đ?a ch? IP không đúng ngu?n tr? l?i trong các ph?n ?ng SNMP Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista và Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2786454 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có b?n ghi d?ch v? đơn gi?n Network Management Protocol (SNMP) đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista ho?c Windows Server 2008.
 • Máy tính có b? thích ?ng m?ng có nhi?u IP phiên b?n 4 (IPv4) đ?a ch? đư?c ch? đ?nh.
 • M?t yêu c?u SNMP đư?c g?i đ?n m?t đ?a ch? IPv4 trên máy tính.
Trong trư?ng h?p này, đ?a ch? IP ngu?n là SNMP đáp không ph?i là cùng m?t đ?a ch? IP mà nh?n đư?c yêu c?u SNMP. C? th? hơn, các đ?a ch? IP ngu?n đư?c thay th? b?ng m?t đ?a ch? IP ng?u nhiên trên máy tính.

Lưu ? V?n đ? này làm cho SNMP Giám sát không đáng tin c?y trên máy tính có nhi?u đ?a ch? IP.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? SNMP không s? d?ng ki?m soát d? li?u khi WSARecvMsg ch?c năng đư?c g?i là trong khi g?i l?i ph?n ?ng SNMP.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch?c năng WSARecvMsg và ki?m soát d? li?u, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? ch?c năng WSARecvMsg

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 8 và Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Windows 8 hotfix và Windows Server 2012 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows 8" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 8" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 8 và Windows Server 2012". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
SNMP.exe6.2.9200.1646545,05627 Tháng 10 năm 201104: 20x 86
SNMP.exe6.2.9200.2056945,05627 Tháng 10 năm 201104: 23x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
SNMP.exe6.2.9200.1646550,68827 Tháng 10 năm 201104: 20x 64
SNMP.exe6.2.9200.2056950,68827 Tháng 10 năm 201104: 27x 64
SNMP.exe6.2.9200.1646545,05627 Tháng 10 năm 201104: 20x 86
SNMP.exe6.2.9200.2056945,05627 Tháng 10 năm 201104: 23x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2 . 22XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Vista và Windows Server 2008". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
SNMP.exe6.0.6002.2298747,61627 Tháng 10 năm 201101: 39x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
SNMP.exe6.0.6002.2298750,17627 Tháng 10 năm 201102: 21x 64
SNMP.exe6.0.6002.2298747,61627 Tháng 10 năm 201101: 39x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
SNMP.exe6.0.6002.22987116,73627 Tháng 10 năm 201101: 26IA-64
SNMP.exe6.0.6002.2298747,61627 Tháng 10 năm 201101: 39x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
SNMP.exe6.1.7600.1717647,61624 Tháng 12 năm 201104: 56x 86
SNMP.exe6.1.7600.2138147,61624 Tháng 12 năm 201105: 07x 86
SNMP.exe6.1.7601.1801147,61624 Tháng 12 năm 201104: 45x 86
SNMP.exe6.1.7601.2217347,61624 Tháng 12 năm 201106: 00x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
SNMP.exe6.1.7600.1717649,66424 Tháng 12 năm 201105: 49x 64
SNMP.exe6.1.7600.2138150,17624 Tháng 12 năm 201105: 51x 64
SNMP.exe6.1.7601.1801149,66424 Tháng 12 năm 201105: 52x 64
SNMP.exe6.1.7601.2217350,17624 Tháng 12 năm 201105: 56x 64
SNMP.exe6.1.7600.1717647,61624 Tháng 12 năm 201104: 56x 86
SNMP.exe6.1.7600.2138147,61624 Tháng 12 năm 201105: 07x 86
SNMP.exe6.1.7601.1801147,61624 Tháng 12 năm 201104: 45x 86
SNMP.exe6.1.7601.2217347,61624 Tháng 12 năm 201106: 00x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
SNMP.exe6.1.7600.17176116,22424 Tháng 12 năm 201104: 49IA-64
SNMP.exe6.1.7600.21381116,73624 Tháng 12 năm 201104: 43IA-64
SNMP.exe6.1.7601.18011116,73624 Tháng 12 năm 201104: 32IA-64
SNMP.exe6.1.7601.22173116,73624 Tháng 12 năm 201104: 55IA-64
SNMP.exe6.1.7600.1717647,61624 Tháng 12 năm 201104: 56x 86
SNMP.exe6.1.7600.2138147,61624 Tháng 12 năm 201105: 07x 86
SNMP.exe6.1.7601.1801147,61624 Tháng 12 năm 201104: 45x 86
SNMP.exe6.1.7601.2217347,61624 Tháng 12 năm 201106: 00x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8 và Windows Server 2012

