Mô t? Update Rollup 4 cho h? th?ng Trung tâm năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2785681 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này th?o lu?n v? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong Update Rollup 4 cho Microsoft h? th?ng Trung tâm năm 2012. Ngoài ra, bài vi?t này ch?a hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 4 cho h? th?ng Trung tâm năm 2012.

Thông tin thêm

V?n đ? đư?c c? đ?nh trong Update Rollup 4 cho h? th?ng Trung tâm năm 2012

Qu?n l? ho?t đ?ng - UNIX và Linux giám sát (qu?n l? gói C?p Nh?t)

V?n đ? 1
Gi? s? r?ng b?n s? d?ng nhi?u màn h?nh quá tr?nh nh?m m?c tiêu cùng m?t máy tính ho?c nhóm đ? theo d?i m?t s? quy tr?nh. Các quá tr?nh có cùng tên và các quá tr?nh khác nhau đ?i s? b? l?c. Trong trư?ng h?p này, các quá tr?nh đư?c giám sát không chính xác trong m?t s? trư?ng h?p m?u. V? v?y, H? th?ng Trung tâm có th? phát hi?n các v?n đ? x?y ra trên các quá tr?nh theo d?i.

Lưu ? Sau khi C?p Nh?t nh?p kh?u các t?p tin Microsoft.Unix.Process.Library.mpb C?p Nh?t, b?n ph?i ch?nh s?a và lưu các trư?ng h?p quá tr?nh m?u s?n có cho b?n C?p Nh?t có hi?u l?c.
V?n đ? 2
H?p l? đ?a hi?u su?t s? li?u th?ng kê không thu th?p cho m?t s? lo?i kh?i lư?ng đ?a trên máy tính d?a trên Solaris.
V?n đ? 3
M?t s? b? thích ?ng m?ng trên máy tính HP-UX có th? không đư?c phát hi?n.
V?n đ? 4
Th?ng kê hi?u su?t c?a b? thích ?ng m?ng không đư?c thu th?p cho b? thích ?ng m?ng HP-UX.
V?n đ? 5
H?p l? đ?a hi?u su?t s? li?u th?ng kê không thu th?p cho m?t s? trong s? các lo?i thi?t b? trên máy tính d?a trên Linux.
S? 6
Trong các h? th?ng đi?u hành Solaris, b? nh? đư?c s? d?ng cho b? nh? Cache ZFS Adaptive thay th? đư?c coi là b? nh? đư?c s? d?ng không chính xác.

Qu?n l? máy ?o (KB2791325 - giao di?n đi?u khi?n, KB2791326-máy ch? VMM, KB2791327-c?ng thông tin)

V?n đ? 1
Máy ?o làm m?i ho?t đ?ng có th? làm cho vi?c s? d?ng CPU cao trên VMware vCenter 4.1 máy ch?.
V?n đ? 2
Khi m?t máy ?o cao có đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng nhi?u đ?ng GPT đ?t đ?a, máy ?o có trạm đậu "Không đư?c h? tr? VM c?u h?nh" trong giao di?n đi?u khi?n VMM.
V?n đ? 3
Đ?i l? cài đ?t chuyên bi?t không thành công trên Hyper-V máy ch? có chính sách nhóm WinRM c?u h?nh.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 4 cho h? th?ng Trung tâm năm 2012

Các gói C?p Nh?t cho máy ?o qu?n l? có s?n t? Microsoft Update.

