Anti-malware n?n t?ng C?p Nh?t cho Windows Defender có s?n trong Windows 8

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2781197 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u


Bài vi?t này mô t? m?t anti-malware n?n t?ng C?p Nh?t cho Windows Defender mà có s?n trong Windows 8. N?n t?ng ch?ng ph?n m?m gây h?i này C?p Nh?t cho Windows Defender C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? B? b?o v? Windows, tr?nh đi?u khi?n và UIs.

Microsoft thư?ng xuyên phát hành b?n C?p Nh?t n?n t?ng anti-malware đ? đ?m b?o tính nh?t quán trong b?o v?, hi?u su?t, m?nh m? và kh? năng s? d?ng trong m?t c?nh quan ph?n m?m gây h?i liên t?c thay đ?i.

Thông tin thêm

B?n C?p Nh?t n?n t?ng ch?ng ph?n m?m gây h?i này ch?a nh?ng c?i ti?n sau đây:
 • Cho bi?t thêm ch?c năng kh?c ph?c ph?n m?m gây h?i m?i cho n?n t?ng ch?ng ph?n m?m gây h?i.
 • Thêm ch?ng gi? m?o c?i ti?n n?n t?ng ch?ng ph?n m?m gây h?i.
 • C?i thi?n hi?u su?t t?ng th? c?a n?n t?ng ch?ng ph?n m?m gây h?i.

V?n đ?

Khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này cho m?t máy tính có Tri?u tiên đ?t làm ngôn ng? h? th?ng, m?t s? dây trong B? b?o v? Windows tr? l?i sang ti?ng Anh.