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_c630c8732581c67a9495b01706ea50c0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20569_none_04dd207f1cebf4a3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)21: 04
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_ccacb91c6ddae8115ea13ba284e7c4e3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16465_none_1c77f6ac5beb8f38.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)21: 04
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16465_none_f3f68f5029987c29.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,358
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20569_none_f4842d4342b2814f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,358
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_42b3ad47eb128837a3f0dd4840814576_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20569_none_5bd9574f65d92b74.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)21: 04
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_bcf0eb8da8667675ca175c77eb425f00_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16465_none_9ca332d2931dcef2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)21: 04
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16465_none_50152ad3e1f5ed5f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,364
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 01
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20569_none_50a2c8c6fb0ff285.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,364
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 31
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16465_none_5a69d5261656af5a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,442
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 41
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20569_none_5af773192f70b480.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,442
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_a5681bbf2d77038174dcb16c75b133b0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22987_none_a2aea852d4cdd569.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 43
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22987_none_f95587a26ec13f50.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin20,478
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7473a1a4cf3d39df6f45b715b724ef99_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22987_none_c8a60d4de80a4cf5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 43
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22987_none_55742326271eb086.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin20,808
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22987_none_5fc8cd785b7f7281.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,339
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_c37e05b7c3da7df35306b11f3749a1ba_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22987_none_ea4e7d2c712642da.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 43
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22987_none_f9572b986ebf484c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin20,798
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 23
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22987_none_5fc8cd785b7f7281.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,339
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_08ba7e8f1a70d7519a363e0918dfa540_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18011_none_4c2e97a18cd16c89.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_402b55802cb96919b5a690a9245d1f62_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22173_none_fb6c4187cbca4dbb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_4b9fa1c782792b3a0eeec877bf4e1acb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17176_none_d9c8d27172421cca.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_8d6e9a51ee9195bc16a3c0239459d2e2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21381_none_29260fca3842d0ed.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17176_none_f716ed2cb98d8af6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17.014 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21381_none_f790ba7fd2b7c525.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,096
Ngày (UTC)24 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18011_none_f9392a2eb687cdb0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17.014 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22173_none_f983e805cfd447ce.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,096
Ngày (UTC)24 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 41
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_2285014929e80226b8ccda88ebcf8eb5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21381_none_e83c0c944e5edfe6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_5600b6527d1bffa535cd3c7e8a50d4fb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17176_none_63890324a98125e4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7315f55194a1d2d47d8c424c305725f4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22173_none_e38345f6bee73a18.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ed12cebf74e8f5eed63329ad4beea2b7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18011_none_20da2ac5e903ca1a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17176_none_533588b071eafc2c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,020
Ngày (UTC)24 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21381_none_53af56038b15365b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,102
Ngày (UTC)24 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18011_none_5557c5b26ee53ee6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,020
Ngày (UTC)24 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22173_none_55a283898831b904.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,102
Ngày (UTC)24 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 15
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17176_none_5d8a3302a64bbe27.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,298
Ngày (UTC)24 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 15
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21381_none_5e040055bf75f856.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,298
Ngày (UTC)24 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 26
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18011_none_5fac7004a34600e1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,298
Ngày (UTC)24 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22173_none_5ff72ddbbc927aff.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,298
Ngày (UTC)24 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_15fc45cc39c0d446e323a08b5dca6f49_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17176_none_e94df649554622d2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_35be62c312369923f7462fe4ca337770_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18011_none_3e13b6b03c30e44a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_612f199c92827722eabb8ce4a6d62317_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21381_none_375293eb2c565c3e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_d2945f224b3c245d6c5b320f174b532e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22173_none_64e607908be25e1c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17176_none_f7189122b98b93f2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,017
Ngày (UTC)24 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21381_none_f7925e75d2b5ce21.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,099
Ngày (UTC)24 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18011_none_f93ace24b685d6ac.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,017
Ngày (UTC)24 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22173_none_f9858bfbcfd250ca.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,099
Ngày (UTC)24 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 11
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17176_none_5d8a3302a64bbe27.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,298
Ngày (UTC)24 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 15
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21381_none_5e040055bf75f856.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,298
Ngày (UTC)24 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 26
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18011_none_5fac7004a34600e1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,298
Ngày (UTC)24 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-snmp-đ?i l?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22173_none_5ff72ddbbc927aff.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,298
Ngày (UTC)24 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2786454 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2786454 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2786454

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com