Windows 8 và Windows Server 2012 C?p Nh?t rollup: tháng 1/2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2785094 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau chuy?n hư?ng b?n đ?n bài vi?t này:
 • 2788350
 • 2790920
 • 2792009
Các b?n C?p Nh?t đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t 2785094 khi b?n cài đ?t chuyên bi?t nó b?ng cách s? d?ng Windows Update.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t


Bài vi?t này mô t? các b?n C?p Nh?t rollup cho Windows 8 và Windows Server 2012 ngày tháng 1 năm 2013. C?p Nh?t rollup gói này bao g?m hi?u su?t và đ? tin c?y cho Windows 8 và Windows Server 2012. Chúng tôi khuyên b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t rollup này như m?t ph?n c?a thói quen b?o tr? thư?ng xuyên c?a b?n.

C?i ti?n

Update rollup này bao g?m nh?ng c?i ti?n hi?u su?t và đ? tin c?y:
 • Gi?i quy?t m?t v?n đ? mà có th? gây ra th?p ch?t lư?ng phát l?i khi b?n d?ng video t? Windows Media Center đ? Xbox bàn giao ti?p.
 • C?i thi?n ch?t lư?ng âm thanh nghe Bluetooth.
 • Gi?i quy?t m?t v?n đ? mà trong đó b?n có th? không th? cài đ?t chuyên bi?t m?t ?ng d?ng Windows c?a hàng C?p Nh?t khi các ?ng d?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t vào nhi?u tài kho?n trên cùng m?t máy tính.

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này là có s?n t? C?p nh?t Windows.

Ghi chú
 • B?n c?p nh?t này đư?c cung c?p như là m?t b?n C?p Nh?t quan tr?ng.
 • N?u b?n ch?n các cài đ?t chuyên bi?t c?p nh?t t? đ?ng (khuy?n cáo) Windows Update b?n c?p nh?t này thi?t l?p, đư?c cài đ?t chuyên bi?t t? đ?ng.
 • N?u b?n ch?n các cài đ?t chuyên bi?t Windows Update, chúng tôi khuyên b?n nên b?n nên cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này thông qua Windows Update ngay l?p t?c.
B?n c?ng có th? đư?c gói đ?c l?p thông qua Microsoft Download Center. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p các Trung tâm t?i xu?ng Microsoft, và sau đó tra c?u KB2785094.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 8 và Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,16 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMĐÔNG Đ?C
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng không đư?c li?t kê
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aaclient.dll6.2.9200.16384269,31226 Tháng b?y năm 201203:17x 86
Aaclient.MOFkhông áp d?ng1.261 ngư?i02 Tháng sáu năm 201214:30không áp d?ng
Actxprxy.dll6.2.9200.16438753,66418 Tháng 10 năm 201202:44x 86
Actxprxy.dll6.2.9200.20569753,66427 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Arial.TTFkhông áp d?ng755,62420 Tháng 10 năm 201100:07không áp d?ng
Arialbd.TTFkhông áp d?ng718,26420 Tháng 10 năm 201100:07không áp d?ng
Arialbi.TTFkhông áp d?ng533,54002 Tháng sáu năm 201220:25không áp d?ng
Ariali.TTFkhông áp d?ng530,88002 Tháng sáu năm 201220:25không áp d?ng
Authui.dll6.2.9200.164652,033,66427 Tháng 12 năm 201104:19x 86
Authui.dll6.2.9200.205692,033,66427 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Authui-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,89427 Tháng 12 năm 201104:37không áp d?ng
BFE.dll6.2.9200.16465473,60027 Tháng 12 năm 201104:19x 86
BFE.dll6.2.9200.20569473,60027 Tháng 12 năm 201104:21x 86
Btampm.sys6.2.9200.1646514,84827 Tháng 12 năm 201103:55x 86
Btampm.sys6.2.9200.2056914,84827 Tháng 12 năm 201103:57x 86
