"Khách hàng bên Rendering in nhà cung c?p" ki?m nh?p chính phát tri?n trên m?t máy ch? D?a trên Windows Server 2008 R2 Remote Desktop Session máy ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2778831 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa (RDS) vai tr? trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2008 R2.
 • H? ph?c v? s? d?ng các tính năng client-side tái t?o cho các công vi?c in.
 • Các khách hàng t? đ?a đi?m khác nhau k?t n?i v?i máy ch? RDS, và h? s? d?ng máy in khác nhau d?a trên v? trí c?a h?.

Trong trư?ng h?p này, các khóa registry HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft NT\CurrentVersion\Print\Providers\Client Side Rendering cung c?p in ?n có th? phát tri?n m?t cách nhanh chóng đ? 1 gigabyte (GB) ho?c l?n hơn. Ngoài ra, b?n có th? g?p v?n đ? hi?u su?t trên máy ch? RDS, ch?ng h?n như th?i gian ch?m kí nh?p ho?c s? d?ng CPU cao c?a b? đ?m in. Ngoài ra, khi b?n c? g?ng đ? ánh x? m?t máy in trên máy ch? RDS, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
L?i 0x00000006

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? h? ph?c v? RDS lưu tr? thông tin khách hàng cho m?i ngư?i dùng và máy in trong khoá ki?m nh?p Cung c?p in Rendering c?a khách hàng bên khi m?t ngư?i s? d?ng khách hàng k?t n?i v?i RDS server b?ng cách s? d?ng k?t n?i máy in m?ng. Các m?c ki?m nh?p s? không b? xóa khi ngư?i s? d?ng khách hàng ng?t k?t n?i t? máy ch?, và h? tr? thành c? n?u ngư?i dùng không bao gi? ghi l?i m?t l?n n?a.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Lưu ? Hotfix này không lo?i b? các d? li?u b? r? r? s?n có t? khóa s? ki?m nh?p. B?n ph?i xoá th? công các m?c ki?m nh?p b? r? r? t? khóa s? ki?m nh?p.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix, b?n không ph?i thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p MANIFEST (.manifest) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". T?p tin và b?o m?t liên quan (.cat) t?p tin danh sách, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Win32spl.dll6.1.7600.21363751,61607 Tháng 9 năm 201105: 52x 64
Win32spl.dll6.1.7601.22154756,22407 Tháng 9 năm 201105: 42x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Win32spl.dll6.1.7600.213631,513,47207 Tháng 9 năm 201104: 52IA-64
Win32spl.dll6.1.7601.221541,527,29607 Tháng 9 năm 201104: 51IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_01fe9680c458dc29eca84e1ead48b39a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21363_none_d50bbaa4cbc862df.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_18c30bb7fcc0656ae302adc6834281ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22154_none_385c58d3e2aa6c2e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1ffc80ba56e5240e47c4074025f07f4a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21363_none_68dbce5c1b3fd787.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_81f9f20fc5eead21b1784dbc9b62e10e_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22154_none_76e0d2877bb329ca.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.086
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_bec2e8d6b4911bee14846c6e826f82e6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22154_none_f8402e3ef4d31228.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d6aad80adcca49cc2afcf95764a818a0_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21363_none_eb9ddbb28e833392.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.086
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21363_none_96054fc1a3aa5c4d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,428
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22154_none_97f77cfda0c7c59f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,428
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 01
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21363_none_8775cc072e91051c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,373
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 26
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22154_none_8967f9432bae6e6e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,373
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21363_none_a059fa13d80b1e48.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,426
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22154_none_a24c274fd528879a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,426
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21363_none_91ca765962f1c717.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,371
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22154_none_93bca395600f3069.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,371
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_2e3d40a3614c7dcc2b4a58d77c36ba6b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21363_none_49420f6f32bb0d46.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_9a3219285decc7ad950b7b36af10aa02_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22154_none_21a6d59f15480b45.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21363_none_39e85833eb4af413.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,426
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22154_none_3bda856fe8685d65.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,426
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21363_none_a059fa13d80b1e48.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,426
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22154_none_a24c274fd528879a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,426
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2778831 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2778831 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2778831

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com