Tôi nh?n đư?c l?i khi tôi c? g?ng đ? chơi b?o v? n?i dung video trong Cửa hàng Windows ?ng d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2777760 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

B?n có th? g?p v?n đ? khi b?n c? g?ng đ? chơi b?o v? n?i dung video trong Cửa hàng Windows ?ng d?ng.Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau đây:

0xC00D11CD

0xc00d11d1

W8156-8000FFF


Thông tin thêm

V?n đ? này có th? x?y ra do v?n đ? tr?nh đi?u khi?n âm thanh ho?c video trên máy tính c?a b?n. Các k?ch b?n sau đây có th? áp d?ng:
 • Tr?nh đi?u khi?n video hi?n t?i c?a b?n có th? không h? đ?y đ? tr? Windows 8 ho?c Windows RT, ho?c chơi DRM b?o v? n?i dung.
 • B?n c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t KB2768703 đ? gi?i quy?t l?i phát l?i n?i dung đư?c b?o v? trong Windows.
 • cạc âm thanh c?a b?n có th? có m?t tr?nh đi?u khi?n đư?c c?u h?nh sai.
 • V? video c?a b?n có th? không h? tr? DRM b?ng thi?t k? và có th? không thành công n?u c? g?ng chơi DRM b?o v? video trên màn h?nh chính ho?c trung h?c.
Lưu ?:Windows 8 và Windows RT card video yêu c?u m?t Microsoft ch?ng nh?n WHQL driver video cho ph?n c?ng c?a b?n đ? phát l?i n?i dung mà không h?n ch?. T?i th?i đi?m này nhi?u USB card không đáp ?ng yêu c?u này. Xin vui l?ng liên h? v?i h?ng ch? t?o v? và tra c?u và cài đ?t chuyên bi?t Microsoft ch?ng nh?n WHQL video driver m?i nh?t cho ph?n c?ng c?a b?n.

Bư?c 1

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, installupdatesKB2756872 và KB2768703. Đ? làm đi?u này, làm theo các bư?c và cài đ?t chuyên bi?t t?t c? C?p Nh?t "Quan tr?ng":

 1. Swipe trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và nh?ncài đ?t chuyên bi?t(ho?c, n?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? t?i góc trên bên ph?i c?a màn h?nh, di chuy?n con tr? chu?t, và sau đó nh?p vàocài đ?t chuyên bi?t), và sau đó nh?p ho?c nh?p vàoThay đ?i máy tính cài đ?t chuyên bi?t.
 2. Khai thác ho?c b?m Windows Updatevà sau đó b?m vào ho?c nh?p vàoki?m tra C?p Nh?t bây gi?.
 3. Khi Windows Update th?c hi?n ki?m tra C?p Nh?t, b?m vào ho?c b?m cài đ?t chuyên bi?t t?i v? b?n C?p Nh?t ho?c cài đ?t chuyên bi?tđ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  S? cho phép qu?n tr? viên yêu c?u
  B?n có th? đư?c yêu c?u cho m?t m?t kh?u qu?n tr? hay xác minh s? l?a ch?n c?a b?n. Windows Update s? cho b?n bi?t n?u các b?n C?p Nh?t đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t thành công.

Bư?c 2

Ki?m tra đ? đ?m b?o đi?u khi?n âm thanh c?a b?n đư?c c?u h?nh đúng. N?u tr?nh đi?u khi?n âm thanh c?a b?n không đư?c c?u h?nh đúng, b?n không th? chơi đư?c b?o v? n?i dung video. Đ? s?a ch?a đi?m này, nh?p vào nút ch?n m?t trong các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n thay v? xác minh và c?p nh?t các phím chính m?nh, đi đ?n các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôi


Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix it


H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t


Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:

Ph?n này dành cho ngư?i dùng máy tính chuyên sâu. Đ? đư?c tr? giúp kh?c ph?c s? c? nâng cao, h?y h?i người quản trị hệ thống c?a b?n ho?c liên h? v?i Microsoft Support.Lưu ? S? d?ng phương pháp này ch? khi các hư?ng d?n trư?c đó không làm vi?c đ? gi?i quy?t v?n đ? này.


 1. M? thanh Charms, nh?p vào tra c?u và g?regedit vào h?p tra c?u.
 2. Trong các ?ng d?ng k?t qu?, b?m vàoregedit, và sau đó nh?pkhi đư?c nh?c.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Audio

 4. tra c?u giá tr? sau đây trong ngăn bên ph?i:

  DisableProtectedAudioDG

 5. N?u giá tr?DisableProtectedAudioDG là hi?n t?i, B?m chu?t ph?i vào nó và ch?n Delete
 6. Thoát kh?i Registry Editor
 7. M?d?u ki?m nh?c l?nhnhư là qu?n tr? viên
  1. T? màn h?nh B?t đ?u, đưa lên tra c?u b?ng cách s? d?ng các dây đeo, và tra c?ud?u ki?m nh?c l?nh
  2. Trong các k?t qu? ?ng d?ng, B?m chu?t ph?i vào d?u ki?m nh?c l?nh và sau đó nh?p vào ch?y như qu?n tr? viên trên thanh ?ng d?ng l?nh.
  3. Lo?i Net stop audiosrv và nh?n enter
  4. Lo?i m?ng B?t đ?u audiosrv và nh?n enter
  5. L?i ra d?u ki?m nh?c l?nh

Lưu ?: n?u b?n không th? d?ng/b?t đ?u audiosrv t? m?t d?u ki?m nh?c l?nh, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? thay đ?i có hi?u l?c.


Bư?c 3

N?u cài đ?t chuyên bi?t chú ? b?n C?p Nh?t không gi?i quy?t v?n đ? nên thăm OEM và/ho?c nhà s?n xu?t video card c?a b?n và tra c?u và cài đ?t chuyên bi?t Microsoft ch?ng nh?n WHQL video driver m?i nh?t cho ph?n c?ng c?a b?n.

Đ? t?m tên và nhà s?n xu?t c?a video card c?a b?n và C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Swipe trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và b?m vào tra c?u,(ho?c, n?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? t?i góc trên bên ph?i c?a màn h?nh, di chuy?n con tr? chu?t xu?ng, và sau đó clickSearch), nh?pdxdiag, và r?i b?m vào ho?c b?m dxdiag trong danh sách các ?ng d?ng.
 2. Khai thác ho?c clickthe Hi?n th? tab và t?m tên và nhà s?n xu?t c?a video card c?a b?n trong ph?nthi?t b? .
 3. Đi đ?n các nhà s?n xu?t web site và tra c?u các tr?nh đi?u khi?n video Windows 8 đ?t cho card c?a b?n
 4. T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n.

Forhelp v? trí web site c?a nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n, h?y truy c?pNhà cung c?p ph?n c?ng và ph?n m?m liên h? v?i thông tin.


Thu?c tính

ID c?a bài: 2777760 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 9.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows RT
T? khóa: 
kbmt KB2777760 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2777760

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com