Btha2dp.sys6.2.9200.1646593,44027 Tháng 12 năm 201103:53không áp d?ng
Btha2dp.sys6.2.9200.2056993,44027 Tháng 12 năm 201103:55không áp d?ng
Bthavrcptg.sys6.2.9200.1646525,85627 Tháng 12 năm 201103:54không áp d?ng
Bthavrcptg.sys6.2.9200.2056925,85627 Tháng 12 năm 201103:56không áp d?ng
Bthhfaud.sys6.2.9200.1646524,57627 Tháng 12 năm 201103:53không áp d?ng
Bthhfaud.sys6.2.9200.2056924,57627 Tháng 12 năm 201103:55không áp d?ng
Bthhfhid.sys6.2.9200.1646522,52827 Tháng 12 năm 201103:53không áp d?ng
Bthhfhid.sys6.2.9200.2056922,52827 Tháng 12 năm 201103:55không áp d?ng
Camerasettingsuihost.exe6.2.9200.1638426,77626 Tháng b?y năm 201203:38x 86
Cour.TTFkhông áp d?ng719,84020 Tháng 10 năm 201100:07không áp d?ng
Courbd.TTFkhông áp d?ng718,43620 Tháng 10 năm 201100:07không áp d?ng
Courbi.TTFkhông áp d?ng523,94802 Tháng sáu năm 201220:25không áp d?ng
Couri.TTFkhông áp d?ng615,11602 Tháng sáu năm 201220:25không áp d?ng
Delegatorprovider.dll6.2.9200.1638419,45626 Tháng b?y năm 201203:18x 86
Dumpsd.sys6.2.9200.16465104,16827 Tháng 12 năm 201104:57x 86
Dumpsd.sys6.2.9200.20569104,16827 Tháng 12 năm 201105:29x 86
Ehreplay.dll6.2.9200.16465376,32027 Tháng 12 năm 201104:19x 86
Ehreplay.dll6.2.9200.20569376,32027 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Fwpuclnt.dll6.2.9200.16465245,24827 Tháng 12 năm 201104:19x 86
Fwpuclnt.dll6.2.9200.20569245,24827 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Ikeext.dll6.2.9200.16465679,93627 Tháng 12 năm 201104:19x 86
Ikeext.dll6.2.9200.20569679,93627 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Launchtm.exe6.2.9200.16384183,29626 Tháng b?y năm 201203:20x 86
Localui.dll6.2.9200.1638414,33626 Tháng b?y năm 201203:18x 86
Lxclw0.GPDkhông áp d?ng41,54306 Tháng b?y năm 201219:49không áp d?ng
Lxclw1.GPDkhông áp d?ng40,87006 Tháng b?y năm 201219:49không áp d?ng
Lxclwb.GDLkhông áp d?ng13,30906 Tháng b?y năm 201219:49không áp d?ng
Lxclwb.xmlkhông áp d?ng6,75306 Tháng b?y năm 201219:49không áp d?ng
Lxclwbw.xmlkhông áp d?ng24,14806 Tháng b?y năm 201219:49không áp d?ng
LX-pcl-pipelineconfig.xmlkhông áp d?ng82306 Tháng b?y năm 201219:49không áp d?ng
LX-pclw0-manifest.inikhông áp d?ng36006 Tháng b?y năm 201219:49không áp d?ng
LX-pclw1-manifest.inikhông áp d?ng36006 Tháng b?y năm 201219:49không áp d?ng
Lxpjlmw.dll0.0.1.0102,40006 Tháng b?y năm 201219:49x 86
Mcmde.dll12.0.9200.16465895,48827 Tháng 12 năm 201104:19x 86
Mcmde.dll12.0.9200.20569895,48827 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Micross.TTFkhông áp d?ng547,42020 Tháng 10 năm 201100:07không áp d?ng
Mstsc.exe6.2.9200.164651,048,06427 Tháng 12 năm 201104:20x 86
Mstsc.exe6.2.9200.205691,048,06427 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Mstsc.MOFkhông áp d?ng1,19902 Tháng sáu năm 201214:31không áp d?ng
Mstscax.dll6.2.9200.164655,088,25627 Tháng 12 năm 201104:19x 86
Mstscax.dll6.2.9200.205695,088,25627 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Mstscax.MOFkhông áp d?ng2,05502 Tháng sáu năm 201214:31không áp d?ng
Networksecurity-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,92027 Tháng 12 năm 201104:34không áp d?ng
Nshwfp.dll6.2.9200.16465702,46427 Tháng 12 năm 201104:20x 86
Nshwfp.dll6.2.9200.20569702,46427 Tháng 12 năm 201104:22x 86
PDC.sys6.2.9200.1643858,08818 Tháng 10 năm 201203:13x 86
PDC.sys6.2.9200.2056958,08827 Tháng 12 năm 201104:55x 86
PDC-mw.ptxmlkhông áp d?ng3,99725 Tháng 10 năm 201122:37không áp d?ng
