Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n xem SharePoint tích h?p d? li?u theo đ?nh hư?ng các m?c ki?m nh?p sau khi b?n nâng c?p lên SSRS 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2785699 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2012 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t trư?ng h?p c?a Microsoft SQL Server báo cáo b?n ghi d?ch v? (SSRS) đư?c c?u h?nh đ? ch?y trong ch? đ? tích h?p Microsoft SharePoint.
  • Có r?t nhi?u d? li?u đi?u khi?n ki?m nh?p vào trư?ng h?p SSRS.
  • B?n nâng c?p ph?n SSRS SSRS 2012.
  • B?n c? g?ng đ? xem ki?m nh?p d? li?u theo đ?nh hư?ng trong m?t web site SharePoint.
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Giá tr? không đư?c tr?ng.
Tham s? tên: obj
Kh?c ph?c s? c? v?i Microsoft SharePoint Foundation.
ID c?a m?i tương quan: S?
Ngày và th?i gian: Ngày gi?

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các th? sau là m?t tích t? các c?t DataSettings c?a dbo.ki?m nh?p b?ng trong subscriptions s?n có đ?nh hư?ng d? li?u sau khi b?n nâng c?p SSRS:
  • CaseSensitivity
  • AccentSensitivity
  • KanatypeSensitivity
  • WidthSensitivity

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Cumulative Update 2 cho SQL Server 2012 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2012 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2790947 Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho SQL Server 2012 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 SP1 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

Tích l?y update 5 cho SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 5. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2777772 Cumulative update C?p Nh?t gói 5 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, t? thêm các th? b? thi?u đ? các c?t DataSettings . Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thêm t? khoá, tham kh?o ph?n "Thông tin".

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? thêm các th? vào c?t DataSettings , h?y ch?y k?ch b?n sau đây:


DECLARE @subid as uniqueidentifier
DECLARE @orig_string nvarchar(max)
DECLARE @new_string nvarchar (max)
SET @subid = '<SubscriptionID>' // You input your SubscriptionID here.
SET @orig_string = CAST((SELECT DataSettings FROM dbo.Subscriptions where SubscriptionID = @subid) AS nvarchar(max))
SET @new_string = STUFF(@orig_string, len(@orig_string) - 9, 0, 
'<CaseSensitivity>True</CaseSensitivity><AccentSensitivity>True</AccentSensitivity>
<KanatypeSensitivity>True</KanatypeSensitivity><WidthSensitivity>True</WidthSensitivity>')

UPDATE dbo.Subscriptions SET DataSettings = @new_string where SubscriptionID = @subid

Thu?c tính

ID c?a bài: 2785699 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
T? khóa: 
kbqfe kbfix kb16bitonly kbexpertiseadvanced kbmt KB2785699 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2785699

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com