C?p nh?t ph?n m?m đư?c hi?n th? là không h?p l? trong giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? viên trong h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2783466 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Sau khi đ?ng b? hoá ph?n m?m C?p Nh?t đi?m (SUP) v?i Windows ph?n m?m C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? (WSUS) là đ?y đ?, C?p nh?t ph?n m?m đ? đư?c trư?c đây đư?c tri?n khai thành công s? đư?c hi?n th? là không h?p l? trong giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? viên trong Microsoft h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007. C? th?, bi?u tư?ng C?p nh?t ph?n m?m không h?p l? (m?t m?i tên màu đ?) s? xu?t hi?n cùng v?i các b?n C?p Nh?t khi b?n xem các b?n C?p Nh?t trong cácQu?n l? vi?c tri?n khai nút ch?n m?t giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? viên. Ngoài ra, các b?n C?p Nh?t không đư?c li?t kê dư?i nút ch?n m?t Tri?n khai gói .

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra do thay đ?i đư?c th?c hi?n cho các b?n ghi d?ch v? Microsoft Update trong tháng 12 năm 2011. Các c?i ti?n này ch?a thông tin c?p nh?t siêu d? li?u có ?nh hư?ng đ?n t?t c? WSUS máy ch?. Nh?ng thay đ?i này gây ra m?t s? C?p Nh?t ph?i đư?c đánh d?u ki?m như có m?t s? thay đ?i n?i dung, ngay c? khi các t?p nh? phân C?p Nh?t đ? không thay đ?i. Cho m?t s? qu?n tr? viên, thay đ?i siêu d? li?u có th? đ? đư?c áp d?ng t? đ?ng khi WSUS đ?ng b? hóa v?i máy ch? Microsoft Update trong tháng mư?i. Qu?n tr? viên khác nh?n đư?c nh?ng thay đ?i b?ng cách áp d?ng b?n C?p Nh?t 2734608 WSUS máy ch? c?a h?.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này trên máy ch? web site System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 ti?u h?c và trung h?c.

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, m?t b?n C?p Nh?t có ch?a m?t s? thay đ?i ch? siêu d? li?u và không c?n n?i dung t?p s? không gây ra b?n C?p Nh?t s? đư?c hi?n th? là không h?p l?.

Hotfix này s? không c?p nh?t trạm đậu c?a b?n C?p Nh?t trư?c đây đ? đư?c đánh d?u ki?m là không h?p l?. Tuy nhiên, b?n có th? re-download các b?n C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng thu?t s? t?i ph?n m?m t? cácC?p nh?t ph?n m?m nút ch?n m?t giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? viên.

Đ? xác đ?nh thông tin C?p Nh?t Hi?n th? bi?u tư?ng C?p nh?t ph?n m?m không h?p l?, b?n có th? t?o m?t m?c tin thư thoại tra c?u m?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các thu?c tính đ?i tư?ng sau khi b?n t?o m?c tin thư thoại t?m ki?m:
  • Tri?n khai = Yes
  • T?i v? \u003d không
Ngoài ra, b?n ph?i T?m t?t c? các c?p theo tính năng này ki?m tra h?p ch?n.

Sau khi b?n ch?y các truy v?n, xác minh r?ng ch? là các b?n c?p nh?t ph?n m?m không h?p l? đư?c tr? v?. B?n có th? ch?n các b?n C?p Nh?t và sau đó t?i v? h? m?t l?n n?a tr?c ti?p t? c?a s? k?t qu?. B?n có th? đ?t các b?n C?p Nh?t vào gói tri?n khai ban đ?u, n?u chúng đư?c g?i. Ngoài ra, b?n có th? đ?t các b?n C?p Nh?t vào m?t gói ph?n m?m m?i tri?n khai. Tri?n khai ho?t đ?ng s? đư?c c?p nh?t t? đ?ng đ? nh?n ra t?nh tr?ng s?a đ?i t?i v? các b?n C?p Nh?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh các m?c tin thư thoại tra c?u C?p nh?t ph?n m?m, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Làm th? nào đ? c?u h?nh các m?c tin thư thoại tra c?u C?p nh?t ph?n m?m

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i ch?y h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 Service Pack 2 (SP2).

ki?m nh?p thông tin

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Updmgr.dll4.0.6487.2220156,23201 Tháng hai, 201018: 55x 86

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, h?y đi t?i ph?n "V?n đ? 2 - b? sung c?i" c?a bài đăng blog sau đây trên web site c?a Microsoft TechNet:
H? tr? M?o: Khách hàng qu?n l? c?u h?nh tri?n khai gói có th? không ph?i tri?n khai v? C?p Nh?t c?n ph?i đư?c t?i xu?ng
Đ? bi?t thêm thông tin v? C?p Nh?t 2734608, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2734608 M?t b?n C?p Nh?t cho Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? 3.0 Service Pack 2 là có s?n (KB2734608)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph?n m?m C?p Nh?t đ?ng b? hóa, h?y web site Microsoft TechNet sau đây:
Thông tin chung v? ph?n m?m C?p Nh?t đ?ng b? hóa
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph?n m?m C?p Nh?t siêu d? li?u, đi các web site Microsoft TechNet sau đây:
Thông tin chung v? ph?n m?m C?p Nh?t siêu d? li?u
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? bi?u tư?ng C?p nh?t ph?n m?m, đi các web site Microsoft TechNet sau đây:
Thông tin chung v? thu?t ng? bi?u tư?ng C?p nh?t ph?n m?m

Thu?c tính

ID c?a bài: 2783466 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft System Center Configuration Manager 2007
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbmt KB2783466 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2783466

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com