Khách hàng không th? k?t n?i t?i tài nguyên ch? IPv4 khi b?n s? d?ng DirectAccess và cân b?ng trong Windows Server 2012 t?i bên ngoài

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2782560 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n tri?n khai DirectAccess trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2012 trong m?t môi trư?ng m?ng. Môi trư?ng ch?a m?t s? tài nguyên m?ng n?i b? mà ch? có đ?a ch? IPv4.
 • B?n cho phép bên ngoài n?p cân b?ng trong môi trư?ng.
 • M?t khách hàng DirectAccess k?t n?i t? Internet v?i ngu?n l?c n?i b? mà ch? có đ?a ch? IPv4.
Trong trư?ng h?p này, DNS64 không x? l? các tên máy tính c?a các ngu?n l?c n?i b?. V? v?y, khách hàng không th? k?t n?i v?i các ngu?n l?c n?i b?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các b?c tư?ng l?a không li?t kê đ?a ch? v?ng tr? l?i và x? l? chúng như là không r? đ?a ch?.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2012.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n c?p nh?t Windows 8 và Windows Server 2012 đư?c bao g?m trong cùng m?t gói.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,16 xxxWindows Server 2012RTMĐÔNG Đ?C
  6.2.920 0,20 xxxWindows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p MANIFEST (.manifest) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2012". T?p tin và b?o m?t liên quan (.cat) t?p tin danh sách, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Firewallapi.dll6.2.9200.16455757,76010 Tháng 12 năm 201104: 21x 64
Icfupgd.dll6.2.9200.16455105,98410 Tháng 12 năm 201104: 21x 64
Mpsdrv.sys6.2.9200.1645574,75210 Tháng 12 năm 201103: 55x 64
Mpssvc.dll6.2.9200.16455901,63210 Tháng 12 năm 201104: 21x 64
Wfapigp.dll6.2.9200.1645524,57610 Tháng 12 năm 201104: 22x 64
Firewallapi.dll6.2.9200.20559757,76010 Tháng 12 năm 201104: 22x 64
Icfupgd.dll6.2.9200.20559105,98410 Tháng 12 năm 201104: 22x 64
Mpsdrv.sys6.2.9200.2055974,75210 Tháng 12 năm 201103: 55x 64
Mpssvc.dll6.2.9200.20559901,63210 Tháng 12 năm 201104: 22x 64
Wfapigp.dll6.2.9200.2055924,57610 Tháng 12 năm 201104: 23x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2012

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_2a0b7fae30e458b3d4233f63f481d7e6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_e8f6456a0f1f813b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,032
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 15
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_32f03dc36439c9a564a59b8f663ce8da_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_03c93573373be170.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 15
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_67c567b0c15356d0fe7478a9ad41867b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20559_none_0e394a16033e9e7e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 15
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_8a8b52a0bc2937ac28f67d4f2c7f9ece_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20559_none_81bc8219965cd241.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,032
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 15
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_networking-mpssvc-svc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_f2ff54d15187b63b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin234,052
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_networking-mpssvc-svc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20559_none_f38cf2c46aa1bb61.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin234,052
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_networking-mpssvc-svc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_fd53ff2385e87836.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin74,570
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_networking-mpssvc-svc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20559_none_fde19d169f027d5c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin74,570
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2782560 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2782560 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2782560

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com