính xác.

Lưu ? V?n đ? này ch? x?y ra sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t cho các ?ng d?ng và sau đó s? d?ng các ?ng d?ng C?p Nh?t.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t hotfix sau trên máy ch? web site chính System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 b? ?nh hư?ng. Thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này t?o ra m?t gói cho các khách hàng máy tính. B?n ph?i t?o m?t qu?ng cáo đ? tri?n khai các gói ph?n m?m trên t?t c? các máy tính khách hàng sau khi b?n ch?y các hotfix trên máy ch? web site chính. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2477182 H? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 Hotfix cài đ?t chuyên bi?t hư?ng d?n
Lưu ? Các hotfix có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy ch? web site System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 đang ch?y m?t phiên b?n d?a vào x 86 hay x 64 d?a trên m?t hệ điều hành.

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 Service Pack 2 (SP2).

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này. Tuy nhiên, b?n ph?i đóng b?t k? trư?ng h?p m? giao di?n đi?u khi?n c?u h?nh qu?n l? hành chính trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
H? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 SP2 t?p thông tin ghi chú
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinMtrmgr.dll
Phiên b?n t?p4.0.6487.2217
Kích thư?c t?p tin205,384
Ngày (UTC)01 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)18: 40
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinSccm2007ac-sp2-kb2772081-x 86-enu.msp
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin374,272
Ngày (UTC)01 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)18: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2772081 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
T? khóa: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix kbmt KB2772081 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2772081

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com