Rdpcorets.dll6.2.9200.164652,799,61627 Tháng 12 năm 201104:20x 86
Rdpcorets.dll6.2.9200.205692,799,61627 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Rdpudd.dll6.2.9200.16434214,52812 Tháng 10 năm 201205:15x 86
Rdpvideominiport.sys6.2.9200.1643423,27212 Tháng 10 năm 201207:12x 86
T? xa máy tính đ? bàn connection.lnkkhông áp d?ng1.215 ngư?i25 Tháng b?y năm 201220:34không áp d?ng
Resources.PRIkhông áp d?ng8.54402 Tháng 12 năm 201102:29không áp d?ng
Rfxvmt.dll6.2.9200.1643430,20812 Tháng 10 năm 201205:40x 86
Sdbus.sys6.2.9200.16465158,95227 Tháng 12 năm 201104:57x 86
Sdbus.sys6.2.9200.20569158,95227 Tháng 12 năm 201105:29x 86
Sppwinob.dll6.2.9200.16471330,75204 Tháng 12 năm 201204:23x 86
Sppwinob.dll6.2.9200.20575330,75204 Tháng 12 năm 201204:23x 86
Sppwinob-spp-plugin-manifest-signed.Xrm-MSkhông áp d?ng4,04904 Tháng 12 năm 201204:33không áp d?ng
Storagewmi.dll6.2.9200.164651,217,53627 Tháng 12 năm 201104:20x 86
Storagewmi.dll6.2.9200.205691,217,53627 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Storagewmi.MOFkhông áp d?ng162,36023 Tháng 6 năm 201223:25không áp d?ng
Storagewmi_passthru.dll6.2.9200.1638417,92026 Tháng b?y năm 201203:20x 86
Storagewmi_passthru.MOFkhông áp d?ng1.898 ngư?i02 Tháng sáu năm 201214:55không áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MOFkhông áp d?ng1,65102 Tháng sáu năm 201214:55không áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MOFkhông áp d?ng7,47225 Tháng 6 năm 201115:33không áp d?ng
Storewuauth.dll6.2.9200.16465146,94427 Tháng 12 năm 201104:20x 86
Storewuauth.dll6.2.9200.20569146,94427 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Storport.sys6.2.9200.16465302,31227 Tháng 12 năm 201105:17x 86
Storport.sys6.2.9200.20569302,31227 Tháng 12 năm 201104:52x 86
Systemeventsbrokerserver.dll6.2.9200.16473117,24806 Tháng 12 năm 201204:22x 86
Systemeventsbrokerserver.dll6.2.9200.20577117,24806 Tháng 12 năm 201204:25x 86
Tahoma.TTFkhông áp d?ng597,08820 Tháng 10 năm 201100:07không áp d?ng
Tahomabd.TTFkhông áp d?ng541,06020 Tháng 10 năm 201100:07không áp d?ng
Nhi?m v? manager.lnkkhông áp d?ng1.12025 Tháng b?y năm 201220:19không áp d?ng
Taskhost.exe6.2.9200.1644953,76002 Tháng 12 năm 201105:22x 86
Taskhost.exe6.2.9200.2056953,76027 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Taskhostex.exe6.2.9200.1644953,76002 Tháng 12 năm 201105:22x 86
Taskhostex.exe6.2.9200.2056953,76027 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Taskmgr.exe6.2.9200.164651,027,15227 Tháng 12 năm 201104:49x 86
Taskmgr.exe6.2.9200.205691,027,15227 Tháng 12 năm 201105:14x 86
Timebrokerserver.dll6.2.9200.16473114,17606 Tháng 12 năm 201204:23x 86
Timebrokerserver.dll6.2.9200.20577114,17606 Tháng 12 năm 201204:25x 86
Times.TTFkhông áp d?ng814,36820 Tháng 10 năm 201100:07không áp d?ng
Timesbd.TTFkhông áp d?ng815,54820 Tháng 10 năm 201100:07không áp d?ng
Timesbi.TTFkhông áp d?ng626,86402 Tháng sáu năm 201220:25không áp d?ng
Timesi.TTFkhông áp d?ng681,47202 Tháng sáu năm 201220:25không áp d?ng
Tsgqec.dll6.2.9200.1638437,37626 Tháng b?y năm 201203:20x 86
Twinui.dll6.2.9200.164388,856,57618 Tháng 10 năm 201202:46x 86
Twinui.dll6.2.9200.205698,856,57627 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Twinui-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,88918 Tháng 10 năm 201203:48không áp d?ng
Ubpm.dll6.2.9200.16449246,78402 Tháng 12 năm 201105:21x 86
