Ngư?i dùng không th? kí nh?p vào điện thoại di động Lync trên Apple iOS d?a trên thi?t b? do l?i ch?ng ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2773530 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

B?n đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng không dây công ty (c?n đư?c g?i là Wi-Fi) ho?c kí nh?p vào m?t ki?m nh?p Microsoft Office 365 Beta dành đư?c kích ho?t cho đăng nhập đơn (SSO) b?ng cách s? d?ng b?n ghi d?ch v? liên bang Thư mục Họat động (AD FS) 2.0. Khi b?n c? g?ng kí nh?p vào Microsoft Lync Mobile trên Apple iOS d?a trên đi?n tho?i c?a b?n (ch?ng h?n như iPhone ho?c iPad), b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
 • Không th? xác minh ch?ng ch? t? h? ph?c v?. Vui l?ng liên h? v?i nhóm h? tr? c?a b?n.
 • Không th? k?t n?i đ?n máy ch?. b?n ghi d?ch v? có th? không kh? d?ng. Đ?ng th?i, vui l?ng ki?m tra k?t n?i m?ng, đ?a ch? kí nh?p c?a b?n và đ?a ch? máy ch?.
Ngoài ra, khi b?n xem các b?n ghi điện thoại di động Lync cho iOS, b?n nh?n th?y các m?c sau đây:
Lync[13886:300b] ERROR TRANSPORT
/Users/comobuildadmin/icomo/private/se_wave1_idx/src/dev/CoMo/transport/_buildIos/../liveId
/private/CLiveIdUtilities.cpp/155:Converting liveIdError -2147012841 to ErrorCode 570556418

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t sự cố này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thêm ch?ng ch? vào đi?n tho?i b?ng cách s? d?ng Apple iPhone Configuration Utility. Các ti?n ích có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t t? m?t trong các web site Apple sau đây:
  Lưu ? Apple iPhone Configuration Utility ph?i đư?c t?i v? b?ng cách s? d?ng m?t máy tính Windows ho?c Mac.

  Ngay sau khi ?ng d?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t, B?t đ?u các ti?n ích, andthen b?m vàoC?u h?nh c?u h?nh.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p cho bư?c trên màn h?nh

 2. ? góc trên bên trái, b?mm?i đ? t?o m?t C?u h?nh Profile. B?t đ?u b?ng cách đ?t tên h? sơ. Trong ví d? này, Contoso g?c ch?ng ch? đư?c s? d?ng, và các danh đ?nh duy nh?t ph? quát đư?c thi?t l?p đ?com.contoso.Cert.profile. Hoàn thành cài đ?t chuyên bi?t chung b?ng cách nh?p tên doanh nghi?p c?a b?n và mô t? tùy ch?n.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p cho bư?c trên màn h?nh

 3. Duy?t đ?n bi?u tư?ng gi?y ch?ng nh?n đ? g?n nh?nthông tin kí nh?p, và sau đó b?m c?u h?nh.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p cho bư?c trên màn h?nh

 4. M?t danh sách các ch?ng ch? đư?c t?m th?y trên máy tính c?c b? s? đư?c hi?n th?. Gi? s? r?ng máy tính c?a b?n tin tư?ng ch?ng ch? n?i b? m?ng c?c b? (LAN) c?a b?n, ch?ng ch? g?c c?a b?n s? đư?c hi?n th? ? đây. Di chuy?n đ?n ch?ng ch? chính xác, và sau đó nh?p vàoOK.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p cho bư?c trên màn h?nh

 5. Gi?y ch?ng nh?n s? đư?c hi?n th? trong c?a s? ?y nhi?mvà t?t c? thay đ?i ngay l?p t?c. Cho vi?c cài đ?t chuyên bi?t nh? ho?c duy nh?t, k?t n?i đi?n tho?i v?i máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng cáp USB. Thi?t b? s? đư?c hi?n th? trongCông c? c?u h?nh trong thi?t b?. Ch?n thi?t b?, và sau đó nh?p vào tabC?u h?nh Profile .

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p cho bư?c trên màn h?nh

 6. Đó là m?t l?a ch?n đ? cài đ?t chuyên bi?t c?u h?nh tr?c ti?p. Nh?p vàocài đ?t chuyên bi?tđ? B?t đ?u quá tr?nh. Trên thi?t b? c?a b?n, m?t windowappearscài đ?t chuyên bi?t c?u h?nh, và b?n ph?i nh?p vàocài đ?t chuyên bi?t sau cài đ?t chuyên bi?t bây gi?đ? xác nh?n vi?c cài đ?t chuyên bi?t ch?ng ch? g?c. N?u b?n có m?t m?t kh?u, b?n s? ph?i nh?p nó, và sau đó nh?p vàoth?c hi?n.


  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p cho bư?c trên màn h?nh

THÊM THÔNG TIN

Nguyên nhân c?a m?i thư là hơi khác nhau, nhưng c? hai l?i x?y ra do không có kh? năng xác minh tính xác th?c c?a m?t gi?y ch?ng nh?n ho?c ch?ng nh?n cơ quan.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, s? xem theo web site Apple sau đây:
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p v?i Microsoft. Microsoft không b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2773530 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 9.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
T? khóa: 
kbgraphxlink o365 o365a o365e o365022013 o365m kb3rdparty kbgraphic kbmt KB2773530 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2773530

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com