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

C?p nh?t Windows
B?n c?p nh?t này là có s?n t? C?p nh?t Windows.
Trung tâm t?i xu?ng Microsoft
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p Nh?t
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows RT, Windows 8.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows RT và Windows 8 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,16 XXXWindows 8RTMĐÔNG Đ?C
  6.2.920 0.20 XXXWindows 8RTMLDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
Cho Windows RT
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wdboot.sys4.2.223.028,58416 Tháng 2 năm 201304:04không áp d?ng
Wdfilter.sys4.2.223.0170,88028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.037,94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.038,45628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.043,08828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.036.94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.041,55228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.039,99228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.044,08828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.038,99228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,50428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.028,75228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.027,21628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.038,48028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,01628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.041,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,50428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.037,45628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.037,96828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.024,12028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.036.94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.024,63228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll4.2.223.0111,48828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpuxhostproxy.dll4.2.223.018.816 ngư?i28-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpuxsrv.exe4.2.223.042,36828-Jan-201323:07không áp d?ng
Windows.Defender.LNKkhông áp d?ng1.13925 Tháng b?y năm 201220:18không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.046,16028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,81628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.049,74428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,76828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.057,42428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.062,03228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.047,69628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.047,67228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.054,86428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.048,20828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,25628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.057,91228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.042,06428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,81628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053,30428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.054,84028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.032,31228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.031,82428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,30428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,79228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,25628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.056,91228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.055,86428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,28028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053,32828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053.84028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053,32828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,81628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,28028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,79228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.050,25628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.046,67228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,79228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.054,32828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.023,60828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.024,63228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.024,14428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll4.2.223.0152,44828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpclient.dll4.2.223.0665,98428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpcmdrun.exe4.2.223.0255,52816 Tháng 2 năm 201304:03không áp d?ng
Mpcommu.dll4.2.223.0251,77628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpoav.dll4.2.223.067,45628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mprtp.dll4.2.223.0361,85628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpsvc.dll4.2.223.01,160,57628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mptpmatt.dll4.2.223.043,90428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpcom.dll4.2.223.063,48816 Tháng 2 năm 201303:49không áp d?ng
Msmpeng.exe4.2.223.014,40816 Tháng 2 năm 201304:03không áp d?ng
Msmplics.dll4.2.223.012.672 ngư?i28-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.091,21628-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0106,06428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,43228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.099,40828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0109,13628-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0114,76828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.093,75228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.093,75228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0102,99228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.096,33628-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.099,38428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0109,64828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.085,56028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0100,92028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0106,57628-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0105,04028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.070,20028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.068,68828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,43228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,43228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.097,87228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0106,04028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0107,60028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,96828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0100,92028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0105,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0106,06428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0102,48028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0100,94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,43228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.097,33628-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.093,24028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0102,48028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0102,99228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.057,42428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.059,44828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.057,42428-Jan-201323:07không áp d?ng
Eppmanifest.dll4.2.223.1155,00828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msascui.exe4.2.223.01,037,18428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll4.2.223.0440,70428-Jan-201323:07không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wdboot.sys4.2.223.029,08829-Jan-201300:02x 86
Wdfilter.sys4.2.223.0193,93628-Jan-201323:07x 86
Wdboot.sys4.2.223.029,08829-Jan-201306:14x 86
Wdfilter.sys4.2.223.0193,93628-Jan-201323:07x 86
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.037,94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.038,45628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.043,08828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.036.94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.041,55228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.039,99228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.044,08828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.038,99228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,50428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.028,75228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.027,21628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.038,48028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,01628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.041,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,50428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.037,45628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.037,96828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.024,12028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.036.94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.024,63228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.037,94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.038,45628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.043,08828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.036.94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.041,55228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.039,99228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.044,08828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.038,99228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,50428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.028,75228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.027,21628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.038,48028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,01628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.041,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,50428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.037,45628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.037,96828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.024,12028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.036.94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.024,63228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll4.2.223.0109,62428-Jan-201323:07x 86
Mpevmsg.dll4.2.223.0109,62428-Jan-201323:07x 86
Mpuxhostproxy.dll4.2.223.027,11228-Jan-201323:07x 86
Mpuxsrv.exe4.2.223.049,12828-Jan-201323:07x 86
Windows.Defender.LNKkhông áp d?ng1.13925 Tháng b?y năm 201220:24không áp d?ng
Mpuxhostproxy.dll4.2.223.027,11228-Jan-201323:07x 86
Mpuxsrv.exe4.2.223.049,12828-Jan-201323:07x 86
