UCMAPI d?a trên 3.0 Lync Server 2010 thành ph?n rơi khi m?t khách hàng có th? g?i thông tin không h?p l? văn hóa tham gia m?t h?i ngh?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2772396 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng m?t khách hàng có th? g?i thông tin không h?p l? văn hóa tham gia m?t h?i ngh?. Ví d?, m?t khách hàng Damaka XAVY tham gia h?i ngh?. Trong t?nh hu?ng này, các Microsoft Unified Communications qu?n l? API 3.0 (UCMAPI 3.0)-d?a trên thành ph?n Microsoft Lync Server 2010, ch?ng h?n như các b?n ghi d?ch v? thông báo H?i ngh? truy?n h?nh và các ?ng d?ng t? đ?ng h?i ngh? truy?n h?nh, tai n?n. Ngoài ra, các s? ki?n sau đư?c ghi vào Nh?t k? ?ng d?ng.

ID s? ki?n: 33126
Nhi?m v? th? lo?i: (1301)
M?c đ?: l?i
T? khóa: c? đi?n
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: <Computer name=""></Computer>
Tr? chơi mô t?:
M?t ngo?i l? không đư?c b?t g?p trong h?i ngh? truy?n thông báo b?n ghi d?ch v?.
Ngo?i l?: System.ArgumentException: văn hóa tên 'vi' không đư?c h? tr?.
Tham s? tên: tên


Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? khách hàng g?i chu?i văn hóa không h?p l? "vi." Sau đó, các thành ph?n d?a trên UCMAPI 3.0 Lync Server 2010 không x? l? các thông tin không h?p l? văn hóa m?t cách chính xác.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t s? c?, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y sau:
2793341 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, th?i gian Unified Communications qu?n l? API 3.0 ch?y: Tháng ba năm 2013

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng RegionInfo (chu?i), đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:

Thông tin chung v? xây d?ng RegionInfo (chu?i)

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Damaka, đi đ?n web site sau đây:

Thông tin chung v? Damaka
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2772396 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Unified Communications Managed API v3.0 Core Runtime
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2772396 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2772396

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com