Ubpm.dll6.2.9200.20569246,78427 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Usbmon.dll6.2.9200.16465192,00027 Tháng 12 năm 201104:20x 86
Usbmon.dll6.2.9200.20569192,00027 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Userlanguagescpl.dll6.2.9200.16465560,12827 Tháng 12 năm 201104:20x 86
Userlanguagescpl.dll6.2.9200.20569560,12827 Tháng 12 năm 201104:23x 86
VDS.exe6.2.9200.16465581,12027 Tháng 12 năm 201104:20x 86
VDS.exe6.2.9200.20569581,12027 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Vds_ps.dll6.2.9200.1641446,59211 Tháng 12 năm 201104:53x 86
Vdsldr.exe6.2.9200.1641420,48011 Tháng 12 năm 201104:53x 86
Vdsutil.dll6.2.9200.16414158,72011 Tháng 12 năm 201104:53x 86
Vdsutil.dll6.2.9200.20569158,72027 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Webcamui.dll6.2.9200.16465798,20827 Tháng 12 năm 201104:20x 86
Webcamui.dll6.2.9200.20569798,20827 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Wfplwfs.sys6.2.9200.1638438,64026 Tháng b?y năm 201203:40x 86
Win32k.ptxmlkhông áp d?ng4,17211 Tháng 10 năm 201200:38không áp d?ng
Win32k.sys6.2.9200.164713,401,72804 Tháng 12 năm 201203:56x 86
Win32k.sys6.2.9200.205753,401,72804 Tháng 12 năm 201203:56x 86
Windows store.lnkkhông áp d?ng2.028 ngư?i02 Tháng 12 năm 201100:25không áp d?ng
Windows.systemtoast.Autoplay.LNKkhông áp d?ng1.454 ngư?i25 Tháng 10 năm 201122:35không áp d?ng
Windows.systemtoast.share.LNKkhông áp d?ng1.54725 Tháng 10 năm 201122:35không áp d?ng
Windowsupdateclient-core.ptxmlkhông áp d?ng11,79102 Tháng 12 năm 201100:43không áp d?ng
Winmde.dll12.0.9200.16465891,90427 Tháng 12 năm 201104:20x 86
Winmde.dll12.0.9200.20569891,90427 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Winstore.UI.winmdkhông áp d?ng13,82402 Tháng 12 năm 201100:43không áp d?ng
Winstoreui.dll6.2.9200.16465628,22427 Tháng 12 năm 201104:20x 86
Winstoreui.dll6.2.9200.20569628,22427 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Winstoreui-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2.885 ngư?i27 Tháng 12 năm 201104:31không áp d?ng
Wmpmde.dll12.0.9200.16465818,17627 Tháng 12 năm 201104:20x 86
Wmpmde.dll12.0.9200.20569818,17627 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Wpnapps.dll6.2.9200.16465179,20027 Tháng 12 năm 201104:20x 86
Wpnapps.dll6.2.9200.20569179,20027 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Wsdmon.dll6.2.9200.16465215,04027 Tháng 12 năm 201104:20x 86
Wsdmon.dll6.2.9200.20569215,04027 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Wuaext.dll7.8.9200.1644915,87202 Tháng 12 năm 201105:21x 86
Wuaext.dll7.8.9200.2056915,87227 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Wuapi.dll7.8.9200.16449621,05602 Tháng 12 năm 201105:21x 86
Wuapi.dll7.8.9200.20569621,05627 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Wuapp.exe7.8.9200.1644934,30402 Tháng 12 năm 201105:22x 86
Wuapp.exe7.8.9200.2056934,30427 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Wuauclt.exe7.8.9200.1646552,03227 Tháng 12 năm 201104:31x 86
Wuauclt.exe7.8.9200.2056952,03227 Tháng 12 năm 201104:44x 86
Wuaueng.dll7.8.9200.164652,713,60027 Tháng 12 năm 201104:20x 86
Wuaueng.dll7.8.9200.205692,713,60027 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Wucltux.dll7.8.9200.164491,555,45602 Tháng 12 năm 201105:21x 86
Wucltux.dll7.8.9200.205691,555,45627 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Wudriver.dll7.8.9200.1644983,96802 Tháng 12 năm 201105:21x 86