Windows.Defender.LNKkhông áp d?ng1.13925 Tháng b?y năm 201220:24không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.046,16028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,81628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.049,74428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,76828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.057,42428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.062,03228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.047,69628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.047,67228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.054,86428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.048,20828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,25628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.057,91228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.042,06428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,81628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053,30428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.054,84028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.032,31228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.031,82428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,30428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,79228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,25628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.056,91228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.055,86428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,28028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053,32828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053.84028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053,32828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,81628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,28028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,79228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.050,25628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.046,67228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,79228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.054,32828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.023,60828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.024,63228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.024,14428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.046,16028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,81628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.049,74428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,76828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.057,42428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.062,03228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.047,69628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.047,67228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.054,86428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.048,20828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,25628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.057,91228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.042,06428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,81628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053,30428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.054,84028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.032,31228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.031,82428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,30428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,79228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,25628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.056,91228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.055,86428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,28028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053,32828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053.84028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053,32828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,81628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,28028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,79228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.050,25628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.046,67228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,79228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.054,32828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.023,60828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.024,63228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.024,14428-Jan-201323:07không áp d?ng
DBGHELP.dll6.12.2.6331,213,20007 Tháng 9 năm 201118:36x 86
Mpasdesc.dll4.2.223.0150,58428-Jan-201323:07x 86
Mpclient.dll4.2.223.0646,09628-Jan-201323:07x 86
Mpcmdrun.exe4.2.223.0275,67229-Jan-201300:02x 86
Mpcommu.dll4.2.223.0259,04828-Jan-201323:07x 86
Mpoav.dll4.2.223.078,80028-Jan-201323:07x 86
Mprtp.dll4.2.223.0368,59228-Jan-201323:07x 86
Mpsvc.dll4.2.223.01,160,16828-Jan-201323:07x 86
Mptpmatt.dll4.2.223.048,59228-Jan-201323:07x 86
Msmpcom.dll4.2.223.060,41628-Jan-201323:26x 86
Msmpeng.exe4.2.223.013,34429-Jan-201300:02x 86
Msmplics.dll4.2.223.019,40828-Jan-201323:07x 86
Symsrv.dll6.12.2.633131,85607 Tháng 9 năm 201118:36x 86
Symsrv.yeskhông áp d?ng107 Tháng 9 năm 201118:36không áp d?ng
DBGHELP.dll6.12.2.6331,213,20006 Tháng 12 năm 201123:04x 86
Mpasdesc.dll4.2.223.0150,58428-Jan-201323:07x 86
Mpclient.dll4.2.223.0646,09628-Jan-201323:07x 86
Mpcmdrun.exe4.2.223.0275,67229-Jan-201306:14x 86
Mpcommu.dll4.2.223.0259,04828-Jan-201323:07x 86
Mpoav.dll4.2.223.078,80028-Jan-201323:07x 86
Mprtp.dll4.2.223.0368,59228-Jan-201323:07x 86
Mpsvc.dll4.2.223.01,160,16828-Jan-201323:07x 86
Mptpmatt.dll4.2.223.048,59228-Jan-201323:07x 86
Msmpcom.dll4.2.223.060,41629-Jan-201305:31x 86
Msmpeng.exe4.2.223.013,34429-Jan-201306:14x 86
Msmplics.dll4.2.223.019,40828-Jan-201323:07x 86
Symsrv.dll6.12.2.633131,85606 Tháng 12 năm 201123:04x 86
Symsrv.yeskhông áp d?ng106 Tháng 12 năm 201123:04không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.091,21628-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0106,06428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,43228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.099,40828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0109,13628-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0114,76828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.093,75228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.093,75228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0102,99228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.096,33628-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.099,38428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0109,64828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.085,56028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0100,92028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0106,57628-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0105,04028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.070,20028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.068,68828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,43228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,43228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.097,87228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0106,04028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0107,60028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,96828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0100,92028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0105,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0106,06428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0102,48028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0100,94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,43228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.097,33628-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.093,24028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0102,48028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0102,99228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.057,42428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.059,44828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.057,42428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.091,21628-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0106,06428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,43228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.099,40828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0109,13628-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0114,76828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.093,75228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.093,75228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0102,99228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.096,33628-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.099,38428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0109,64828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.085,56028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0100,92028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0106,57628-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0105,04028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.070,20028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.068,68828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,43228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,43228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.097,87228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0106,04028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0107,60028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,96828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0100,92028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0105,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0106,06428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0102,48028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0100,94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,43228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.097,33628-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.093,24028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0102,48028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0102,99228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.057,42428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.059,44828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.057,42428-Jan-201323:07không áp d?ng
Eppmanifest.dll4.2.223.1161,74428-Jan-201323:07x 86
Msascui.exe4.2.223.01,010,64028-Jan-201323:07x 86
Msmpres.dll4.2.223.0438,86428-Jan-201323:07x 86
Eppmanifest.dll4.2.223.1161,74428-Jan-201323:07x 86
Msascui.exe4.2.223.01,010,64028-Jan-201323:07x 86
Msmpres.dll4.2.223.0438,86428-Jan-201323:07x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wdboot.sys4.2.223.035,23229-Jan-201301:57x 64
