Kh?c ph?c: K?t qu? không chính xác khi b?n ch?y m?t truy v?n mà s? d?ng các ch?c năng TRY_CONVERT cùng v?i các tham s? phong cách trong SQL Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2778494 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các trư?c SQL Server 2012 Service Pack 1 phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n ch?y m?t truy v?n s? d?ng các ch?c năng TRY_CONVERT cùng v?i các tham s? phong cách trong Microsoft SQL Server 2012. Trong trư?ng h?p này, tham s? phong cách có th? đư?c b? qua và các truy v?n có th? tr? v? m?t k?t qu? không chính xác.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Cumulative Update 2 cho SQL Server 2012 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2012 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2790947 Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho SQL Server 2012 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 SP1 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? tái t?o các v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o ra m?t b?ng trong SQL Server 2012 SP1 đ?t tên là "Th? nghi?m", và chèn m?t b?n ghi trong b?ng:
  CREATE TABLE TEST (I DATE);
  
  INSERT INTO TEST VALUES (GETDATE());

 2. Ch?y truy v?n sau đây đ? tr? v? m?t k?t qu? chính xác:

  SELECT TOP 1 TRY_CONVERT(VARCHAR, TRY_CONVERT(DATE, '20121023'), 112) FROM TEST;
  
  SELECT CONVERT(VARCHAR, TRY_CONVERT(DATE, '20121023'), 112) FROM TEST;
  
  SELECT CONVERT(VARCHAR, CONVERT(DATE, '20121023'), 112) FROM TEST;
  
  SELECT TRY_CONVERT(VARCHAR, '20121023', 112) FROM TEST;
  
  --The returned result is "20121023".
 3. Sau đó, h?y ch?y truy v?n sau đây đ? tr? v? m?t k?t qu? không chính xác:

  SELECT TRY_CONVERT(VARCHAR, TRY_CONVERT(DATE, '20121023'), 112) FROM TEST;
  
  SELECT TRY_CONVERT(VARCHAR, CONVERT(DATE, '20121023'), 112) FROM TEST;
  
  --The returned result is "2012-10-23".
  
  

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch?c năng TRY_CONVERT(Transact-SQL), h?y vào web site MSDN sau:
Thông tin chung v? ch?c năng TRY_CONVERT(Transact-SQL)

Đ? bi?t thêm thông tin, mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? đ?i SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Các lư?c đ? đ?t tên cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2778494 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2778494 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2778494

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com