Wudriver.dll7.8.9200.2056983,96827 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Wups.dll7.8.9200.1644918,43202 Tháng 12 năm 201105:21x 86
Wups.dll7.8.9200.2056918,43227 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Wups2.dll7.8.9200.1644920,99202 Tháng 12 năm 201105:21x 86
Wups2.dll7.8.9200.2056920,99227 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Wusettingsprovider.dll7.8.9200.16449215,04002 Tháng 12 năm 201105:21x 86
Wusettingsprovider.dll7.8.9200.20569215,04027 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Wushareduxresources.dll7.8.9200.1644999,32802 Tháng 12 năm 201105:00x 86
Wushareduxresources.dll7.8.9200.2056999,32827 Tháng 12 năm 201104:02x 86
Wuwebv.dll7.8.9200.16449125,95202 Tháng 12 năm 201105:21x 86
Wuwebv.dll7.8.9200.20569125,95227 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aaclient.dll6.2.9200.16384322,56026 Tháng b?y năm 201203:04x 64
Aaclient.MOFkhông áp d?ng1.261 ngư?i02 Tháng sáu năm 201214:30không áp d?ng
Actxprxy.dll6.2.9200.164382,146,81618 Tháng 10 năm 201203:18x 64
Actxprxy.dll6.2.9200.205692,146,81627 Tháng 12 năm 201104:24x 64
Arial.TTFkhông áp d?ng755,62416 Tháng 12 năm 201123:06không áp d?ng
Arialbd.TTFkhông áp d?ng718,26416 Tháng 12 năm 201123:06không áp d?ng
Arialbi.TTFkhông áp d?ng533,54002 Tháng sáu năm 201220:25không áp d?ng
Ariali.TTFkhông áp d?ng530,88002 Tháng sáu năm 201220:25không áp d?ng
Authui.dll6.2.9200.164652,302,46427 Tháng 12 năm 201104:17x 64
Authui.dll6.2.9200.205692,302,46427 Tháng 12 năm 201104:24x 64
Authui-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,89427 Tháng 12 năm 201107:01không áp d?ng
BFE.dll6.2.9200.16465718,84827 Tháng 12 năm 201104:17x 64
BFE.dll6.2.9200.20569718,84827 Tháng 12 năm 201104:24x 64
Btampm.sys6.2.9200.1646518,43227 Tháng 12 năm 201103:57x 64
Btampm.sys6.2.9200.2056918,43227 Tháng 12 năm 201104:02x 64
Btha2dp.sys6.2.9200.16465117,63227 Tháng 12 năm 201103:55x 64
Btha2dp.sys6.2.9200.20569117,63227 Tháng 12 năm 201104:00x 64
Bthavrcptg.sys6.2.9200.1646531,10427 Tháng 12 năm 201103:56x 64
Bthavrcptg.sys6.2.9200.2056931,10427 Tháng 12 năm 201104:01x 64
Bthhfaud.sys6.2.9200.1646530,72027 Tháng 12 năm 201103:55x 64
Bthhfaud.sys6.2.9200.2056930,72027 Tháng 12 năm 201104:00x 64
Bthhfhid.sys6.2.9200.1646529,95227 Tháng 12 năm 201103:55x 64
Bthhfhid.sys6.2.9200.2056929,95227 Tháng 12 năm 201104:00x 64
Camerasettingsuihost.exe6.2.9200.1638429,88026 Tháng b?y năm 201204:43x 64
Cour.TTFkhông áp d?ng719,84016 Tháng 12 năm 201123:06không áp d?ng
Courbd.TTFkhông áp d?ng718,43616 Tháng 12 năm 201123:06không áp d?ng
Courbi.TTFkhông áp d?ng523,94802 Tháng sáu năm 201220:25không áp d?ng
Couri.TTFkhông áp d?ng615,11602 Tháng sáu năm 201220:25không áp d?ng
Delegatorprovider.dll6.2.9200.1638425,08826 Tháng b?y năm 201203:05x 64
Dumpsd.sys6.2.9200.16465124,64827 Tháng 12 năm 201107:00x 64
Dumpsd.sys6.2.9200.20569124,64827 Tháng 12 năm 201106:29x 64
Ehreplay.dll6.2.9200.16465485,88827 Tháng 12 năm 201104:17x 64
Ehreplay.dll6.2.9200.20569485,88827 Tháng 12 năm 201104:25x 64
Fwpuclnt.dll6.2.9200.16465378,88027 Tháng 12 năm 201104:18x 64
Fwpuclnt.dll6.2.9200.20569378,88027 Tháng 12 năm 201104:25x 64
Ikeext.dll6.2.9200.164651,071,10427 Tháng 12 năm 201104:18x 64
Ikeext.dll6.2.9200.205691,071,10427 Tháng 12 năm 201104:25x 64