Wdfilter.sys4.2.223.0230,90428-Jan-201323:08x 64
Wdboot.sys4.2.223.035,23229-Jan-201307:29x 64
Wdfilter.sys4.2.223.0230,90428-Jan-201323:07x 64
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.037,94428-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.038,45628-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,52828-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.043,08828-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.036.94428-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.041,55228-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.039,99228-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.044,08828-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.038,99228-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,50428-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.028,75228-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.027,21628-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.038,48028-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,01628-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.041,52828-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,50428-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,52828-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,52828-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.037,45628-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.037,96828-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.024,12028-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.036.94428-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.024,63228-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.037,94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.038,45628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.043,08828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.036.94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.041,55228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.039,99228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.044,08828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.038,99228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,50428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.028,75228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.027,21628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.038,48028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,01628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.041,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,50428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.037,45628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.037,96828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.024,12028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.036.94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.024,63228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll4.2.223.0109,62428-Jan-201323:08x 64
Mpevmsg.dll4.2.223.0109,62428-Jan-201323:07x 64
Mpuxhostproxy.dll4.2.223.027,60028-Jan-201323:08x 64
Mpuxsrv.exe4.2.223.055,27228-Jan-201323:08x 64
Windows.Defender.LNKkhông áp d?ng1.13925 Tháng b?y năm 201220:21không áp d?ng
Mpuxhostproxy.dll4.2.223.027,60028-Jan-201323:07x 64
Mpuxsrv.exe4.2.223.055,27228-Jan-201323:07x 64
Windows.Defender.LNKkhông áp d?ng1.13925 Tháng b?y năm 201220:21không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.046,16028-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,81628-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.049,74428-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,76828-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.057,42428-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.062,03228-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.047,69628-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.047,67228-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.054,86428-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.048,20828-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,25628-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.057,91228-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.042,06428-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,81628-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053,30428-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.054,84028-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.032,31228-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.031,82428-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,30428-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,79228-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,25628-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.056,91228-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.055,86428-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,28028-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053,32828-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053.84028-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053,32828-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,81628-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,28028-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,79228-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.050,25628-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.046,67228-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,79228-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.054,32828-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.023,60828-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.024,63228-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.024,14428-Jan-201323:08không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.046,16028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,81628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.049,74428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,76828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.057,42428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.062,03228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.047,69628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.047,67228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.054,86428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.048,20828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,25628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.057,91228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.042,06428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,81628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053,30428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.054,84028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.032,31228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.031,82428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,30428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,79228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,25628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.056,91228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.055,86428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,28028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053,32828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053.84028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053,32828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,81628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,28028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,79228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.050,25628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.046,67228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,79228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.054,32828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.023,60828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.024,63228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.024,14428-Jan-201323:07không áp d?ng
DBGHELP.dll6.12.2.6331,558,91207 Tháng 9 năm 201123:04x 64
Mpasdesc.dll4.2.223.0150,60828-Jan-201323:08x 64
Mpclient.dll4.2.223.0873,44828-Jan-201323:08x 64
Mpcmdrun.exe4.2.223.0334,06429-Jan-201301:57x 64
Mpcommu.dll4.2.223.0334,31228-Jan-201323:08x 64
Mpoav.dll4.2.223.075,24028-Jan-201323:08x 64
Mprtp.dll4.2.223.0493,03228-Jan-201323:08x 64
Mpsvc.dll4.2.223.01,555,92028-Jan-201323:08x 64
Mptpmatt.dll4.2.223.050,66428-Jan-201323:08x 64
Msmpcom.dll4.2.223.070,65628-Jan-201323:24x 64
Msmpeng.exe4.2.223.014,92029-Jan-201301:57x 64
Msmplics.dll4.2.223.019,40828-Jan-201323:08x 64
Symsrv.dll6.12.2.633149,26407 Tháng 9 năm 201123:04x 64
Symsrv.yeskhông áp d?ng107 Tháng 9 năm 201123:04không áp d?ng
DBGHELP.dll6.12.2.6331,558,91206 Tháng 12 năm 201123:04x 64
Mpasdesc.dll4.2.223.0150,60828-Jan-201323:07x 64
Mpclient.dll4.2.223.0873,44828-Jan-201323:07x 64
Mpcmdrun.exe4.2.223.0334,07229-Jan-201307:42x 64
Mpcommu.dll4.2.223.0334,31228-Jan-201323:07x 64
Mpoav.dll4.2.223.075,24028-Jan-201323:07x 64
Mprtp.dll4.2.223.0493,03228-Jan-201323:07x 64
Mpsvc.dll4.2.223.01,555,92028-Jan-201323:07x 64
Mptpmatt.dll4.2.223.050,66428-Jan-201323:07x 64
Msmpcom.dll4.2.223.070,65629-Jan-201304:53x 64
Msmpeng.exe4.2.223.014,92029-Jan-201307:42x 64
Msmplics.dll4.2.223.019,40828-Jan-201323:07x 64
Symsrv.dll6.12.2.633149,26406 Tháng 12 năm 201123:04x 64
Symsrv.yeskhông áp d?ng106 Tháng 12 năm 201123:04không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.091,21628-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0106,06428-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,43228-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.099,40828-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0109,13628-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0114,76828-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.093,75228-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.093,75228-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0102,99228-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.096,33628-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.099,38428-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0109,64828-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.085,56028-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0100,92028-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0106,57628-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0105,04028-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.070,20028-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.068,68828-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,43228-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,43228-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.097,87228-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0106,04028-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0107,60028-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,96828-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0100,92028-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0105,52828-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0106,06428-