UNIX và Linux qu?n l? gói C?p Nh?t cho qu?n l? ho?t đ?ng có s?n t? các web site sau đây c?a Microsoft Download Center:
http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?ID=29696
 • Đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t t? Microsoft Update, h?y làm theo các bư?c trên m?t h? th?ng có m?t thành ph?n h? th?ng Trung tâm 2012 áp d?ng cài đ?t:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
  2. Trong Panel điều khiển, b?m đúp vào Windows Update.
  3. Trong c?a s? Windows Update, nh?p vào Ki?m tra tr?c tuy?n C?p Nh?t t? Microsoft Update.
  4. B?m chu?t Quan tr?ng C?p Nh?t có s?n.
  5. Ch?n các áp d?ng B?n C?p Nh?t Rollup 4 gói, và sau đó b?m vào Ok.
  6. B?m chu?t cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup gói.
 • Đ? t? t?i v? B? qu?n lí c?u h?nh C?p Nh?t gói t? các c?a hàng Microsoft Update, s? d?ng liên k?t sau đây:
  Qu?n l? máy ?o-giao di?n đi?u khi?n (KB2791325)
  T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
  Qu?n l? máy ?o-máy ch? VMM (KB2791326)
  T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
  Qu?n l? máy ?o-c?ng thông tin (KB2791327)
  T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
  Đ? t? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t rollup gói, h?y ch?y l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh nâng lên m?t:
  Msiexec.exe /update PackageName
  Ví d ?, đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t máy ch? VMM (KB2791326), h?y ch?y l?nh sau:
  Msiexec.exe /update KB2791326-ki?n trúc AMD64-Server.msp

Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t

Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t cho ho?t đ?ng qu?n l? UNIX và Linux giám sát các gói và các đ?i l?

Đ? cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t gói giám sát và các đ?i l? cho hệ điều hành UNIX và Linux, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i xu?ng gói c?p nh?t qu?n l? t? website sau c?a Microsoft:
  H? th?ng Trung tâm giám sát Pack cho UNIX và các hệ điều hành Linux
 2. cài đ?t chuyên bi?t gói c?p nh?t qu?n l? gói đ? trích xu?t các t?p tin qu?n l? gói.
 3. Nh?p kh?u Microsoft.Unix.Library qu?n l? gói C?p Nh?t t? m?c Microsoft.Unix.Library\2012, Microsoft.Process.Library qu?n l? gói bó và các n?n t?ng thư vi?n qu?n l? gói có liên quan đ?n Linux hay UNIX n?n t?ng mà b?n theo d?i trong môi trư?ng c?a b?n.

  Lưu ? N?u b?n có k? ho?ch đ? C?p Nh?t Solaris 10 hay Solaris 11 qu?n l? gói bó, b?n có th? ph?i ch? m?t vài phút sau khi b?n chuy?n nh?p thư vi?n n?n t?ng Microsoft.Solaris.Library và trư?c khi b?n nh?p Solaris 10 hay Solaris 11 qu?n l? gói bó.
 4. Nh?p kh?u các gói c?p nh?t qu?n l? cho m?i phiên b?n c?a Linux hay UNIX mà b?n đang theo d?i trong môi trư?ng c?a b?n.
 5. Kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? h? th?ng Trung tâm qu?n l? trên m?i máy ch? qu?n l? ho?c c?ng mà b?n s? d?ng đ? qu?n l? đ?i l? UNIX/Linux.
 6. Nâng c?p m?i đ?i l? lên phiên b?n m?i nh?t b?ng cách s? d?ng l?nh ghép ng?n Windows PowerShell C?p Nh?t-SCXAgent ho?c đ?i l? c?a thu?t s? nâng c?p UNIX/Linux trong c?a s? bàn đi?u khi?n qu?n lí ho?t đ?ng.
Lưu ? Qu?n l? gói bó t?p tin cho m?i phiên b?n hệ điều hành UNIX và Linux ch?a các t?p tin nào v? gói và tác nhân qu?n l?. B?n có th? ph?i ch? m?t vài phút sau khi b?n nh?p các công c? qu?n l? gói gói trư?c khi các t?p tin đ?i l? có s?n cho các đ?i l? nâng c?p.

Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t cho máy ?o Manager

Các đ?i l? VMM trên các máy tính đư?c qu?n l? đ? đư?c c?p nh?t sau khi C?p Nh?t máy ch? VMM cho Update Rollup 4 (KB2791326) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? c?p nh?t các đ?i l? VMM trên các máy tính đư?c qu?n l?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? giao di?n đi?u khi?n VMM.
 2. B?m chu?t V?i, và sau đó ch?n Máy ch?.
 3. Theo Qu?n l? máy tính, ch?n các máy ch?, và sau đó b?m vào Đ?i l? C?p Nh?t.

T?p tin đư?c C?p Nh?t trong gói Update Rollup 4

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
C?p Nh?t giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? qu?n l? máy ?o (KB2791325)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinKích thư?c t?p tinPhiên b?n
DB.Adhc.dll7232483.0.6040.0
Engine.Deployment.dll4283363.0.6040.0
ImgLibEngine.dll12639203.0.6040.0
Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll1627363.0.6019.0
Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll15260643.0.6040.0
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll26725603.0.6019.0
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.dll1293363.0.6040.0
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll556083.0.6040.0
Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.dll6368483.0.6019.0
Remoting.dll6409443.0.6019.0
C?p Nh?t Rollup 4 cho h? th?ng Trung tâm 2012 (VMM) b? sung Notice_Localized languages.rtf73393
VmmAdminUI.exe1371363.0.6019.0
VMWareImplementation.dll18987603.0.6055.0
WSManAutomation.dll351203.0.6040.0
WsManWrappers.dll20790243.0.6040.0
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Qu?n l? máy ?o máy ch? C?p Nh?t (KB2791326)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinKích thư?c t?p tinPhiên b?n
DB.Adhc.dll7232483.0.6040.0
Engine.Adhc.Operations.dll6945763.0.6040.0
Engine.Backup.dll514643.0.6055.0
Engine.BitBos.dll1866323.0.6055.0
Engine.Deployment.dll4283363.0.6040.0
Engine.IndigoAccessLayer.dll3173603.0.6019.0
Engine.MomDal.dll5716963.0.6040.0
Engine.Placement.dll2317283.0.6040.0
Engine.Placement.ResourceModel.dll2644963.0.6040.0
Engine.VmOperations.dll11901923.0.6040.0
ImgLibEngine.dll12639203.0.6040.0
Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll1627363.0.6019.0
msiInstaller.dat12
msiInstaller.exe (32-chút)1740003.0.6005.0
msiInstaller.exe (64-chút)2103523.0.6005.0
Remoting.dll6409443.0.6019.0
C?p Nh?t Rollup 4 cho h? th?ng Trung tâm 2012 (VMM) b? sung Notice_Localized languages.rtf73393
vmmAgent.exe31439443.0.6055.0
vmmAgent.msi (32-chút)3381760
vmmAgent.msi (64-chút)3832320
vmmguestagent.exe2040403.0.6055.0
vmmGuestAgent.msi (32-chút)1154048
vmmGuestAgent.msi (64-chút)1405952
VMWareImplementation.dll18987603.0.6055.0
WSManAutomation.dll351203.0.6040.0
WsManWrappers.dll20790243.0.6040.0
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Qu?n l? máy ?o t? ph?c v? thông tin C?p Nh?t (KB2791327)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinKích thư?c t?p tinPhiên b?n
DB.Adhc.dll7232483.0.6040.0
Engine.Deployment.dll4283363.0.6040.0
ImgLibEngine.dll12639203.0.6040.0
Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll1627363.0.6019.0
Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll15260643.0.6040.0
Remoting.dll6409443.0.6019.0
C?p Nh?t Rollup 4 cho h? th?ng Trung tâm 2012 (VMM) b? sung Notice_Localized languages.rtf73393
VMWareImplementation.dll18987603.0.6055.0
WSManAutomation.dll351203.0.6040.0
WsManWrappers.dll20790243.0.6040.0
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2785681 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center 2012
T? khóa: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2785681 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2785681

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com