Launchtm.exe6.2.9200.16384183,80826 Tháng b?y năm 201203:08x 64
Localui.dll6.2.9200.1638417,40826 Tháng b?y năm 201203:05x 64
Lxclw0.GPDkhông áp d?ng41,54306 Tháng b?y năm 201220:31không áp d?ng
Lxclw1.GPDkhông áp d?ng40,87006 Tháng b?y năm 201220:31không áp d?ng
Lxclwb.GDLkhông áp d?ng13,30906 Tháng b?y năm 201220:31không áp d?ng
Lxclwb.xmlkhông áp d?ng6,75306 Tháng b?y năm 201220:31không áp d?ng
Lxclwbw.xmlkhông áp d?ng24,14806 Tháng b?y năm 201220:31không áp d?ng
LX-pcl-pipelineconfig.xmlkhông áp d?ng82306 Tháng b?y năm 201220:31không áp d?ng
LX-pclw0-manifest.inikhông áp d?ng36006 Tháng b?y năm 201220:31không áp d?ng
LX-pclw1-manifest.inikhông áp d?ng36006 Tháng b?y năm 201220:31không áp d?ng
Lxpjlmw.dll0.0.1.0108,54406 Tháng b?y năm 201220:31x 64
Mcmde.dll12.0.9200.164651,146,88027 Tháng 12 năm 201104:18x 64
Mcmde.dll12.0.9200.205691,146,88027 Tháng 12 năm 201104:25x 64
Micross.TTFkhông áp d?ng547,42016 Tháng 12 năm 201123:06không áp d?ng
Msdsm.sys6.2.9200.16465183,01627 Tháng 12 năm 201106:59x 64
Msdsm.sys6.2.9200.20569183,01627 Tháng 12 năm 201107:06x 64
Mstsc.exe6.2.9200.164651,123,84027 Tháng 12 năm 201104:20x 64
Mstsc.exe6.2.9200.205691,123,84027 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Mstsc.MOFkhông áp d?ng1,19902 Tháng sáu năm 201214:31không áp d?ng
Mstscax.dll6.2.9200.164655,974,52827 Tháng 12 năm 201104:18x 64
Mstscax.dll6.2.9200.205695,974,52827 Tháng 12 năm 201104:26x 64
Mstscax.MOFkhông áp d?ng2,05502 Tháng sáu năm 201214:31không áp d?ng
Networksecurity-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,92027 Tháng 12 năm 201106:24không áp d?ng
Nshwfp.dll6.2.9200.16465888,83227 Tháng 12 năm 201104:18x 64
Nshwfp.dll6.2.9200.20569888,83227 Tháng 12 năm 201104:26x 64
PDC.sys6.2.9200.1643869,86418 Tháng 10 năm 201206:17x 64
PDC.sys6.2.9200.2056969,86427 Tháng 12 năm 201106:22x 64
PDC-mw.ptxmlkhông áp d?ng3,99725 Tháng 10 năm 201122:35không áp d?ng
Rdpcorets.dll6.2.9200.164653,245,56827 Tháng 12 năm 201104:19x 64
Rdpcorets.dll6.2.9200.205693,245,56827 Tháng 12 năm 201104:26x 64
Rdpudd.dll6.2.9200.16434235,52012 Tháng 10 năm 201205:50x 64
Rdpvideominiport.sys6.2.9200.1643427,88012 Tháng 10 năm 201208:08x 64
T? xa máy tính đ? bàn connection.lnkkhông áp d?ng1.215 ngư?i25 Tháng b?y năm 201220:30không áp d?ng
Resources.PRIkhông áp d?ng8.54402 Tháng 12 năm 201102:30không áp d?ng
Rfxvmt.dll6.2.9200.1643436,35212 Tháng 10 năm 201206:14x 64
Sdbus.sys6.2.9200.16465194.28027 Tháng 12 năm 201107:00x 64
Sdbus.sys6.2.9200.20569194.28027 Tháng 12 năm 201106:29x 64
Sppwinob.dll6.2.9200.16471368,64004 Tháng 12 năm 201204:21x 64
Sppwinob.dll6.2.9200.20575368,64004 Tháng 12 năm 201204:24x 64
Sppwinob-spp-plugin-manifest-signed.Xrm-MSkhông áp d?ng4,04904 Tháng 12 năm 201207:01không áp d?ng
Storagewmi.dll6.2.9200.164651,536,51227 Tháng 12 năm 201104:19x 64
Storagewmi.dll6.2.9200.205691,536,51227 Tháng 12 năm 201104:26x 64
Storagewmi.MOFkhông áp d?ng162,36023 Tháng 6 năm 201223:25không áp d?ng
Storagewmi_passthru.dll6.2.9200.1638421,50426 Tháng b?y năm 201203:07x 64
Storagewmi_passthru.MOFkhông áp d?ng1.898 ngư?i02 Tháng sáu năm 201214:55không áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MOFkhông áp d?ng1,65102 Tháng sáu năm 201214:55không áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MOFkhông áp d?ng7,47225 Tháng 6 năm 201115:32không áp d?ng
Storewuauth.dll6.2.9200.16465173,56827 Tháng 12 năm 201104:19x 64