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0102,48028-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0100,94428-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,43228-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.097,33628-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.093,24028-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0102,48028-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0102,99228-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.057,42428-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.059,44828-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.057,42428-Jan-201323:08không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.091,21628-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0106,06428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,43228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.099,40828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0109,13628-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0114,76828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.093,75228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.093,75228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0102,99228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.096,33628-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.099,38428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0109,64828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.085,56028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0100,92028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0106,57628-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0105,04028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.070,20028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.068,68828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,43228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,43228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.097,87228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0106,04028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0107,60028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,96828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0100,92028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0105,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0106,06428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0102,48028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0100,94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0101,43228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.097,33628-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.093,24028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0102,48028-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.0102,99228-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.057,42428-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.059,44828-Jan-201323:07không áp d?ng
Msmpres.dll.mui4.2.223.057,42428-Jan-201323:07không áp d?ng
Eppmanifest.dll4.2.223.1161,74428-Jan-201323:08x 64
Msascui.exe4.2.223.01,345,48828-Jan-201323:08x 64
Msmpres.dll4.2.223.0438,84028-Jan-201323:08x 64
Eppmanifest.dll4.2.223.1161,74428-Jan-201323:07x 64
Msascui.exe4.2.223.01,345,48828-Jan-201323:07x 64
Msmpres.dll4.2.223.0438,84028-Jan-201323:07x 64
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.037,94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.038,45628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.043,08828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.036.94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.041,55228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.039,99228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.044,08828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.038,99228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,50428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.028,75228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.027,21628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.038,48028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,01628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.041,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,50428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.037,45628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.037,96828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.024,12028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.036.94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.024,63228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.037,94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.038,45628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.043,08828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.036.94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.041,55228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.039,99228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.044,08828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.038,99228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,50428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.028,75228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.027,21628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.038,48028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,01628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.041,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,50428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.040,52828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.037,45628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.037,96828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.024,12028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.036.94428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpevmsg.dll.mui4.2.223.024,63228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.046,16028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,81628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.049,74428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,76828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.057,42428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.062,03228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.047,69628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.047,67228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.054,86428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.048,20828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,25628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.057,91228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.042,06428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,81628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053,30428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.054,84028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.032,31228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.031,82428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,30428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,79228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,25628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.056,91228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.055,86428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,28028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053,32828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053.84028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053,32828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,81628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,28028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,79228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.050,25628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.046,67228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,79228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.054,32828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.023,60828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.024,63228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.024,14428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.046,16028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,81628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.049,74428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,76828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.057,42428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.062,03228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.047,69628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.047,67228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.054,86428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.048,20828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,25628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.057,91228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.042,06428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,81628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053,30428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.054,84028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.032,31228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.031,82428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,30428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,79228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,25628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.056,91228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.055,86428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,28028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053,32828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053.84028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.053,32828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,81628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.052,28028-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,79228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.050,25628-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.046,67228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.051,79228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.054,32828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.023,60828-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.024,63228-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll.mui4.2.223.024,14428-Jan-201323:07không áp d?ng
Mpasdesc.dll4.2.223.0150,58428-Jan-201323:07x 86
Mpclient.dll4.2.223.0646,09628-Jan-201323:07x 86
Mpoav.dll4.2.223.078,80028-Jan-201323:07x 86
Msmplics.dll4.2.223.019,40828-Jan-201323:07x 86
Mpasdesc.dll4.2.223.0150,58428-Jan-201323:07x 86
Mpclient.dll4.2.223.0646,09628-Jan-201323:07x 86
Mpoav.dll4.2.223.078,80028-Jan-201323:07x 86
Msmplics.dll4.2.223.019,40828-Jan-201323:07x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2781197 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2781197 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2781197

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com