"Không th? Allocate b? nh?" l?i khi b?n ch?y m?t k?ch b?n trong Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8 ho?c Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2786401 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n có m?t máy tính đang ch?y h? th?ng cho UNIX d?a trên ?ng d?ng (s?a). Máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
Khi b?n c? g?ng đ? ch?y m?t k?ch b?n đ? t?o ra nhi?u bi?n môi trư?ng, các k?ch b?n không thành công và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Không th? c?p phát b? nh?

Lưu ?
v?n đ? này ch? x?y ra khi kích thư?c kh?i thay đ?i môi trư?ng là hơn 64 kilobyte (KB).

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? chi?u dài chu?i đư?c ch? đ?nh cho RtlSetEnvironmentVar API là không chính xác khi kích thư?c kh?i thay đ?i môi trư?ng là hơn 64 KB.

Gi?i pháp

Hotfix này c?ng có s?n t?i C?a hàng Microsoft Update

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
Ngoài ra, b?n ph?i có ti?n ích và ph?n m?m phát tri?n Kit (SDK) cho các h? th?ng cho các ?ng d?ng d?a trên UNIX đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Psxdll.dll6.1.7601.22195309,24816 Tháng 12 năm 201218:37x 86
Psxdllsvr.dll6.1.7601.22195357,88816 Tháng 12 năm 201218:37x 86
Psxss.exe6.1.7601.22195656,89616 Tháng 12 năm 201214:43x 86
Sua-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,98116 Tháng 12 năm 201218:57không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Psxdll.dll6.1.7601.22195330,24016 Tháng 12 năm 201217:41x 64
Psxdllsvr.dll6.1.7601.22195378,36816 Tháng 12 năm 201217:41x 64
Psxss.exe6.1.7601.22195849,40816 Tháng 12 năm 201215:04x 64
Sua-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,98116 Tháng 12 năm 201218:07không áp d?ng
Psxdll.dll6.1.7601.22195328,19216 Tháng 12 năm 201218:37x 86
Psxdllsvr.dll6.1.7601.22195376,83216 Tháng 12 năm 201218:37x 86
Psxdll.dll6.1.7601.22195328,19216 Tháng 12 năm 201218:37x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Psxdll.dll6.1.7601.22195718,84816 Tháng 12 năm 201216:17IA-64
Psxdllsvr.dll6.1.7601.22195744,44816 Tháng 12 năm 201216:17IA-64
Psxss.exe6.1.7601.221951,649,66416 Tháng 12 năm 201214:26IA-64
Posixsscom.dll6.1.7601.221955.63216 Tháng 12 năm 201214:42x 86
Psxdll.dll6.1.7601.22195328,19216 Tháng 12 năm 201218:37x 86
Psxdllsvr.dll6.1.7601.22195376,83216 Tháng 12 năm 201218:37x 86
Windows 8 và Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Windows 8 và Windows Server 2012 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows 8" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 8" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?ttrong các "thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8 và Windows Server 2012". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Psxdll.dll6.2.9200.20657289,28009 Tháng 3 năm 201304:24x 86
Psxdllsvr.dll6.2.9200.20657339,45609 Tháng 3 năm 201304:24x 86
Psxss.exe6.2.9200.20657650,24009 Tháng 3 năm 201304:25x 86
Sua-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,87309 Tháng 3 năm 201307:43không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Psxdll.dll6.2.9200.20657315,90409 Tháng 3 năm 201304:59x 64
Psxdllsvr.dll6.2.9200.20657364,03209 Tháng 3 năm 201304:59x 64
Psxss.exe6.2.9200.20657837,12009 Tháng 3 năm 201305:00x 64
Sua-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,87310 Tháng 3 năm 201301:19không áp d?ng
Psxdll.dll6.2.9200.20657305,15209 Tháng 3 năm 201304:24x 86
Psxdllsvr.dll6.2.9200.20657354,30409 Tháng 3 năm 201304:24x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_d1d3e2cfd1573a5086cbc1ae0e34227d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22195_none_d6235662a99095b7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06:33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22195_none_7623bf20678f756b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin62,446
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06:36
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_2fb9030afc4f5a84d5c70e7814b63899_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22195_none_bd77bdfff55d7104.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06:33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ee855c5f7f3358d37718528ea64d446f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22195_none_853cef94ff17f9a6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06:33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_eeab6e1f12351a34357a45d41ea85445_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22195_none_3feb26a91c44d31e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,064
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06:33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_subsystem-cho - unix-...d-?ng d?ng-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22195_none_52b77cb1d0692a3f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin58,151
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22195_none_d2425aa41fece6a1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin63,787
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_subsystem-cho - unix-...d-?ng d?ng-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22195_none_5d0c270404c9ec3a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin42,861
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22195_none_dc9704f6544da89c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin42,787
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_7604db672cbb1af03eb08856158462fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22195_none_a88f90d733ea8a5e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06:33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22195_none_76256316678d7e67.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin63,784
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06:33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22195_none_dc9704f6544da89c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin41,411
Ngày (UTC)16 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)18:54
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8 và Windows Server 2012

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.808 ngư?i
Ngày (UTC)11 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_abc6db3707e75a09460f94e1d26eafff_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20657_none_02b4f29ac0374f57.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)11 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20657_none_714074dfda58f2e4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin65,697
Ngày (UTC)11 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:46
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_9a8f20613198143a7d8884742138d897_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20657_none_5262302ca9ad9685.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,064
Ngày (UTC)11 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20657_none_cd5f106392b6641a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin66,813
Ngày (UTC)11 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,818
Ngày (UTC)11 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20657_none_d7b3bab5c7172615.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin41,529
Ngày (UTC)11 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2786401 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kberrmsg kbmt KB2786401 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2786401

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com