Storewuauth.dll6.2.9200.20569173,56827 Tháng 12 năm 201104:26x 64
Storport.sys6.2.9200.16465329,96027 Tháng 12 năm 201106:59x 64
Storport.sys6.2.9200.20569329,96027 Tháng 12 năm 201107:06x 64
Systemeventsbrokerserver.dll6.2.9200.16473178,17606 Tháng 12 năm 201204:22x 64
Systemeventsbrokerserver.dll6.2.9200.20577178,17606 Tháng 12 năm 201204:26x 64
Tahoma.TTFkhông áp d?ng597,08816 Tháng 12 năm 201123:06không áp d?ng
Tahomabd.TTFkhông áp d?ng541,06016 Tháng 12 năm 201123:06không áp d?ng
Nhi?m v? manager.lnkkhông áp d?ng1.12025 Tháng b?y năm 201220:17không áp d?ng
Taskhost.exe6.2.9200.1644977,82402 Tháng 12 năm 201105:20x 64
Taskhost.exe6.2.9200.2056977,82427 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Taskhostex.exe6.2.9200.1644972,19202 Tháng 12 năm 201105:20x 64
Taskhostex.exe6.2.9200.2056972,19227 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Taskmgr.exe6.2.9200.164651,122,76827 Tháng 12 năm 201106:39x 64
Taskmgr.exe6.2.9200.205691,122,76827 Tháng 12 năm 201106:20x 64
Timebrokerserver.dll6.2.9200.16473170,49606 Tháng 12 năm 201204:23x 64
Timebrokerserver.dll6.2.9200.20577170,49606 Tháng 12 năm 201204:26x 64
Times.TTFkhông áp d?ng814,36816 Tháng 12 năm 201123:06không áp d?ng
Timesbd.TTFkhông áp d?ng815,54816 Tháng 12 năm 201123:06không áp d?ng
Timesbi.TTFkhông áp d?ng626,86402 Tháng sáu năm 201220:25không áp d?ng
Timesi.TTFkhông áp d?ng681,47202 Tháng sáu năm 201220:25không áp d?ng
Tsgqec.dll6.2.9200.1638444,54426 Tháng b?y năm 201203:07x 64
Twinui.dll6.2.9200.1643810,096,64018 Tháng 10 năm 201203:20x 64
Twinui.dll6.2.9200.2056910,096,64027 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Twinui-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,88918 Tháng 10 năm 201205:47không áp d?ng
Ubpm.dll6.2.9200.16449318,46402 Tháng 12 năm 201105:19x 64
Ubpm.dll6.2.9200.20569318,46427 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Usbmon.dll6.2.9200.16465245,24827 Tháng 12 năm 201104:19x 64
Usbmon.dll6.2.9200.20569245,24827 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Userlanguagescpl.dll6.2.9200.16465631,80827 Tháng 12 năm 201104:19x 64
Userlanguagescpl.dll6.2.9200.20569631,80827 Tháng 12 năm 201104:27x 64
VDS.exe6.2.9200.16465680,96027 Tháng 12 năm 201104:20x 64
VDS.exe6.2.9200.20569680,96027 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Vds_ps.dll6.2.9200.16465120,83227 Tháng 12 năm 201104:20x 64
Vds_ps.dll6.2.9200.2056946,59227 Tháng 12 năm 201104:23x 86
Vdsldr.exe6.2.9200.1641423,55211 Tháng 12 năm 201105:28x 64
Vdsutil.dll6.2.9200.16414190,97611 Tháng 12 năm 201105:27x 64
Vdsutil.dll6.2.9200.20569190,97627 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Webcamui.dll6.2.9200.16465955,90427 Tháng 12 năm 201104:19x 64
Webcamui.dll6.2.9200.20569955,90427 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Wfplwfs.sys6.2.9200.1638496,49626 Tháng b?y năm 201204:54x 64
Win32k.ptxmlkhông áp d?ng4,17211 Tháng 10 năm 201200:37không áp d?ng
Win32k.sys6.2.9200.164714,056,06404 Tháng 12 năm 201203:59x 64
Win32k.sys6.2.9200.205754,056,06404 Tháng 12 năm 201204:00x 64
Windows store.lnkkhông áp d?ng2.028 ngư?i02 Tháng 12 năm 201100:24không áp d?ng
Windows.systemtoast.Autoplay.LNKkhông áp d?ng1.454 ngư?i25 Tháng 10 năm 201122:32không áp d?ng
Windows.systemtoast.share.LNKkhông áp d?ng1.54725 Tháng 10 năm 201122:32không áp d?ng
