Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n m?o danh ngư?i dùng khác b?t lên và ch?y m?t truy v?n MDX SSAS 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2779898 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n th?c hi?n hàng c?p an ninh như đ?ng an ninh trong m?t d? án m?u trong m?t trư?ng h?p c?a Microsoft SQL Server 2012 phân tích b?n ghi d?ch v? (SSAS 2012) đang ch?y trong ch? đ? b?ng.
  • B?n s? d?ng m?t tên người dùng hi?u qu? ho?c m?t ?ng d?ng khách hàng đ? th?c hi?n vai tr? ki?m tra, và sau đó b?n ch?y m?t truy v?n đa chi?u bi?u th?c (MDX) trong trư?ng h?p SSAS 2012.

    Lưu ? B?n là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? trong trư?ng h?p SSAS 2012.
  • Các truy v?n đư?c h?y b? v? l?i h?p l? (ví d?, m?t l?i th?i gian x?y ra, ho?c ngư?i dùng h?y b? chi?n d?ch).
  • B?n ch?y m?t MDX truy v?n.
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
M?t l?i x?y ra trong quá tr?nh đánh giá bi?u th?c c?p an ninh hàng. Vai tr?: RoleName. Ngư?i dùng: 'Tên mi?n\UserName'. B?ng: TableName. Thông báo l?i: các ho?t đ?ng đ? b? h?y b? b?i ngư?i dùng.
M?t l?i x?y ra trong quá tr?nh đánh giá bi?u th?c c?p an ninh hàng. Vai tr?: RoleName. Ngư?i dùng: 'Mi?n\Tên ngư?i dùng'. B?ng: TableName. Thông báo l?i: Phiên làm vi?c đ? b? h?y b? v? nó vư?t quá m?t thi?t l?p th?i gian ch? (th?i gian ch? phiên m? côi ho?c phiên nhàn r?i timeout) ho?c nó vư?t quá gi?i h?n b? nh? c?a phiên.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Cumulative Update 2 cho SQL Server 2012 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2012 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2790947 Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho SQL Server 2012 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 SP1 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

Tích l?y update 5 cho SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 5. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2777772 Tích l?y update 5 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2779898 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2779898 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2779898

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com