Windowsupdateclient-core.ptxmlkhông áp d?ng11,79102 Tháng 12 năm 201100:41không áp d?ng
Winmde.dll12.0.9200.164651,145,85627 Tháng 12 năm 201104:19x 64
Winmde.dll12.0.9200.205691,145,85627 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Winstore.UI.winmdkhông áp d?ng13,82402 Tháng 12 năm 201100:41không áp d?ng
Winstoreui.dll6.2.9200.16465765,44027 Tháng 12 năm 201104:19x 64
Winstoreui.dll6.2.9200.20569765,44027 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Winstoreui-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2.885 ngư?i27 Tháng 12 năm 201106:28không áp d?ng
Wmpmde.dll12.0.9200.164651,096,70427 Tháng 12 năm 201104:19x 64
Wmpmde.dll12.0.9200.205691,096,70427 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Wow64_win32k.ptxmlkhông áp d?ng4,17226 Tháng 10 năm 201123:34không áp d?ng
Wpnapps.dll6.2.9200.16465244,73627 Tháng 12 năm 201104:19x 64
Wpnapps.dll6.2.9200.20569244,73627 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Wsdmon.dll6.2.9200.16465256.00027 Tháng 12 năm 201104:19x 64
Wsdmon.dll6.2.9200.20569256.00027 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Wuaext.dll7.8.9200.1644917,40802 Tháng 12 năm 201105:20x 64
Wuaext.dll7.8.9200.2056917,40827 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Wuapi.dll7.8.9200.16449767,48802 Tháng 12 năm 201105:20x 64
Wuapi.dll7.8.9200.20569767,48827 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Wuapp.exe7.8.9200.1644939,42402 Tháng 12 năm 201105:20x 64
Wuapp.exe7.8.9200.2056939,42427 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Wuauclt.exe7.8.9200.1646558,28827 Tháng 12 năm 201106:27x 64
Wuauclt.exe7.8.9200.2056958,28827 Tháng 12 năm 201107:43x 64
Wuaueng.dll7.8.9200.164653,345,92027 Tháng 12 năm 201104:19x 64
Wuaueng.dll7.8.9200.205693,345,92027 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Wucltux.dll7.8.9200.164491,619,96802 Tháng 12 năm 201105:20x 64
Wucltux.dll7.8.9200.205691,619,96827 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Wudriver.dll7.8.9200.1644998,30402 Tháng 12 năm 201105:20x 64
Wudriver.dll7.8.9200.2056998,30427 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Wups.dll7.8.9200.1644943,00802 Tháng 12 năm 201105:20x 64
Wups.dll7.8.9200.2056943,00827 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Wups2.dll7.8.9200.1644948,64002 Tháng 12 năm 201105:20x 64
Wups2.dll7.8.9200.2056948,64027 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Wusettingsprovider.dll7.8.9200.16449251,90402 Tháng 12 năm 201105:20x 64
Wusettingsprovider.dll7.8.9200.20569251,90427 Tháng 12 năm 201104:27x 64
Wushareduxresources.dll7.8.9200.1644999,32802 Tháng 12 năm 201105:01x 64
Wushareduxresources.dll7.8.9200.2056999,32827 Tháng 12 năm 201104:06x 64
Wuwebv.dll7.8.9200.16449141,82402 Tháng 12 năm 201105:20x 64
Wuwebv.dll7.8.9200.20569141,82427 Tháng 12 năm 201104:27x 64

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

N?u b?n có th?c m?c v? Windows C?p Nh?t, đi đ?n các web site Microsoft sau đây:
G? r?i các v?n đ? v?i cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t
C?p nh?t t? đ?ng c?a Windows: câu h?i thư?ng g?p
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2785094 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbhotfixserver kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2785094 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2785094

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com